Bussförsäkring

Få offert på försäkring för era bussar

Vill du försäkra flera fordon? Be om offert

Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Vi försäkrar alla bussar – både de som används för persontransport mot betalning eller uthyrning, samt buss för egna transporter.

Om inte bussen är avställd måste den alltid trafikförsäkras. I vår bussförsäkring erbjuder vi också skydd för skada på och förlust av bussen. I Halvförsäkringen ingår bl.a. ersättning för skada som har uppstått genom brand och skadegörelse. Med Helförsäkring är bussen även skyddad om den t.ex. blir påkörd, kör av vägen, om något faller ned på den eller om det händer en olycka inuti bussen. Försäkringen erbjuder vi också till privatpersoner.

Buss Hel Halv Trafik
Trafik - personskada

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet orsakar på förare, passagerare och andra inblandade personer. I denna del gäller vår trafikförsäkring alltid utan självrisk.

Trafik - skada på annan egendom

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet och tillkopplat släp orsakar på andra fordon liksom på annan egendom utanför fordonet och släpet.

Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skada på och förlust av fordonet genom stöld, tillgrepp och försök till sådana brott samt uppsåtlig skadegörelse.

Brand

Försäkringen ersätter skada på fordonet som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som genombrutits, krossats eller spräckts om det inte hänt vid trafikolycka. Vid reparation av rutan sänks självrisken till 200 kr.

Assistans med bärgning och resor

Försäkringen ersätter bärgning till närmaste verkstad för bussen och tillkopplat släp vid skada eller annat driftstopp, billigaste hemresa för förare och i vissa fall även passagerare samt hämtningsresa till reparerad buss för förare.

För buss som inte körs i offentligt upphandlad linjetrafik gäller försäkringen även vid olycksfall eller sjukdom som drabbat föraren eller till denne nära anhörig passagerare.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för ägaren, brukaren och föraren vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av fordonet. Det kan t.ex. gälla köpet av det, reparation och Ifs skaderegleringsbeslut samt åtal p.g.a. trafikolycka men inte tvist rörande yrkesmässig uthyrning av fordonet.

Tillhörigheter

Gäller inte för buss i uthyrning eller trafikskola.

Försäkringen ersätter med begränsade belopp

  • förarens personliga saker
  • passagerares resgods

som skadas eller förloras under färd med bussen.

Krishjälp med terapi och rådgivning

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning för bl.a. förare och passagerare efter trafikolycka och t.ex. rån under färd med fordonet. Även juridisk rådgivning men inte pga. trafikolycka.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på bussen som uppstått vid trafikolycka och annan yttre olyckshändelse. 

För buss som inte hyrs ut gäller försäkringen även för olyckshändelse i förar- och passagerarutrymmet som skadar interiören upp till ett begränsat belopp med halv självrisk.


Tillägg för bussförsäkring

Gör bussförsäkringen ännu bättre med marknadens förmånligaste villkor. Välj t.ex. att få avbrottsersättning från första avbrottsdagen med valfritt dagsbelopp när fordonet inte kan användas. Extraskyddet som följer med ger bl.a. sänkt självrisk vid djurkollision.


Lägg till Avbrott & Extra så ersätter vi kontant för varje dag bussen inte kan användas – upp till 60 dagar vid skada och 5 vid driftstopp. Om ni inte är nöjda med det dagsbelopp vi föreslår kan ni välja ett annat. Ingen självrisk/karens gäller.

Extra

  • Sänkt självrisk vid djurkollision ingår alltid.

Extra: Kör vidare

Om det är en buss i yrkesmässig personbefordran men inte i offentligt upphandlad linjetrafik, uthyrning eller trafikskola ingår även

  • ersättningsförares utresa vid personolycksfall.

Dessutom ingår då vid avbrott i påbörjad resa t.ex. pga. väntan på ersättningsförare eller reparation av bussen

  • hyrbuss 2 dagar
  • merkostnad med begränsade belopp för kost och logi samt transporter som passagerare har rätt till.

Kör vidare gäller inte i Sverige om den körsträcka som anges för försäkringen är 5 000 mil/år eller lägre.

Lägg till "Extra kontantbelopp vid personskada" så ersätter vi upp till 700 000 kr per person, utöver vad vi betalar från Trafikförsäkringen. Gäller förare och passagerare vid skada i följd av trafik med fordonet. För fordon i yrkesmässig gods- respektive personbefordran samt uthyrning omfattar försäkringen endast vissa personer, t.ex. anställda.

Avställningsförsäkring

Om fordonet har halv- eller helförsäkring och det ställs av i Vägtrafikregistret så erbjuder vi avställningsförsäkring. Fordonet får då inte brukas i något avseende. Försäkringen gäller i Sverige. Omfattningen är stöld, skadegörelse, brand, utifrån kommande olyckshändelse, skada på annat transportmedel och rättsskydd.

Utlandstrafik med bussen

Försäkringen gäller i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till. Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller.

Avställningsförsäkringen gäller dock bara i Sverige.

I vissa länder utanför norden måste föraren kunna visa att fordonet har trafikförsäkring, t.ex. vid inresa i landet. Det gör man med ett så kallat Grönt kort. Ibland kan det också vara bra att ha med fordonets registreringsbevis.

Läs mer och beställ Grönt kort