Försäkring för företagets

Snöskoter, fyrhjuling och andra terrängfordon

Se ditt pris och köp direkt
Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Försäkringen är avsedd för de flesta terrängfordon med motor – både snöskoter, terrängskoter, terränghjuling/ATV och den tyngre terrängvagnen.

Terrängfordon med motor måste alltid ha trafikförsäkring – oavsett var det används och även om det är oregistrerat – men inte om det är avställt. I Halvförsäkringen ingår bl.a. ersättning för skadegörelse och med Helförsäkring är fordonet även skyddat om det t.ex. kolliderar, blir påkört eller välter samt om det skadas under transport på annat fordon.

Läs mer om bl.a. vilka slags fordon som avses längre ned.

Terrängfordon Hel Halv Trafik
Trafik

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet orsakar vid trafikolycka. Både på personer i och utanför fordonet, liksom skador på andra fordon samt på annan egendom utanför fordonet och tillkopplat släp. Vår trafikförsäkring gäller alltid utan självrisk för personskador.

Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador vid inbrott och skadegörelse samt stöld av hela fordonet eller delar av det.

Brand

Försäkringen ersätter skada på fordonet som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som skadats, exempelvis pga. ett stenskott men även vid trafikolycka. Om rutan repareras istället för att bytas sänks självrisken till bara 200 kr.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av fordonet. Det kan t.ex. gälla köpet av fordonet, reparation och åtal p.g.a. trafikolycka samt Ifs skaderegleringsbeslut. Gäller inte tvist som rör uthyrning av fordonet. 

Högsta ersättning är 250 000 kr per skada.

Krishjälp med terapi och rådgivning

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning efter trafikolycka samt efter t.ex. rån och hot om våld i samband med färd med fordonet. Även juridisk rådgivning men inte p.g.a. trafikolycka. Självrisk 0 kr.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på fordonet som uppstått vid trafikolycka, annan yttre olyckshändelse och skada under transport på t.ex. bil och släp.


Tilläggsförsäkring för terrängfordon

Gör försäkringen ännu bättre med högre ersättning.


Lägg till vår olycksfallsförsäkring ”Extra kontantbelopp vid personskada” som gäller vid trafikolycka med fordonet. Den ger extra ersättning upp till 725 000 kr per person. 

Omfattar förare och passagerare. För fordon som används för transport av personer eller gods mot betalning samt uthyrning omfattas endast vissa personer, t.ex. anställd hos försäkringstagaren. Självrisk 0 kr.

Släp till fyrhjul och snöskoter

Oregistrerad släde, pulka, kälke och vagn avsedd att dras av terränghjuling respektive snöskoter är medförsäkrad genom halv- och helförsäkringen, med samma omfattning, upp till 23 000 kr.


Bärgning av terrängfordonet

Om fordonet behöver bärgas för att det skadats och skadehändelsen omfattas av fordonets försäkring så ersätts alltid nödvändig bärgning genom fordonets försäkring.

Avställningsförsäkring för terrängfordon

Om fordonet har halv- eller helförsäkring och det ställs av i Vägtrafikregistret så erbjuder vi automatiskt avställningsförsäkring. Fordonet får då inte brukas i något avseende. 

Omfattningen är

 • Stöld & Skadegörelse
 • Brand
 • Utifrån kommande olyckshändelse
 • Skada under transport t.ex. på bil eller släp
 • Rättsskydd 

Försäkringen gäller endast i Sverige. 

När fordonet ställs på igen erbjuder vi automatiskt ny försäkring med samma omfattning som det hade före avställningen.

Vilket försäkringsskydd behövs?

Om fordonet skadar något

Skador som fordonet kan orsaka på annan egendom och personer

 • Trafik.
 • Extra kontantbelopp vid personskada.

Om fordonet skadas

Skada på och förlust av fordonet

 • Stöld & Skadegörelse.
 • Brand.
 • Vagnskada. 

Skyddsomfattning som endast avser delar av fordonet

 • Glasrutor.

Om resan med fordonet inte kan fortsätta

Transport av fordonet, föraren och passagerare samt merkostnader vid persontransporter pga. skada, annat driftstopp och personolycksfall etc.

Erbjuds inte.

Vid ersättningsbar skada på fordonet ersätts bärgning av det till närmaste verkstad genom skyddsomfattningen för skadan.

Om fordonet inte kan användas

Del av merkostnad, inkomstförlust eller olägenhet för att fordonet inte kan användas efter skada etc.

Erbjuds inte.

Kan ersättas genom motparts trafik- eller ansvarsförsäkring, men bara till den del denne är vållande.

Annat

Övrigt om ägandet och förandet av fordonet m.m.

 • Rättsskydd.
 • Krishjälp med terapi och rådgivning.

Om saker som transporteras eller förvaras i fordonet eller i tillkopplat släp skadas täcks det inte av fordonets försäkring. För detta behövs exempelvis

 • Transportförsäkring.
 • Transportöransvarsförsäkring.

Körning utomlands | Grönt kort

Försäkringen gäller i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till. Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller. 

Avställningsförsäkringen gäller dock bara i Sverige. 

I vissa länder utanför norden måste föraren kunna visa att fordonet har trafikförsäkring, t.ex. vid inresa i landet. Det gör man med ett så kallat Grönt kort. Ibland kan det också vara bra att ha med fordonets registreringsbevis.

Läs mer och beställ Grönt kort

Används fordonet på flygplats?

Även om terrängfordon är avsedda att helt eller delvis köras utanför de områden där flygplanen är i rörelse eller står uppställda, finns det en risk att det under ovanliga omständigheter kommer i vägen för eller på annat sätt skadar ett flygplan.

Om terrängfordonet orsakar skada på flygplan på flygplats inne på det avspärrade flygområdet tillkommer en extra trafiksjälvrisk om 930 000 kr*, om vi inte skriftligen har kommit överens om annat. 

Detta gäller även vid skada på andra slags luftfarkoster och även på annan plats där sådana t.ex. förvaras, om allmän motorfordonstrafik inte är tillåten där. 

*indexeras, 20 basbelopp år 2019.

Mer om vår försäkring för Terrängfordon och vilka fordon som avses

För snöskoter, terrängskoter, terränghjuling (fyrhjuling, ATV) och terrängvagn med motor. Inte för veteran- eller samlarfordon. 

Inte heller för

 • traktor.
 • skotare eller terrängfordon ombyggt för skogsbruk – försäkras som Skogsmaskin.
 • dumper.
 • golfbil – försäkras som Specialfordon.
 • schaktfordon eller pistmaskin – försäkras som Övriga självgående motorredskap.
 • motorcykel eller moped även om den är fyrhjulig. 

Beskrivningen av omfattningsalternativen och försäkringen i övrigt är kortfattad och återger bara delvis innehållet i villkoren. Vid försäkring gäller den omfattning och de villkor som anges för den.