Bussförsäkring

Få offert på försäkring för era bussar
Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Vi försäkrar alla bussar – både de som används för persontransport mot betalning och buss för egna transporter.

Om inte bussen är avställd måste den alltid trafikförsäkras. I vår bussförsäkring erbjuder vi också skydd för skada på och förlust av bussen. I Halvförsäkringen ingår bl.a. ersättning för skada som har uppstått genom brand och skadegörelse. Med Helförsäkring är bussen även skyddad om den t.ex. blir påkörd, kör av vägen, om något faller ned på den eller om det händer en olycka inuti bussen. 

Försäkringen erbjuder vi också till privatpersoner.


 • 0 kr självrisk för personskada

  Gäller alltid. Hos oss kan ni alltid välja 0 kr för Trafik – egendomsskada.

 • Avbrottsersättning utan självrisk

  Vi betalar kontant från första dagen (ingen självrisk/karenstid).

 • Välj avbrottsbelopp själva

  Hos oss kan ni välja dagsersättning i avbrottsförsäkringen.

Buss Hel Halv Trafik
Trafik - personskada

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet vid trafikolycka orsakar personer både i och utanför det. Vår trafikförsäkring gäller alltid utan självrisk för personskador.

Trafik - skada på annan egendom

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet orsakar vid trafikolycka, både på andra fordon liksom på annan egendom utanför fordonet och tillkopplat släp.

Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador vid inbrott och skadegörelse samt stöld av hela fordonet eller delar av det.

Brand

Försäkringen ersätter skada på fordonet som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som skadats, exempelvis pga. ett stenskott. Försäkringen gäller inte vid trafikolycka. Om rutan repareras istället för att bytas sänks självrisken till bara 200 kr.

Assistans med bärgning och resor

Försäkringen ersätter assistans och merkostnader vid skada eller annat driftstopp, för

 • bärgning av bussen.
 • returresa för förare.
 • resa för att hämta reparerad buss. 

Se också Kör vidare-skyddet som ingår i vår tilläggsförsäkring Avbrott & Extra.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av fordonet. Det kan t.ex. gälla köpet av fordonet, reparation och åtal p.g.a. trafikolycka samt Ifs skaderegleringsbeslut. Gäller inte tvist som rör uthyrning av fordonet. 

Högsta ersättning är 250 000 kr per skada.

Tillhörigheter

Försäkringen ersätter med begränsade belopp förarens och passagerares tillhörigheter, som skadas eller förloras under färd med bussen. 

Gäller inte för buss i uthyrning eller trafikskola.

Krishjälp med terapi och rådgivning

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning efter trafikolycka samt efter t.ex. rån och hot om våld i samband med färd med fordonet. Även juridisk rådgivning men inte p.g.a. trafikolycka. Självrisk 0 kr.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på bussen som uppstått vid trafikolycka och annan yttre olyckshändelse. 

För buss som inte hyrs ut gäller försäkringen även för olyckshändelse i förar- och passagerarutrymmet som skadar interiören upp till ett begränsat belopp med halv självrisk.


Tillägg för bussförsäkring

Gör bussförsäkringen ännu bättre med marknadens förmånligaste villkor. Välj t.ex. att få avbrottsersättning från första avbrottsdagen med valfritt dagsbelopp när bussen måste vara på verkstad efter en skada. Extraskyddet som följer med ger bl.a. sänkt självrisk vid djurkollision.


Lägg till Avbrott & Extra så betalar vi kontant avbrottsersättning från första dagen upp till 60 dagar, när bussen inte kan användas t.ex. efter en trafikolycka. Hos oss kan ni välja dagsbelopp för försäkringen.

Dessutom ingår

 • sänkt självrisk vid djurkollision. 

För buss i transport av passagerare mot betalning men inte i offentligt upphandlad linjetrafik eller uthyrning ingår även Kör vidare som ersätter

 • ersättningsförares utresa vid förarolycksfall.
 • hyrbuss i 2 dagar samt merkostnad med begränsade belopp för kost och logi liksom transporter som passagerare har rätt till, vid avbrott i påbörjad resa p.g.a. väntan på ersättningsförare eller reparation av skadad buss.

