Moped- och motorcykelförsäkring

Se ditt pris och köp direkt

Vill du försäkra flera fordon? Be om offert

Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt
 1. Moped- och motorcykelförsäkring

Försäkringen är avsedd för alla motorcyklar och mopeder, även flerhjuliga och s.k. mopedbil. Den passar också för uthyrnings-, taxi- och budverksamhet.

Motorcykel och moped måste alltid ha trafikförsäkring, oavsett var den används och även om den är oregistrerad och används, men inte om den är avställd. Med vår vår moped- och motorcykelförsäkring erbjuder vi också skydd för skada på och förlust av fordonet. För skada som har uppstått genom skadegörelse ingår ersättning redan i vår Halvförsäkring. Med Helförsäkring är fordonet även skyddat om det t.ex. blir påkört, välter eller kör av vägen och om det skadas under transport på annat fordon.


 • Hyr MC utan självrisk

  Vi betalar hela hyran från första dagen, inte bara en del av den.

 • 0 kr självrisk för personskada

  Gäller alltid hos oss. Ni kan också välja 0 kr självrisk för skada på annan egendom.

 • Välj låg eller hög självrisk

  Hos oss kan ni välja självrisknivå för försäkringen i övrigt.

Motorcykel och Moped Hel Halv Trafik
Trafik - personskada

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet orsakar på förare, passagerare och andra inblandade personer. I denna del gäller vår trafikförsäkring alltid utan självrisk.

Trafik - skada på annan egendom

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet och tillkopplat släp orsakar på andra fordon liksom på annan egendom utanför fordonet och släpet.

Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skada på och förlust av fordonet genom stöld, tillgrepp och försök till sådana brott samt uppsåtlig skadegörelse.

Brand

Försäkringen ersätter skada på fordonet som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Maskinskada för motorcykel

Försäkringen gäller för motorcykel och ersätter skada eller fel på vissa komponenter som påverkar dess funktion, bl.a. motorn. Gäller om motorcykeln både är yngre än 5 år och om den har körts högst 10 000 mil samt att den genomgått service enligt fabrikantens anvisningar.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som genombrutits, krossats eller spräckts om det inte hänt vid trafikolycka. Vid reparation av rutan sänks självrisken till 200 kr.

Assistans med bärgning och resor

Försäkringen ersätter bärgning till närmaste verkstad för fordonet och tillkopplat släp vid skada eller annat driftstopp, billigaste hemresa för förare och passagerare samt hämtningsresa till reparerat fordon för förare. Gäller även vid olycksfall eller sjukdom som drabbat föraren eller till denne nära anhörig passagerare.

För fordon i yrkesmässig gods- eller personbefordran omfattar försäkringen endast vissa passagerare, t.ex. anställda.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för ägaren, brukaren och föraren vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av fordonet. Det kan t.ex. gälla köpet av det, reparation och Ifs skaderegleringsbeslut samt åtal p.g.a. trafikolycka men inte tvist rörande yrkesmässig uthyrning av fordonet.

Krishjälp med terapi och rådgivning

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning för bl.a. förare och passagerare efter trafikolycka och t.ex. rån under färd med fordonet. Även juridisk rådgivning men inte pga. trafikolycka.

Annan vagnskada

Försäkringen ersätter skador på fordonet som uppstått vid trafikolycka, annan plötslig utifrån kommande olyckshändelse och skada under transport på annat transportmedel m.fl. händelser.


Tillägg för motorcykel och moped

Gör försäkringen ännu bättre med marknadens förmånligaste villkor. Välj t.ex. att få ersättning för hyra av motorcykel när den egna inte kan användas.


Lägg till Hyra av motorcykel så ersätter vi hela hyran av en lika stor motorcykel upp till 45 dagar vid skada och 5 dagar vid driftstopp.

Vi erbjuder inte hyra av fordon för moped.

Lägg till "Extra kontantbelopp vid personskada" så ersätter vi upp till 700 000 kr per person, utöver vad vi betalar från Trafikförsäkringen. Gäller förare och passagerare vid skada i följd av trafik med fordonet. För fordon i yrkesmässig gods- respektive personbefordran samt uthyrning omfattar försäkringen endast vissa personer, t.ex. anställda.

Avställningsförsäkring

Om fordonet har halv- eller helförsäkring och det ställs av i Vägtrafikregistret eller om oregistrerat fordon inte ska användas så erbjuder vi avställningsförsäkring. Fordonet får då inte brukas i något avseende. Försäkringen gäller i Sverige. Omfattningen är stöld, skadegörelse, brand, utifrån kommande olyckshändelse, skada på annat transportmedel och rättsskydd.

Vilken omfattning behövs?

Om fordonet skadar något

Skador som motorcykeln liksom mopeden kan orsaka på annan egendom och personer

 • Trafik.
 • Extra kontantbelopp vid personskada.

Om fordonet skadas

Skada på och förlust av motorcykeln respektive mopeden

 • Stöld & Skadegörelse.
 • Brand.
 • Annan vagnskada.

Skyddsomfattning som endast avser delar av fordonet

 • Glasrutor.
 • Maskinskada för Motorcykel.

Om resan med fordonet inte kan fortsätta

Transport av fordonet, föraren och passagerare samt merkostnader vid persontransporter pga. skada, annat driftstopp och personolycksfall etc.

 • Assistans med bärgning och resor.

Om motorcykeln inte kan användas

Del av merkostnad, inkomstförlust eller olägenhet för att motorcykeln inte kan användas efter skada etc.

 • Hyra av motorcykel.

Om mopeden inte kan användas

Del av merkostnad, inkomstförlust eller olägenhet för att motorcykeln inte kan användas efter skada etc.

Erbjuds inte.

Kan ersättas genom motparts trafik- eller ansvarsförsäkring, men bara till den del denne är vållande.

Annat

Övrigt om ägandet och förandet av fordonet m.m.

 • Rättsskydd.
 • Krishjälp med terapi och rådgivning.

Om saker som transporteras eller förvaras i fordonet eller i tillkopplat släp skadas täcks det inte av fordonets försäkring. För detta behövs exempelvis

 • Transportförsäkring.

Transportöransvarsförsäkring.

Resa utanför norden

Försäkringen gäller i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till. Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller.

Avställningsförsäkringen gäller dock bara i Sverige.

I vissa länder utanför norden måste föraren kunna visa att fordonet har trafikförsäkring, t.ex. vid inresa i landet. Det gör man med ett så kallat Grönt kort. Ibland kan det också vara bra att ha med fordonets registreringsbevis.

Läs mer om grönt kort

Släp till motorcykel och moped

Oregistrerad släde, pulka, kälke och vagn avsedd att dras med fordonet är medförsäkrad genom halv- och helförsäkringen.

 1. Moped- och motorcykelförsäkring