Butiksförsäkring

Få offert på anpassad företagsförsäkring för din butik eller affär.

Org.nummer (xxxxxx-xxxx)

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer så hittar vi uppgifter om ditt företag. För enskild firma skriver du ditt personnummer (10 siffror). I nästa steg fyller du i dina kontaktuppgifter.

Formuläret skickas...

Försäkring för butik och affär - t.ex. klädaffär, bokhandel eller inredningsbutik. Försäkringen ger skydd för både företaget och dina anställda samt era kunder.

En anpassad försäkring för dig som t.ex. säljer kläder, leksaker har boutique eller annan typ av affär. Försäkringen är enkel och flexibel och innehåller det försäkringsskydd du behöver för din affärsverksamhet.


 • Uppfyller branschkraven

  Var alltid rätt försäkrad med vår anpassade företagsförsäkring.

 • Enkel skadehantering

  Vi gör det enkelt och hjälper dig snabbt om något har hänt.

 • Delbetala utan avgift

  Dela upp betalningen på upp till 12 månader utan extra kostnad.

Försäkringsskydd för butiker

Vi anpassar försäkringen efter: Företagsanpassat
Dina saker och varor

Hur mycket skulle din verksamhet påverkas om det blir inbrott och både kassa och varor i butiken stjäls?

Försäkra dina saker
Om en skada inträffar, till exempel inbrott, brand, vattenläcka eller annan oförutsedd händelse är både varorna du säljer och inventarierna du äger försäkrade. Du kan dessutom välja att även försäkra din fast bekostade inredning, vilket t.ex. inkluderar tapeter du själv satt upp.

Om du inte kan bedriva verksamheten som vanligt
Om din verksamhet står still eller minskar i omfattning när en skada sker är sannolikheten stor att du förlorar inkomst. Vår avbrottsförsäkring hjälper dig att minska din ekonomiska förlust.

Ditt företags ansvar

Ansvarsförsäkring hjälper dig att bl.a. hantera skadeståndskrav.

Skadeståndskrav
T.ex. om en kund skulle snubbla på något i din butik och skada sig allvarligt.

Tvister
Om du hamnar i en tvist, så kan du från rättsskyddsförsäkringen få ekonomisk hjälp att anlita en advokat/juridiskt biträde.

Dig och eventuellt anställda

Hur skulle företaget påverkas om du blir sjuk?

Sjukdom
Ge dig och dina anställda förmånen till privat vård utan långa väntetider.

Olycksfall
Ge dig och dina anställda ett skydd som ger ersättning för vårdkostnader, läkemedel, resekostnader, rehablitering m.m om det inträffar en olycka.

Tjänsteresa
Få ersättning vid t.ex. förseningar och olyckor på resan.

Kostnader vid arbetsoförmåga
Ersätter de kostnader och förlorad vinst som kan uppstå i samband med sjukskrivningar. T.ex. kostnad för vikarie eller ersättning vid förlorad inkomst.

Din bil

Vår försäkring gäller för skada som bilen kan orsaka på personer och skador som bilen kan råka ut för, t.ex. stöld, skadegörelse och om den blir påkörd.

Genom vår Assistans ingår bärgning och hemresa vid t.ex. motorstopp. Vi ersätter hela hyran av bil efter skada och t.ex. sänkt självrisk vid krock med djur.

Välj själv hur omfattande försäkringen ska vara.

Har du en webbutik med försäljning på nätet?

Idag är det vanligt att många butiksägare även säljer sina varor i en webbutik. E-handel gör att du kan nå ut till en större målgrupp och köparen är inte bunden till en fysisk plats inom specifika öppettider. Men när du har en egen webbutik innebär det också att du kan bli utsatt för datatrång och förlora viktig kundinformation, lagerstatus och systemanpassningar. Följderna av ett datahaveri kan bli kostsamma. Därför erbjuder vi vår Databrottsförsäkring med bland annat experthjälp från IBM, 24 timmar om dygnet.

tips och råd mot butiksinbrott

Även om dina lokaler uppfyller de krav vi ställer på inbrottsskyddet kan det vara en bra idé att ytterligare höja företagets säkerhet. De företagare som satsar på skadeförebyggande åtgärder är väsentligt mindre skadedrabbade än övriga. Visserligen får du betalt för skadan vid ett inbrott, men det är alltid skönt att slippa självrisken och allt det besvär och merarbete som blir följden av ett inbrott.

