Försäkring för tungt släp

Se pris och köp försäkring snabbt och enkelt
Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Den här försäkringen passar de flesta släp med totalvikt från 3 000 kg. Både de med flak, skåp och andra typer av utföranden.

Välj mellan Halv- och Helförsäkring för tungt släp. Det som är avgörande för valet är vilka skadehändelser och kostnader som ska ersättas. Välj helförsäkring om skador som kan inträffa när släpet dras ska omfattas. Vi erbjuder också släpvagnsförsäkring för annans släp (s.k. flytande trailer) och växelflak. Läs mer om det nedan.

Försäkringen för tungt släp erbjuder vi också till privatpersoner.


Fördelar med vår släpförsäkring

 • Avbrottsersättning utan självrisk

  Vi betalar kontant från första dagen (ingen självrisk/karenstid).

 • Välj avbrottsersättning själva

  Hos oss kan ni välja dagsbelopp i avbrottsförsäkringen.

 • Låg eller hög självrisk

  Hos oss kan ni välja självrisk, t.ex. lika låg för Vagnskada som för Stöld & Skadegörelse.

Tungt släp, annans släp och växelflak Hel Halv
Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador vid inbrott och skadegörelse samt stöld av hela fordonet eller delar av det.

Brand

Försäkringen ersätter skada på fordonet som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som skadats, exempelvis pga. ett stenskott. Försäkringen gäller inte vid trafikolycka. Om rutan repareras istället för att bytas sänks självrisken till bara 200 kr.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av fordonet. Det kan t.ex. gälla köpet av fordonet, reparation och åtal p.g.a. trafikolycka samt Ifs skaderegleringsbeslut. Gäller inte tvist som rör uthyrning av fordonet. 

Högsta ersättning är 250 000 kr per skada.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på släpet som uppstått vid trafikolycka och annan yttre olyckshändelse. Gäller även för skada

 • på anordning för lastning och skada som den orsakat på släpet.
 • vid djurtransport för djurtransportsläp.

Tilläggsförsäkringar

Gör försäkringen ännu bättre med marknadens förmånligaste villkor. Välj att få avbrottsersättning från första avbrottsdagen med valfritt dagsbelopp när fordonet inte kan användas efter en skada.


Lägg till Avbrott & Extra så betalar vi kontant avbrottsersättning från första dagen upp till 60 dagar, när släpet inte kan användas t.ex. efter en trafikolycka. Hos oss kan ni välja dagsbelopp för försäkringen. 

Dessutom ingår sänkt självrisk vid djurkollision.

Lägg till Fordonsansvar om vagnen ska dras i ett land som kräver trafikförsäkring och s.k. Grönt kort även för släp. Fordonsansvar är en frivillig form av trafikförsäkring som ger samma skydd för person- och egendomsskada vid trafikolycka med fordonet, om inte dragfordonets trafikförsäkring ska ersätta dessa.

Försäkringen behövs aldrig i Sverige, Danmark, Finland eller Norge. Den behövs inte heller om släpvagnen under resan ska dras av samma dragfordon och om vagnens reg.nr. är angivet på dragfordonets Gröna kort.

FÖRSÄKRING FÖR TRANSPORTERAT GODS

Med Transportförsäkring kompletteras företagets egendomsförsäkring så att egna varor och andra föremål, t.ex. arbetsverktyg, är försäkrade både när de transporteras av er själva i t.ex. släpet och när någon annan gör det åt er.


Bärgning av släpet

Om släpet skadas och skadehändelsen omfattas av dess försäkring så ersätts alltid nödvändig bärgning genom släpets försäkring. 

Annars omfattas släpet under färd av dragfordonets assistansförsäkring i If, t.ex. om dragfordonet skadas eller får motorstopp.

Försäkring för släp som är avställt

Om släpet har halv- eller helförsäkring och det ställs av i Vägtrafikregistret så erbjuder vi automatiskt avställningsförsäkring. Släpet får då inte brukas i något avseende. 

Omfattningen är

 • Stöld & Skadegörelse
 • Brand
 • Utifrån kommande olyckshändelse
 • Skada under transport t.ex. på bil eller släp
 • Rättsskydd 

Försäkringen gäller endast i Sverige. 

När släpet ställs på igen erbjuder vi automatiskt ny försäkring med samma omfattning som det hade före avställningen.

Vilken omfattning behövs för släpet?

