Försäkring för dumper

Se pris och köp försäkring snabbt och enkelt

Vill du försäkra oregistrerade fordon? Be om pris här

Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Avsedd för dumper med förarplats som används för transport av t.ex. jordmassor i anläggningsarbete. Välj omfattning efter vilka skadehändelser som ska täckas.

Dumpern måste alltid trafikförsäkras, oavsett var den används. Lägg till Halvförsäkring så är dumpern skyddad om den t.ex. utsätts för skadegörelse. Med Helförsäkring ingår även ersättning om dumpern skadas t.ex. i en trafik- eller vältningsolycka samt när den transporteras på annat fordon.

Vår dumperförsäkring kan också omfatta växelflak på dumpern, läs mer om det längre ned.


 • Ingen självrisk för personskada

  Gäller alltid hos oss. Ni kan också välja 0 kr trafiksjälvrisk vid egendomsskada.

 • Avbrottsförsäkring utan självrisk

  Vi ersätter kontant från första avbrottsdagen (ingen självrisk/karens).

 • Vi hjälper dig att byta bolag

  Om bilen är försäkrad i annat bolag så kan vi se till att avsluta den försäkringen.

Dumper Hel Halv Trafik
Trafik - personskada

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet vid trafikolycka orsakar personer både i och utanför det. Vår trafikförsäkring gäller alltid utan självrisk för personskador.

Trafik - skada på annan egendom

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet orsakar vid trafikolycka, både på andra fordon liksom på annan egendom utanför fordonet och tillkopplat släp.

Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador vid inbrott och skadegörelse samt stöld av hela fordonet eller delar av det.

Brand

Försäkringen ersätter skada på fordonet som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta samt takruta som skadats, exempelvis pga. ett stenskott. Försäkringen gäller inte vid trafikolycka. Om rutan repareras istället för att bytas sänks självrisken till bara 200 kr.

Assistans med bärgning och resor

Försäkringen ersätter assistans och merkostnader vid skada eller annat driftstopp, för

 • bärgning eller transport av motorredskapet.
 • returresa för föraren till platsen där motorredskapet började köras för egen motor.
 • hämtningstransport av reparerat motorredskap.
Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av fordonet. Det kan t.ex. gälla köpet av fordonet, reparation och åtal p.g.a. trafikolycka samt Ifs skaderegleringsbeslut. Gäller inte tvist som rör uthyrning av fordonet. 

Högsta ersättning är 250 000 kr per skada.

Tillhörigheter

Försäkringen ersätter upp till ett begränsat belopp förarens tillhörigheter som skadas eller förloras under färd med motorredskapet. 

Gäller inte för motorredskap i uthyrning.

Krishjälp med terapi och rådgivning

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning efter trafikolycka samt efter t.ex. rån och hot om våld i samband med färd med fordonet. Även för bl.a. förare och anställd efter arbetsolycka med fordonet. Dessutom erbjuder vi juridisk rådgivning men inte p.g.a. trafik- eller arbetsolycka. Självrisk 0 kr.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på dumpern som uppstått vid trafikolycka, annan yttre olyckshändelse och skada under transport på t.ex. bil och släp.


Tillägg för dumper

Gör dumperförsäkringen ännu bättre. Välj t.ex. att få ersättning från första avbrottsdagen när dumpern inte kan användas pga. skada.


Lägg till Avbrott så betalar vi kontant avbrottsersättning från första dagen upp till 45 dagar, när motorredskapet inte kan användas t.ex. efter en brandskada eller en vältningsolycka. 

Dagsbeloppet beror bl.a. på er timdebitering som vi normalt betalar 40 % av.

Lägg till vår olycksfallsförsäkring ”Extra kontantbelopp vid personskada” som gäller vid trafik- och arbetsolycka med motorredskapet. Den ger extra ersättning upp till 725 000 kr per person. 

Omfattar förare och passagerare samt arbetsutförare, om personen är försäkringstagaren eller anställd hos denne. Självrisk 0 kr.

Lägg till maskinskada så ersätter vi plötslig och oförutsedd skada eller fel av inifrån kommande orsak. Gäller om fabrikantens anvisningar om service, skötsel och användning följs. 

Kan bara läggas till om fordonet är yngre än tre år.