Skyddskraven i din försäkring

Du har själv ansvaret för att skyddskraven för din försäkring är uppfyllda. Brister i inbrottsskyddet kan leda till att du helt blir utan ersättning vid ett inbrott. Något som varken vi eller du vill ska hända. Så ta en stund av din tid och gå en säkerhetsrond!

Checklista mot inbrott i butiken

Våra checklistor är anpassade till ditt företags behov. Med rätt inbrottsskydd kan du känna dig trygg i att du har gjort vad som krävs för att skydda butiken när du lämnar den. Resultatet av att gå en säkerhetsrond är att du kan åtgärda eventuella brister. Det är viktigt att din butikslokal följer den skyddsklass som rekommenderas efter hur stor inbrottsrisken beräknas vara för butiken. 


Halkolyckor i butiken

Se till att du inte har hala golv och röj undan snö och is utanför butiken.

Undvik halkolyckor

Läs mer om butiksförsäkringen

Verksamhetsansvar och produktansvar

Ansvarsförsäkringen gäller när ditt företags krävs på skadestånd för en skada som ni orsakat eller påstås orsakat. När någon kräver företaget på skadestånd åtar vi oss att:

 • utreda om företaget är skadeståndsskyldigt
 • förhandla med den som kräver skadestånd
 • föra företagets talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande samt betala rättegångs- eller skiljemannakostnaderna
 • betala eventuellt skadestånd.

Egendomsförsäkring

Försäkringen erbjuder ett brett skydd som bland annat omfattar butiksinredning, varor, pengar och värdehandlingar. Har du ingått avtal om att du ska försäkra hyrd eller leasad egendom så täcker försäkringen även skada på den egendomen. Försäkringen skyddar mot skador som kan uppstå vid brand, storm, översvämning, vattenläckor, inbrott, rån och skadegörelse. Betydelsefullt för dig med butik är att vi ersätter skada på ditt skyltfönster. Dessutom ingår ett skydd för vissa oförutsedda skador. Äger ni byggnader kan vi givetvis även försäkra dessa.

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkringen täcker förluster som företaget drabbas av om en anställd begår ett brott för att komma åt pengar åt sig själv eller någon annan. Den gäller även för skada till följd av dataintrång.

Rättsskyddsförsäkring

Om ditt företag hamnar i en tvist kan det krävas hjälp av ett juridiskt ombud, t.ex. en advokat. I värsta fall kan en rättegång vara enda utvägen. Rättsskyddsförsäkringen ersätter nödvändiga kostnader för ett ombud och även kostnader för sakkunniga och annan bevisning. Om ditt företag förlorar målet och döms att betala motpartens rättegångskostnader omfattas även dessa av försäkringen.

Försäkringen kan även omfatta försvarskostnader vid miljöbrott samt arbetsmiljöbrott när anställda i ledande ställning åtalas för denna typ av brott. Försäkringen gäller även för försvarskostnader för ditt företag om företaget krävs på företagsbot till följd av denna typ av brott.

Rättsskydd miljöbrott och arbetsmiljöbrott

Vid olyckor där anställda eller ”den yttre miljön” kommer till skada, kan det ibland bli fråga om att åklagare/polis utreder huruvida det begåtts ett brott mot arbetsmiljön eller den yttre miljön. Beroende på omständigheterna i det aktuella fallet kan t.ex. ägare, VD, platschef, arbetsledare eller liknande bli åtalade och avkrävda ett personligt straff (böter, villkorlig dom eller fängelsestraff). Rättsskyddsförsäkringen för arbetsmiljöbrott och miljöbrott används för att betala den försäkrades försvar, när en offentlig försvarare inte bekostas.

Avbrottsförsäkring

I vår avbrottsförsäkring ersätter vi fasta kostnader såsom löner, hyror och eventuell vinst.

