Bussförsäkring

Få offert på försäkring för era bussar

Vill du försäkra flera fordon samtidigt? Se ditt pris här

Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Vi försäkrar alla bussar – både de som används för persontransport mot betalning eller uthyrning, samt buss för egna transporter.

Om inte bussen är avställd måste den alltid trafikförsäkras. I vår bussförsäkring erbjuder vi också skydd för skada på och förlust av bussen. I Halvförsäkringen ingår bl.a. ersättning för skada som har uppstått genom brand och skadegörelse. Med Helförsäkring är bussen även skyddad om den t.ex. blir påkörd, kör av vägen, om något faller ned på den eller om det händer en olycka inuti bussen. Försäkringen erbjuder vi också till privatpersoner.


 • 0 kr självrisk för personskada

  Gäller alltid. Hos oss kan ni alltid välja 0 kr för Trafik – egendomsskada.

 • Avbrottsersättning utan självrisk

  Vi betalar kontant från första dagen (ingen självrisk/karenstid).

 • Välj avbrottsbelopp själva

  Hos oss kan ni välja dagsersättning i avbrottsförsäkringen.

Buss Hel Halv Trafik
Trafik - personskada

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet orsakar på förare, passagerare och andra inblandade personer. I denna del gäller vår trafikförsäkring alltid utan självrisk.

Trafik - skada på annan egendom

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet och tillkopplat släp orsakar på andra fordon liksom på annan egendom utanför fordonet och släpet.

Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador vid inbrott och skadegörelse samt stöld av hela fordonet eller delar av det.

Brand

Försäkringen ersätter skada på fordonet som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som skadats, exempelvis pga. ett stenskott. Försäkringen gäller inte vid trafikolycka. Om rutan repareras istället för att bytas sänks självrisken till bara 200 kr.

Assistans med bärgning och resor

Försäkringen ersätter bärgning till närmaste verkstad för bussen och tillkopplat släp vid skada eller annat driftstopp, billigaste hemresa för förare och i vissa fall även passagerare samt hämtningsresa till reparerad buss för förare.

För buss som inte körs i offentligt upphandlad linjetrafik gäller försäkringen även vid olycksfall eller sjukdom som drabbat föraren eller till denne nära anhörig passagerare.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av fordonet. Det kan t.ex. gälla köpet av fordonet, reparation och åtal p.g.a. trafikolycka samt Ifs skaderegleringsbeslut. Gäller inte tvist som rör uthyrning av fordonet. 

Högsta ersättning är 250 000 kr per skada.

Tillhörigheter

Gäller inte för buss i uthyrning eller trafikskola.

Försäkringen ersätter med begränsade belopp

 • förarens personliga saker
 • passagerares resgods

som skadas eller förloras under färd med bussen.

Krishjälp med terapi och rådgivning

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning för bl.a. förare och passagerare efter trafikolycka och t.ex. rån under färd med fordonet. Även juridisk rådgivning men inte pga. trafikolycka.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på bussen som uppstått vid trafikolycka och annan yttre olyckshändelse. 

För buss som inte hyrs ut gäller försäkringen även för olyckshändelse i förar- och passagerarutrymmet som skadar interiören upp till ett begränsat belopp med halv självrisk.


Tillägg för bussförsäkring

Gör bussförsäkringen ännu bättre med marknadens förmånligaste villkor. Välj t.ex. att få avbrottsersättning från första avbrottsdagen med valfritt dagsbelopp när bussen måste vara på verkstad efter en skada. Extraskyddet som följer med ger bl.a. sänkt självrisk vid djurkollision.


Lägg till Avbrott & Extra så ersätter vi kontant från första dagen upp till 60 dagar, när bussen inte kan användas t.ex. efter en trafikolycka. Hos oss kan ni välja dagsbelopp för försäkringen. Dessutom ingår

 • sänkt självrisk vid djurkollision.

För buss i transport av passagerare mot betalning men inte i offentligt upphandlad linjetrafik eller uthyrning ingår även Kör vidare som ersätter

 • ersättningsförares utresa vid förarolycksfall.
 • hyrbuss i 2 dagar samt merkostnad med begränsade belopp för kost och logi liksom transporter som passagerare har rätt till, vid avbrott i påbörjad resa p.g.a. väntan på ersättningsförare eller reparation av skadad buss.

Lägg till "Extra kontantbelopp vid personskada" så ersätter vi upp till 700 000 kr per person, utöver vad vi betalar från Trafikförsäkringen. Gäller förare och passagerare vid skada i följd av trafik med fordonet. För fordon i yrkesmässig gods- respektive personbefordran samt uthyrning omfattar försäkringen endast vissa personer, t.ex. anställda.

Försäkring för buss som är avställd

Om bussen har halv- eller helförsäkring och den ställs av i Vägtrafikregistret så erbjuder vi avställningsförsäkring. Bussen får då inte brukas i något avseende. Försäkringen gäller i Sverige. Omfattningen är stöld, skadegörelse, brand, utifrån kommande olyckshändelse, skada på annat transportmedel och rättsskydd.

Vilket försäkringsskydd behövs för bussen?

Om bussen skadar något

Skador som bussen kan orsaka på annan egendom och personer

 • Trafik.
 • Extra kontantbelopp vid personskada.

Om bussen skadas

Skada på och förlust av bussen

 • Stöld & Skadegörelse.
 • Brand.
 • Vagnskada.

Skyddsomfattning som endast avser delar av bussen

 • Glasrutor.

Även extra skydd i Avbrott & Extra

 • Sänkt självrisk vid djurkollision.

Om resan med bussen inte kan fortsätta

Transport av bussen, föraren och i vissa fall passagerare samt merkostnader vid persontransporter pga. skada, annat driftstopp och personolycksfall etc.

 • Assistans med bärgning och resor.

Om bussen inte kan användas

Del av merkostnad, inkomstförlust eller olägenhet för att bussen inte kan användas efter skada etc.

 • Avbrott & Extra.

Även extra skydd i Avbrott & Extra för buss i transport av passagerare mot betalning men inte i offentligt upphandlad linjetrafik, uthyrning eller trafikskola

 • "Kör vidare" vid resestopp pga. skada och annat driftstopp:
  - ersättningsförares utresa vid förarolycksfall.
  - 100 % hyra av buss dygn+km i högst 2 dagar.
  - merkostnad kost & logi m.m. för förare och passagerare.

Ordinarie förares returresa vid förarolycksfall kan vara ersättningsbar genom Assistans.

Annat

Övrigt om ägandet och förandet av bussen m.m.

 • Rättsskydd.
 • Tillhörigheter.
 • Krishjälp med terapi och rådgivning.

Utlandstrafik med bussen

Försäkringen gäller i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till. Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller. 

Avställningsförsäkringen gäller dock bara i Sverige. 

I vissa länder utanför norden måste föraren kunna visa att fordonet har trafikförsäkring, t.ex. vid inresa i landet. Det gör man med ett så kallat Grönt kort. Ibland kan det också vara bra att ha med fordonets registreringsbevis.

Läs mer och beställ Grönt kort

Används bussen på flygplats?

Om bussen orsakar skada på flygplan på flygplats inne på det avspärrade flygområdet tillkommer en extra trafiksjälvrisk om 930 000 kr*, om vi inte skriftligen har kommit överens om annat. 

Detta gäller även vid skada på andra slags luftfarkoster och även på annan plats där sådana t.ex. förvaras, om allmän motorfordonstrafik inte är tillåten där. 

*indexeras, 20 basbelopp år 2019.