Bussförsäkring

Få offert på försäkring för era bussar
Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Vi försäkrar alla bussar – både de som används för persontransport mot betalning och buss för egna transporter.

 • 0 kr självrisk för personskada

  Gäller alltid. Hos oss kan ni alltid välja 0 kr för Trafik – egendomsskada.

 • Avbrottsersättning utan självrisk

  Vi betalar kontant från första dagen (ingen självrisk/karenstid).

 • Välj avbrottsbelopp själva

  Hos oss kan ni välja dagsersättning i avbrottsförsäkringen.


Om inte bussen är avställd måste den alltid trafikförsäkras. I vår bussförsäkring erbjuder vi också skydd för skada på och förlust av bussen. I Halvförsäkringen ingår bl.a. ersättning för skada som har uppstått genom brand och skadegörelse. Med Helförsäkring är bussen även skyddad om den t.ex. blir påkörd, kör av vägen, om något faller ned på den eller om det händer en olycka inuti bussen. 
Försäkringen erbjuder vi också till privatpersoner.

Buss Hel Halv Trafik
Trafik - personskada

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet vid trafikolycka orsakar personer både i och utanför det. Vår trafikförsäkring gäller alltid utan självrisk för personskador.

Trafik - skada på annan egendom

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet orsakar vid trafikolycka, både på andra fordon liksom på annan egendom utanför fordonet och tillkopplat släp.

Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador vid inbrott och skadegörelse samt stöld av hela fordonet eller delar av det.

Brand

Försäkringen ersätter skada på fordonet som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som skadats, exempelvis pga. ett stenskott. Försäkringen gäller inte vid trafikolycka. Om rutan repareras istället för att bytas sänks självrisken till bara 200 kr.

Assistans med bärgning och resor

Försäkringen ersätter assistans och merkostnader vid skada eller annat driftstopp, för

 • bärgning av bussen.
 • returresa för förare.
 • resa för att hämta reparerad buss. 

Se också Kör vidare-skyddet som ingår i vår tilläggsförsäkring Avbrott & Extra.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av fordonet. Det kan t.ex. gälla köpet av fordonet, reparation och åtal p.g.a. trafikolycka samt Ifs skaderegleringsbeslut. Gäller inte tvist som rör uthyrning av fordonet. 

Högsta ersättning är 250 000 kr per skada.

Tillhörigheter

Försäkringen ersätter med begränsade belopp förarens och passagerares tillhörigheter, som skadas eller förloras under färd med bussen. 

Gäller inte för buss i uthyrning eller trafikskola.

Krishjälp med terapi och rådgivning

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning efter trafikolycka samt efter t.ex. rån och hot om våld i samband med färd med fordonet. Även juridisk rådgivning men inte p.g.a. trafikolycka. Självrisk 0 kr.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på bussen som uppstått vid trafikolycka och annan yttre olyckshändelse. 

För buss som inte hyrs ut gäller försäkringen även för olyckshändelse i förar- och passagerarutrymmet som skadar interiören upp till ett begränsat belopp med halv självrisk.

Tillägg för bussförsäkring

Gör bussförsäkringen ännu bättre med marknadens förmånligaste villkor. Välj t.ex. att få avbrottsersättning från första avbrottsdagen med valfritt dagsbelopp när bussen måste vara på verkstad efter en skada. Extraskyddet som följer med ger bl.a. sänkt självrisk vid djurkollision.