Undvik vattenskada i företagets lokaler

Läckage och ledningssystem
En vattenskada kan bli mycket kostsam och orsaka skada på både byggnaden och företagets värdesaker, såsom varor, maskiner och inredning. Genom att följa våra råd och tips kan du undvika eller minimera en vattenskada.

​Vattenskada vid läckage i ledningssystem

Vid ett vattenläckage löper du stor risk att dina varor blir vattenskadade och därmed osäljbara. Vattenskadat emballage kan sänka varans värde. Skadan kan också medföra avbrottsförluster, extra arbete och leveransproblem. Vid en vattenskada tar det ofta lång tid att torka och återställa en lokal och den kan därför inte användas under reparationstiden.

  • Varor bör placeras minst 10 cm ovanför golvet, t.ex. på hyllor eller lastpallar. Särskilt viktigt är detta på bottenvåning eller källare.

Anlita alltid behörig hantverkare vid VVS- installationer

Det kan bli dyrt att inte anlita utbildad personal och entreprenörer för VVS-installationer i våtutrymmen. Anlita alltid särskilt utbildad personal med certifikat/utbildningsbevis.

Anlita därför alltid entreprenör som följer gällande anvisningar och regler för VVS-installationer och våtutrymmen. Kräv också att arbetet utförs enligt materialleverantörens typgodkända anvisningar och enligt gällande branschregler. I Allmänna bestämmelser AB 04 har en ökad vikt lagts på kvalitetsfrågor i byggbranschen. Ett sätt att öka kvaliteten i arbetet är att entreprenören numera har fem års garantiansvar för fel i arbetsprestation mot tidigare två år.

Gamla ledningssystem kan bli en kostsam erfarenhet

Kontrollera ledningssystem och våtutrymmen i din fastighet. En vattenskada orsakar mycket besvär och kan bli mycket dyrare än vad reparationen av rören skulle ha kostat. Minska risken för vattenskada genom att byta ut gamla ledningssystem.

Genom att byta gamla ledningssystem och renovera gamla våtutrymmen minskar risken för vattenskada. Gamla ledningssystem och bristfälliga golv- och väggbeklädnader orsakar förr eller senare en vattenskada. Beroende på åldern på dessa kan åldersavdrag minska ersättningen upp till 80% på arbete och material.

Skadeexempel vid vattenskada

Det blir ofta en dyrbar historia när vattenskadan är ett faktum.

Vattenskada i källarlager

En golfaffär hade sitt lager i byggnadens källarplan, ett vattenledningsrör började läcka under natten. Stora mängder vatten strömmade ut i lokalen.

Varorna förvarades inte på lastpallar eller hyllor utan låg direkt på golvet. Detta medförde att nästan hela varulagret blev så vattenskadat att det inte kunde säljas. 

Högsäsongen för en affär som säljer golfutrustning pågår från april till oktober. Under övrig tid på året är försäljningen blygsam. Varorna beställs i god tid före säsongsstarten. Det är svårt att få tag på märkesvaror under pågående säsong. 

Skadan beräknades påverka försäljningen under fem månader, vilket motsvarade den tid då merparten av varorna skulle ha sålts om skadan inte hade inträffat.

Skadekostnad
Den uteblivna försäljningen orsakade företaget förluster på 300.000 kr. Eftersom säkerhetsföreskriften för varor i källarlokal inte hade följts gjordes ett avdrag från skadeersättningen med 30%.

Bristfällig installation

Vid VVS-installation i ett nybyggt flerfamiljshus inträffade en vattenskada. Skadan uppstod på grund av att en klämring saknades på en koppling varför vatten från inkommande ledning läckte ut. 

Läckaget inträffade då endast vitvarorna återstod att montera. Inflyttning var bestämd till veckan efter skadetillfället. Tolv lägenheter blev totalskadade. Alla väggar, golv, dörrar och installationer fick rivas ut och betongbjälklaget fick borras upp för att få ut vattnet.

Skadekostnad
Skadan tog ca 9 månader att färdigställa och kostnaden uppgick till ca 5.000.000 kronor.

Läckande varmvattenberedare

I ett företags kontorsbyggnad upptäcktes en vattenskada år 2009. Läckaget hade uppstått i anslutning till en varmvattenberedare installerad 1985. Ledningen från säkerhetsventilen hade läckt vid en koppling, vilket medförde skada på ytter- och innerväggar samt golv.

Skadekostnad
Försäkringen betalade den skada som vattnet orsakade på byggnaden. Från reparationskostnaden 80.000 kr gjordes avdrag med dels avtalad självrisk, dels tilläggssjälvrisken som tillsammans uppgick till 28.200 kr. Skadan på varmvattenberedaren, en rostskada, ersattes inte genom försäkringen.

Läckande vattenledningsrör pga. rost

I ett hyreshus upptäcktes en vattenskada. Läckage hade uppstått på ett vattenledningsrör, installerat 1980, vilket orsakade skador i två lägenheter.

Skadekostnad
Försäkringen betalade den skada som vattnet orsakade på byggnaden. Från reparationskostnaden 68.000 kr gjordes avdrag med dels den avtalade självrisken , dels tilläggssjälvrisken som tillsammans uppgick till 28.200 kr. Kostnaden för utbytet av ledningen, en rostskada, ersattes inte genom försäkringen.

Relaterade försäkringar

Vi skyddar ditt företags egendom mot oförutsedda händelser