Försäkring för tungt släp

Se pris och köp försäkring snabbt och enkelt

Vill du försäkra flera fordon? Be om offert

Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Den här försäkringen passar de flesta släp med totalvikt från 3 000 kg. Både de med flak, skåp och andra typer av utföranden. Även för släp som hyrs ut.

Välj mellan Halv- och Helförsäkring för tungt släp. Det som är avgörande för valet är vilka skadehändelser och kostnader som ska ersättas. Välj helförsäkring om skador som kan inträffa när släpet dras ska omfattas. Vi erbjuder också släpvagnsförsäkring för annans släp (s.k. flytande trailer) och växelflak. Läs mer om det nedan.

Försäkringen för tungt släp erbjuder vi också till privatpersoner.


Fördelar med vår släpförsäkring

 • Skadejour dygnet runt

  Vår skadejour är öppen dygnet runt alla dagar och hjälper snabbt till vid skada.

 • Avbrottsersättning utan självrisk

  Vi betalar kontant från första avbrottsdagen (ingen självrisk/karens).

 • Välj låg eller hög självrisk

  Hos oss kan ni välja självrisknivå för försäkringen i övrigt.

Tungt släp, annans släp och växelflak Hel Halv
Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skada på och förlust av fordonet genom stöld, tillgrepp och försök till sådana brott samt uppsåtlig skadegörelse.

Brand

Försäkringen ersätter skada på fordonet som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som genombrutits, krossats eller spräckts om det inte hänt vid trafikolycka. Vid reparation av rutan sänks självrisken till 200 kr.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för ägaren, brukaren och föraren vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av fordonet. Det kan t.ex. gälla köpet av det, reparation och Ifs skaderegleringsbeslut samt åtal p.g.a. trafikolycka men inte tvist rörande yrkesmässig uthyrning av fordonet.

Annan vagnskada

Försäkringen ersätter skador på fordonet som uppstått vid trafikolycka eller annan plötslig utifrån kommande olyckshändelse m.fl. händelser. Gäller även skada på anordning för lastning samt skada på fordonet genom anordningen liksom genom fellastning, fel i lasten och djurtransport.


Tilläggsförsäkringar

Gör försäkringen ännu bättre med marknadens förmånligaste villkor. Välj att få avbrottsersättning från första avbrottsdagen med valfritt dagsbelopp när fordonet inte kan användas.


Lägg till Avbrott & Extra så ersätter vi kontant för varje dag släpet inte kan användas – upp till 60 dagar vid skada och 5 vid driftstopp. Om ni inte är nöjda med det dagsbelopp vi föreslår kan ni välja ett annat. Ingen självrisk/karens gäller.

Dessutom ingår sänkt självrisk vid djurkollision.

Lägg till Fordonsansvar om vagnen ska dras i ett land som kräver trafikförsäkring och s.k. Grönt kort även för släp. Fordonsansvar är en frivillig form av trafikförsäkring och ersätter skador på personer och annans saker som vagnen orsakar utanför denna och dragfordonet. Försäkringen behövs aldrig i Sverige, Danmark, Finland eller Norge.

FÖRSÄKRING FÖR TRANSPORTERAT GODS

Med Transportförsäkring kompletteras företagets egendomsförsäkring så att egna varor och andra föremål är försäkrade både när de transporteras av er själva i t.ex. släpet och när någon annan gör det åt er.

Assistans med bärgning för släpet

Om släpet behöver bärgas för att det skadats och skadehändelsen omfattas av släpets försäkring så ersätts alltid nödvändig bärgning genom släpets försäkring. Släpet omfattas annars under färd av dragfordonets assistansförsäkring i If.


Avställningsförsäkring för släpet

Om släpet har halv- eller helförsäkring och det ställs av i Vägtrafikregistret så erbjuder vi avställningsförsäkring. Släpet får då inte brukas i något avseende. Försäkringen gäller i Sverige. Omfattningen är stöld, skadegörelse, brand, utifrån kommande olyckshändelse, skada på annat transportmedel och rättsskydd.

Vilken omfattning behövs för släpet?

Om släpet skadar något

Skador som släpet kan orsaka på annan egendom och personer

 • Fordonsansvar.

Frivillig, behövs inte i de flesta fall. Släpet faller in under det svenska dragfordonets trafikförsäkring även om det är släpet som skadar något.

Om släpet skadas

Skada på och förlust av släpet

 • Stöld & Skadegörelse.
 • Brand.
 • Annan vagnskada.

Skyddsomfattning som endast avser delar av släpet

 • Glasrutor.

Även extra skydd i Avbrott & Extra

 • Sänkt självrisk vid djurkollision

Om transporten med släpet inte kan fortsätta

Transport av släpet, föraren och passagerare samt merkostnader vid persontransporter pga. skada, annat driftstopp och personolycksfall etc.

 • Vagnen omfattas av dragfordonets Assistansförsäkring i If.

Vid ersättningsbar skada på släpet ersätts alltid bärgning av det till närmaste verkstad genom skyddsomfattningen för skadan.

Om släpet inte kan användas

Del av merkostnad, inkomstförlust eller olägenhet för att släpet inte kan användas efter skada etc.

 • Avbrott & Extra.

Annat

Övrigt om ägandet och förandet av släpet m.m.

 • Rättsskydd.

Om saker som transporteras eller förvaras i släpet eller i tillkopplad vagn skadas täcks det inte av släpets försäkring. För detta behövs exempelvis

 • Transportförsäkring.
 • Transportöransvarsförsäkring.

Transport utanför de nordiska länderna

Försäkringen gäller i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till. Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller.

Avställningsförsäkringen gäller dock bara i Sverige.

Den svenska trafikförsäkringen omfattar alltid tillkopplat släp. I en del länder utanför norden måste föraren dock kunna visa att släpfordonet omfattas av en trafikförsäkring genom att ett så kallat Grönt kort har utfärdats för det.

Om släpet är svenskregistrerat och det ska dras av ett och samma fordon som är trafikförsäkrat hos oss så kan vi utfärda ett kort för både drag- och släpfordonet. I annat fall kan det behövas ett separat kort för släpet vilket vi kan utfärda om det har omfattning för Fordonsansvar.

Läs mer och beställ Grönt kort

Växelflak och annans släp

Hos oss är både eget och annans växelflak försäkrat mot skada och förlust genom släpets halv- och helförsäkring om släpet har anordning för det – med samma omfattning – men bara när flaket är växlat på släpet.

Eget växelflak bör därför alltid försäkras separat. Då är växelflaket försäkrat även när det är avväxlat, och om det transporteras av eget eller annans fordon som saknar försäkring för skadan.

Om annans släp ska försäkras måste det alltid göras separat hos oss.

Genom vår försäkring för Tungt släp erbjuder vi separat försäkring för

 • eget växelflak.
 • annans växelflak som ni t.ex. har i transportuppdrag eller hyr.
 • annans släp som ni t.ex. har i transportuppdrag eller hyr (ofta benämnt ”Flytande trailer”).

För samtliga dessa rekommenderar vi Helförsäkring.