Lägg till vår olycksfallsförsäkring ”Extra kontantbelopp vid personskada” som gäller vid trafikolycka med bussen. Den ger extra ersättning upp till 725 000 kr per person. 

Omfattar förare och passagerare, om personen är försäkringstagaren eller anställd hos denne. Självrisk 0 kr.

Avställningsförsäkring för bussen

Om bussen har halv- eller helförsäkring och den ställs av i Vägtrafikregistret så erbjuder vi automatiskt avställningsförsäkring. Bussen får då inte brukas i något avseende. 

Omfattningen är

 • Stöld & Skadegörelse
 • Brand
 • Utifrån kommande olyckshändelse
 • Skada under transport t.ex. på bil eller släp
 • Rättsskydd 

Försäkringen gäller endast i Sverige. 

När bussen ställs på igen erbjuder vi automatiskt ny försäkring med samma omfattning som den hade före avställningen.

Vilket försäkringsskydd behövs för bussen?

Om bussen skadar något

Skador som bussen kan orsaka på annan egendom och personer

 • Trafik.
 • Extra kontantbelopp vid personskada.

Om bussen skadas

Skada på och förlust av bussen

 • Stöld & Skadegörelse.
 • Brand.
 • Vagnskada.

Skyddsomfattning som endast avser delar av bussen

 • Glasrutor.

Även extra skydd i Avbrott & Extra

 • Sänkt självrisk vid djurkollision.

Om resan med bussen inte kan fortsätta

Transport av bussen, föraren och i vissa fall passagerare samt merkostnader vid persontransporter pga. skada, annat driftstopp och personolycksfall etc.

 • Assistans med bärgning och resor.

Även extra skydd i Avbrott & Extra för buss i transport av passagerare mot betalning men inte i offentligt upphandlad linjetrafik, uthyrning eller trafikskola

 • "Kör vidare" vid resestopp pga. skada och annat driftstopp:
  - ersättningsförares utresa vid förarolycksfall.
  - 100 % hyra av buss dygn+km i högst 2 dagar.
  - merkostnad kost & logi m.m. för förare och passagerare.

Ordinarie förares returresa vid förarolycksfall kan vara ersättningsbar genom Assistans.

Om bussen inte kan användas

Del av merkostnad, inkomstförlust eller olägenhet för att bussen inte kan användas efter skada etc.

 • Avbrott & Extra.

Annat

Övrigt om ägandet och förandet av bussen m.m.

 • Rättsskydd.
 • Tillhörigheter.
 • Krishjälp med terapi och rådgivning.

Utlandstrafik med bussen | Grönt kort

Försäkringen gäller i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till. Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller. 

Avställningsförsäkringen gäller dock bara i Sverige. 

I vissa länder utanför norden måste föraren kunna visa att fordonet har trafikförsäkring, t.ex. vid inresa i landet. Det gör man med ett så kallat Grönt kort. Ibland kan det också vara bra att ha med fordonets registreringsbevis.

Läs mer och beställ Grönt kort

Används bussen på flygplats?

Om bussen orsakar skada på flygplan på flygplats inne på det avspärrade flygområdet tillkommer en extra trafiksjälvrisk om 930 000 kr*, om vi inte skriftligen har kommit överens om annat. 

Detta gäller även vid skada på andra slags luftfarkoster och även på annan plats där sådana t.ex. förvaras, om allmän motorfordonstrafik inte är tillåten där. 

*indexeras, 20 basbelopp år 2019.

Övrigt om vår försäkring för Buss

En buss är ett motorfordon för fler än 8 passagerare. Även buss som är permanent inrättad som bostad om den är bussregistrerad. Inte för veteran- eller samlarbuss.

Beskrivningen av omfattningsalternativen och försäkringen i övrigt för bussen är kortfattad och återger bara delvis innehållet i villkoren. Vid försäkring gäller den omfattning och de villkor som anges för den.