Kundolycksfall

En olycksfallsförsäkring som skyddar dina kunder om de skadas i din lokal. Försäkringen ersätter läkekostnader och andra kostnader i samband med olycksfall samt betalar ersättning vid medicinsk invaliditet. Försäkringen gäller utan självrisk.

Överfallsskydd

Om någon använder våld eller hot om våld och skadar företagets anställda, kan försäkringen betala skadestånd för personskada om gärningsmannen är okänd eller inte kan betala.

Tjänstereseförsäkring

Försäkringen gäller för alla anställda på företaget och ger ett bra försäkringsskydd vid alla resor i tjänsten, dygnet runt. Från det korta uppdraget i företagets närområde till den långa resan ut i världen. Om någon av dina anställda drabbas av sjukdom, olycka, stöld eller bara ren och skär otur, är hjälpen bara ett telefonsamtal bort. Tjänstereseförsäkringen ger tillgång till If Assistance, vår larmcentral i samarbete med SOS International.

Kristerapi

Försäkringen täcker kostnader för krisbehandling för anställda som drabbas av en akut psykisk kris på grund av en allvarlig traumatisk händelse.

Databrottsförsäkring

Försäkringen ger dig tillgång till experthjälp som utreder vad som hänt samt återställer system och information som förstörts. Vi hjälper dig att så snabbt som möjligt komma igång med verksamheten vid avbrott och ersätter de kostnader som uppkommit. Kostnader som uppstår för bevakning av att inte dina kunders identitet eller kreditkortsuppgifter stjäls ersätter vi också.

Kostnader som ersätts:

 • Avbrottskostnader, dvs. intäktsförluster till följd av dataintrånget.
 • Utrednings- och återställandekostnader för ditt och din kunds IT-system.
 • Räddningskostnader, dvs. kostnader för att begränsa skadan i samband med dataintrånget.
 • Kostnader för att meddela kunder och andra berörda att ett dataintrång skett.
 • Kostnader för att bevaka att annans identitet eller kreditkortsuppgifter inte stjäls

Tilläggsförsäkringar 

Du kan lägga till några försäkringar för att få ett ännu bättre försäkringsskydd.

Temperaturändring – kyl och frys

Försäkringen betalar skada på kylda och frysta varor till följd av en oförutsedd händelse, t.ex. kompressorhaveri eller strömavbrott.

Återkallelseförsäkring

Om en såld produkt visar sig vara farlig och riskerar att orsaka skada, måste företaget informera om bristerna och vid behov återkalla produkterna. Kostnaderna för dessa åtgärder kan bli mycket höga. Återkallelseförsäkringen kan betala bl.a. kostnader för annonsering, frakt, destruktion och utbyte.

Olycksfallsförsäkring

En tilläggsförsäkring för företagets anställda som täcker kostnader för läkarvård, sjukhusvård, tandvård och resor samt ger ersättning vid invaliditet.

Sjukvårdförsäkring

Långvarig sjukfrånvaro är påfrestande för den enskilde – och mycket dyr för företaget som ska betala sjuklön och dessutom drabbas av kostnader för produktionsbortfall, övertid, vikarier etc. Med sjukvårdsförsäkring minskar företagets sjukfrånvaro genom att den anställde får omedelbar tillgång till högkvalitativ privat vård.

Avbrott vid arbetsoförmåga

Om någon av nyckelpersonerna i företaget drabbas av sjukdom, olycksfall eller avlider kan företaget drabbas hårt ekonomiskt. Försäkringen ersätter fasta kostnader eller eventuella merkostnader för att anlita en ersättare.

Transportförsäkring

Om företaget transporterar egendom, eventuellt även använder företagets egendom utanför kontoret, behövs en transportförsäkring. Vid skada under transport ger försäkringen ett allriskskydd och vid uppehåll gäller försäkringen för skada genom brand, stöld och vatten.

Bilförsäkring

Företagets bilförsäkring ersätter både person- och sakskador som bilen kan orsaka. Omfattningen för fordonet kan utökas med t.ex. brand-, stöld- och vagnskada samt kostnad för hyrbil vid skada.​

Försäkringar för dig och din personal