Företagets övriga egendom och ansvar

Sådant som inte omfattas av fordonsförsäkringen eller vår försäkring för utbytbara redskap och maskiner till fordon – exempelvis reservdelar, verktyg, maskiner och inventarier samt fastighet – försäkras genom företagets Egendomsförsäkring

Om företaget blir skadeståndsskyldigt eller hamnar i tvist så behövs i många fall vår Ansvars- och Rättsskyddsförsäkring. Den kan utökas med entreprenöransvar för företagets alla motorredskap.


Om dumpern ställs av

Om fordonet har halv- eller helförsäkring och det ställs av i Vägtrafikregistret så erbjuder vi automatiskt avställningsförsäkring. Fordonet får då inte brukas i något avseende. 

Omfattningen är

 • Stöld & Skadegörelse
 • Brand
 • Utifrån kommande olyckshändelse
 • Skada under transport t.ex. på bil eller släp
 • Rättsskydd 

Försäkringen gäller endast i Sverige. 

När fordonet ställs på igen i Vägtrafikregistret erbjuder vi automatiskt ny försäkring med samma omfattning som det hade före avställningen. 

Om fordonet är oregistrerat måste försäkringstagaren meddela oss när fordonet ställs av och på.

Vilken omfattning behövs för dumpern?

Om dumpern skadar något

Skador som dumpern kan orsaka på annan egendom och personer

 • Trafik.
 • Extra kontantbelopp vid personskada.

För skada som inträffar när dumpern används som arbetsredskap som inte ersätts genom trafikförsäkringen, behöver företaget ansvarsförsäkring.

Om dumpern skadas

Skada på och förlust av dumpern

 • Stöld & Skadegörelse.
 • Brand.
 • Vagnskada.

Skyddsomfattning som endast avser delar av dumpern

 • Glasrutor.
 • Maskinskada.

Om transporten med dumpern inte kan fortsätta

Transport av dumpern, föraren och passagerare samt merkostnader vid persontransporter pga. skada, annat driftstopp och personolycksfall etc.

 • Assistans med bärgning och resor.

Om dumpern inte kan användas

Del av merkostnad, inkomstförlust eller olägenhet för att dumpern inte kan användas efter skada etc.

 • Avbrott.

Annat

Övrigt om ägandet och förandet av dumpern m.m.

 • Rättsskydd.
 • Tillhörigheter.
 • Krishjälp med terapi och rådgivning.

Om saker som lastas och transporteras av dumpern skadas täcks det inte av dumperns försäkring. För detta behövs exempelvis

 • Objektsförsäkring.
 • Ansvarsförsäkring.

Utlandskörning med dumpern

Om inte annat anges gäller försäkringen i Sverige, Danmark, Finland och Norge. 

Trafik- och Krisförsäkringen samt ”Extra kontantbelopp vid personskada” gäller dock i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till. 

Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller. 

Avställningsförsäkringen gäller bara i Sverige.

Växelflak

Hos oss är både eget och annans växelflak försäkrat mot skada och förlust genom dumperns halv- och helförsäkring om den har anordning för det – med samma omfattning – men bara när flaket är växlat på dumpern. Eget växelflak bör därför alltid försäkras separat.

Läs mer om försäkring av växelflak på sidan om Tungt släp.

Skopa, plog och andra utbytbara redskap

Utbytbara redskap och maskiner till fordon, t.ex. skopa, plog och sandningsaggregat, kan vara medförsäkrade genom något av era fordons försäkring med dubbel självrisk, om utrustningen kan användas på fordonet och har omfattning för skadehändelsen. 

Högsta ersättning är då alltid 100 000 kr sammanlagt för all sådan utrustning, även om de är värda mer och ni har flera fordon. Är värdet högre eller om ni vill välja omfattning och ha lägre självrisk för utrustningen, så välj vår separata försäkring.

Läs mer om detta på sidan om utbytbara redskap och maskiner.

Körs dumpern på flygplats?

Viktigt om dumperförsäkringen

För dumper med förarplats som används för transport av t.ex. jordmassor i anläggningsarbete. Dumper särskilt inrättad för skogsbruk försäkrar vi som Skogsmaskin och s.k. golfbil försäkrar vi som Specialfordon. 

Beskrivningen av omfattningsalternativen och försäkringen i övrigt är kortfattad och återger bara delvis innehållet i villkoren. Vid försäkring gäller den omfattning och de villkor som anges för den.