Försäkring för företagets

Snöskoter, fyrhjuling och andra terrängfordon

Se ditt pris och köp direkt

Vill du försäkra flera fordon samtidigt? Se ditt pris här

Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Försäkringen är avsedd för de flesta terrängfordon med motor – både snöskoter, terrängskoter, terränghjuling/ATV och den tyngre terrängvagnen. Också vid uthyrning.

Terrängfordon med motor måste alltid ha trafikförsäkring – oavsett var det används och även om det är oregistrerat – men inte om det är avställt. I Halvförsäkringen ingår bl.a. ersättning för skadegörelse och med Helförsäkring är fordonet även skyddat om det t.ex. kolliderar, blir påkört eller välter samt om det skadas under transport på annat fordon.

Terrängfordon Hel Halv Trafik
Trafik - personskada

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet orsakar på förare, passagerare och andra inblandade personer. I denna del gäller vår trafikförsäkring alltid utan självrisk.

Trafik - skada på annan egendom

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet och tillkopplat släp orsakar på andra fordon liksom på annan egendom utanför fordonet och släpet.

Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador vid inbrott och skadegörelse samt stöld av hela fordonet eller delar av det.

Brand

Försäkringen ersätter skada på fordonet som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som genombrutits, krossats eller spräckts om det inte hänt vid trafikolycka. Vid reparation av rutan sänks självrisken till 200 kr.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av fordonet. Det kan t.ex. gälla köpet av fordonet, reparation och åtal p.g.a. trafikolycka samt Ifs skaderegleringsbeslut. Gäller inte tvist som rör uthyrning av fordonet. 

Högsta ersättning är 250 000 kr per skada.

Krishjälp med terapi och rådgivning

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning för bl.a. förare och passagerare efter trafikolycka och t.ex. rån under färd med fordonet. Även juridisk rådgivning men inte pga. trafikolycka.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på fordonet som uppstått vid trafikolycka, annan yttre olyckshändelse och skada under transport på t.ex. bil och släp.


Tilläggsförsäkring för terrängfordon

Gör försäkringen ännu bättre med högre ersättning.


Lägg till "Extra kontantbelopp vid personskada" så ersätter vi upp till 700 000 kr per person, utöver vad vi betalar från Trafikförsäkringen. Gäller förare och passagerare vid skada i följd av trafik med fordonet. För fordon i yrkesmässig gods- respektive personbefordran samt uthyrning omfattar försäkringen endast vissa personer, t.ex. anställda.

Avställningsförsäkring

Om fordonet har halv- eller helförsäkring och det ställs av i Vägtrafikregistret så erbjuder vi avställningsförsäkring. Fordonet får då inte brukas i något avseende. Försäkringen gäller i Sverige. Omfattningen är stöld, skadegörelse, brand, utifrån kommande olyckshändelse, skada på annat transportmedel och rättsskydd.

Vilket försäkringsskydd behövs?

Om fordonet skadar något

Skador som fordonet kan orsaka på annan egendom och personer

  • Trafik.
  • Extra kontantbelopp vid personskada.

Om fordonet skadas

Skada på och förlust av fordonet

  • Stöld & Skadegörelse.
  • Brand.
  • Vagnskada. 

Skyddsomfattning som endast avser delar av fordonet

  • Glasrutor.

Om resan med fordonet inte kan fortsätta

Transport av fordonet, föraren och passagerare samt merkostnader vid persontransporter pga. skada, annat driftstopp och personolycksfall etc.

Erbjuds inte.

Vid ersättningsbar skada på fordonet ersätts bärgning av det till närmaste verkstad genom skyddsomfattningen för skadan.

Om fordonet inte kan användas

Del av merkostnad, inkomstförlust eller olägenhet för att fordonet inte kan användas efter skada etc.

Erbjuds inte.

Kan ersättas genom motparts trafik- eller ansvarsförsäkring, men bara till den del denne är vållande.

Annat

Övrigt om ägandet och förandet av fordonet m.m.

  • Rättsskydd.
  • Krishjälp med terapi och rådgivning.

Om saker som transporteras eller förvaras i fordonet eller i tillkopplat släp skadas täcks det inte av fordonets försäkring. För detta behövs exempelvis

  • Transportförsäkring.
  • Transportöransvarsförsäkring.

Resa utanför norden

Försäkringen gäller i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till. Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller. 

Avställningsförsäkringen gäller dock bara i Sverige. 

I vissa länder utanför norden måste föraren kunna visa att fordonet har trafikförsäkring, t.ex. vid inresa i landet. Det gör man med ett så kallat Grönt kort. Ibland kan det också vara bra att ha med fordonets registreringsbevis.

Läs mer och beställ Grönt kort

Släp till fyrhjuling och snöskoter

Oregistrerad släde, pulka, kälke och vagn avsedd att dras med fordonet är medförsäkrad genom halv- och helförsäkringen upp till 22 500 kr (indexeras, ca. 50 % av basbeloppet år 2018).