Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga

Tyvärr säljer vi inte denna försäkring längre.
Läs mer om vår nya försäkring ersättning vid sjukskrivning.

  • Ekonomisk trygghet

    Ger företag en ekonomisk trygghet vid arbetsoförmåga. Försäkringen betalar merkostnader för ersättare.

  • Ersätter fasta kostnader

    ​Ersätter företagets fasta kostnader - såsom löner, el, hyra, abonnemang m.m.

  • Flexibel

    Välj karenstid, ersättningstid och försäkringsbelopp. Försäkringen är fullt avdragsgill.

Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga är en försäkring som träder in när du eller en anställd nyckelperson blir sjuk och inte kan arbeta. Många företag och organisationer är beroende av enstaka anställda – nyckelpersoner med en unik kompetens som är viktig för företagets dagliga verksamhet. Om den personen blir allvarligt sjuk, råkar ut för en olycka eller avlider, kan företaget snabbt få problem med sjunkande intäkter och försämrad lönsamhet. Risken för att nyckelpersonens frånvaro ska leda till en krisartad situation är stor.

Avbrottsförsäkring om nyckelperson inte kan arbeta

Många företag och organisationer är beroende av en eller ett par nyckelpersoner. Om en nyckelperson blir sjuk eller avlider sjunker intäkterna medan de fasta kostnaderna såsom lön, el, hyror m.m. måste betalas ändå. Om det värsta händer är det tryggt med en avbrottsförsäkring som träder i kraft just när en nyckelperson inte kan arbeta.

Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga är en tilläggsförsäkring som inte brukar ingå i företagsförsäkringens grundskydd. Försäkringen rekommenderas främst för mindre företag där en stor del av företagets intäkter beror på en eller ett par personers specialistkompetens.

Försäkringens omfattning

Avbrottsförsäkringen täcker fasta kostnader som t.ex. löner, sociala avgifter, lokalhyror, kostnader för el och tele m.m. Dessutom ersätts eventuella merkostnader om du i samråd med oss anlitar ersättare.

En förutsättning för att få ersättning från försäkringen är att företagets omsättning minskar pga. den försäkrades arbetsoförmåga eller dödsfall.

Ersättning upphör då den försäkrade börjar arbeta, slutar sin anställning eller om företaget säljs eller avvecklas. Samma sak gäller om ersättares insats motsvarar den försäkrades och företagets omsättning återgår till det normala.

Försäkringskostnaden är fullt avdragsgill.