Om släpet skadar något

Skador som släpet kan orsaka på annan egendom och personer

 • Fordonsansvar.

Frivillig, behövs inte i de flesta fall. Släpet faller in under det svenska dragfordonets trafikförsäkring även om det är släpet som skadar något.

Om släpet skadas

Skada på och förlust av släpet

 • Stöld & Skadegörelse.
 • Brand.
 • Vagnskada.

Skyddsomfattning som endast avser delar av släpet

 • Glasrutor.

Även extra skydd i Avbrott & Extra

 • Sänkt självrisk vid djurkollision

Om transporten med släpet inte kan fortsätta

Transport av släpet pga. skada, annat driftstopp och personolycksfall etc.

 • Vagnen omfattas av dragfordonets Assistansförsäkring i If.

Vid ersättningsbar skada på släpet ersätts alltid bärgning av det till närmaste verkstad genom skyddsomfattningen för skadan.

Om släpet inte kan användas

Del av merkostnad, inkomstförlust eller olägenhet för att släpet inte kan användas efter skada etc.

 • Avbrott & Extra.

Annat

Övrigt om ägandet och förandet av släpet m.m.

 • Rättsskydd.

Om saker som transporteras eller förvaras i släpet eller i tillkopplad vagn skadas täcks det inte av släpets försäkring. För detta behövs exempelvis

 • Transportförsäkring.
 • Transportöransvarsförsäkring.

Resa med släpet utomlands | Grönt kort

Försäkringen gäller i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till. Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller. 

Avställningsförsäkringen gäller dock bara i Sverige. 

Den svenska trafikförsäkringen omfattar alltid tillkopplat släp. I en del länder utanför norden måste föraren dock kunna visa att släpfordonet omfattas av en trafikförsäkring genom att ett så kallat Grönt kort har utfärdats för det. 

Om släpet är svenskregistrerat och det ska dras av ett och samma fordon som är trafikförsäkrat hos oss så kan vi utfärda ett kort för både drag- och släpfordonet. I annat fall kan det behövas ett separat kort för släpet vilket vi kan utfärda om det har omfattning för Fordonsansvar.

Läs mer och beställ Grönt kort

Annans släp och växelflak

Släp omfattas aldrig av dragfordonets försäkring hos oss. Genom försäkringen för Tungt släp erbjuder vi försäkring för annans släp som

 • hyrs eller lånas
 • företaget har i ett transportuppdrag (s.k. flytande trailer)

om försäkringstagaren enligt avtalet ska svara för skada på eller förlust av det. 

Hos oss är både eget och annans växelflak försäkrat mot skada och förlust genom släpets eller lastbilens halv- och helförsäkring om fordonet har anordning för det – med samma omfattning – men bara när flaket är växlat på fordonet. Eget växelflak bör därför alltid försäkras separat. Då är växelflaket försäkrat även när det är avväxlat, och om det transporteras av eget eller annans fordon som saknar försäkring för skadan. 

Genom vår försäkring för Tungt släp erbjuder vi separat försäkring för

 • eget växelflak,

liksom för annans växelflak som

 • hyrs eller lånas
 • företaget har i ett transportuppdrag

om försäkringstagaren enligt avtalet ska svara för skada på eller förlust av det. 

För både annans släp och växelflak rekommenderar vi Helförsäkring.

Manskapsvagn, arbetsvagn och rastvagn

En sådan försäkrar vi som Husvagn. Även om den förutom bostadsfunktioner har förrådsfunktion för t.ex. redskap och drivmedel. Om vagnen bara har förrådsfunktion, t.ex. en redskaps- eller drivmedelsvagn, försäkrar vi den som Lätt släp eller Tungt släp.

Dock omfattas varken redskap, verktyg eller t.ex. reservdelar till fordon samt inte drivmedel eller oljor etc. av fordonsförsäkringen – detta kan försäkras genom vår transportförsäkring Egendom i bil.

Mer om försäkringen för Tungt släp

För släp med totalvikt från 3 000 kg, även oregistrerat (s.k. efterfordon) och släp med bodel av underordnad betydelse, men inte Husvagn. Även för annans släp och växelflak oavsett totalvikt. Inte för veteran- eller samlarfordon.

Beskrivningen av omfattningsalternativen och försäkringen i övrigt för släpet är kortfattad och återger bara delvis innehållet i villkoren. Vid försäkring gäller den omfattning och de villkor som anges för den.