Försäkring för mobilkran

Se pris och köp försäkring snabbt och enkelt

Vill du försäkra oregistrerade fordon? Be om pris här

Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Vår försäkring passar alla mobilkranar. Den avser även lastbilsregistrerad mobilkran. Vilken omfattning som behövs beror på vilka skadekostnader som ska ersättas.

Fördelar med vår mobilkransförsäkring

 • Ingen självrisk för personskada

  Gäller alltid hos oss. Ni kan också välja 0 kr trafiksjälvrisk vid egendomsskada.

 • Avbrottsersättning utan självrisk

  Vi betalar kontant från första dagen (ingen självrisk/karenstid).

 • Välj låg eller hög självrisk

  Hos oss kan ni välja självrisknivå för försäkringen i övrigt.


Om mobilkranen är registrerad, tjänstevikten är över 2 000 kg eller om den har dragkrok så måste den trafikförsäkras. Vi rekommenderar helförsäkring i de flesta fall. Då är mobilkranen skyddad t.ex. om den välter, råkar ut för kranarmsbrott eller skadas i en trafikolycka.

Mobilkran Hel Halv Trafik
Trafik - personskada

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet vid trafikolycka orsakar personer både i och utanför det. Vår trafikförsäkring gäller alltid utan självrisk för personskador.

Trafik - skada på annan egendom

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet orsakar vid trafikolycka, både på andra fordon liksom på annan egendom utanför fordonet och tillkopplat släp.

Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador vid inbrott och skadegörelse samt stöld av hela fordonet eller delar av det.

Brand

Försäkringen ersätter skada på fordonet som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta samt takruta som skadats, exempelvis pga. ett stenskott. Försäkringen gäller inte vid trafikolycka. Om rutan repareras istället för att bytas sänks självrisken till bara 200 kr.

Assistans med bärgning och resor

Försäkringen ersätter assistans och merkostnader vid skada eller annat driftstopp, för

 • bärgning eller transport av motorredskapet.
 • returresa för föraren till platsen där motorredskapet började köras för egen motor.
 • hämtningstransport av reparerat motorredskap.
Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av fordonet. Det kan t.ex. gälla köpet av fordonet, reparation och åtal p.g.a. trafikolycka samt Ifs skaderegleringsbeslut. Gäller inte tvist som rör uthyrning av fordonet. 

Högsta ersättning är 250 000 kr per skada.

Tillhörigheter

Försäkringen ersätter upp till ett begränsat belopp förarens tillhörigheter som skadas eller förloras under färd med motorredskapet. 

Gäller inte för motorredskap i uthyrning.

Krishjälp med terapi och rådgivning

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning efter trafikolycka samt efter t.ex. rån och hot om våld i samband med färd med fordonet. Även för bl.a. förare och anställd efter arbetsolycka med fordonet. Dessutom erbjuder vi juridisk rådgivning men inte p.g.a. trafik- eller arbetsolycka. Självrisk 0 kr.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på mobilkranen som uppstått vid trafikolycka, annan yttre olyckshändelse och skada under transport på t.ex. bil och släp. Gäller även skada genom

 • kranarmsbrott
 • aggregat, redskap och kran på fordonet och av att gods lossnat från det.

Tilläggsförsäkring för mobilkran

Utöka försäkringen med exempelvis vår Avbrottsförsäkring. Den täcker upp en del av företagets inkomstbortfall från första dagen mobilkranen inte kan användas pga. skada. Lägg till Fordonsansvar om mobilkranen inte är trafikförsäkringspliktig.

Företagets övriga egendom och ansvar

Sådant som inte omfattas av fordonsförsäkringen eller vår försäkring för utbytbara redskap och maskiner till fordon försäkras genom företagets Egendomsförsäkring – exempelvis reservdelar, verktyg, maskiner och inventarier samt fastighet. 

Om företaget får skadeståndskrav eller hamnar i tvist så behövs i många fall vår Ansvars- och Rättsskyddsförsäkring.

Läs mer om mobilkransförsäkring