Flytande försäkring

Fordonshandel och andra säljuppdrag
Org.nummer (xxxxxx-xxxx)

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer så hittar vi uppgifter om ditt företag. För enskild firma skriver du ditt personnummer (10 siffror). I nästa steg fyller du i dina kontaktuppgifter.

Formuläret skickas...
Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt
 1. Företag
 2. Företagsförsäkring
 3. Fordonsförsäkring
 4. Flytande försäkring - egna fordon

Försäkringen är utformad för fordonshandeln och omfattar alltid egna handelsfordon och saluvagnsskyltar samt fordon mottagna av annat fordonhandelsföretag för försäljning i kommission. Även kunders fordon mottagna i andra säljuppdrag kan försäkras.


 • Flexibel omfattning

  Genom tilläggsförsäkringarna kan ni anpassa omfattningen till era behov.

 • Delbetala utan avgift

  Vi erbjuder månadsbetalning med autogiro utan extra kostnad.

 • Låg eller hög självrisk

  Hos oss kan ni välja självrisknivå för försäkringen.

Omfattning – Fordon i trafik Hel Halv Trafik
Trafik

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som försäkrat fordon orsakar vid trafikolycka. Både på personer i och utanför fordonet, liksom skador på andra fordon samt på annan egendom utanför fordonet och tillkopplat släp.

Stöld och skadegörelse

Försäkringen ersätter skador vid inbrott och skadegörelse samt stöld av hela det försäkrade fordonet eller delar av det. 

Om försäkrad personbil är registrerad, inte avställd och värd över
1 500 000 kr måste den ha spårningsutrusning med larmcentralkoppling.

Brand

Försäkringen ersätter skada på försäkrat fordon som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Assistans med bärgning och resor

Gäller bara för försäkrad personbil, lätt lastbil, motorcykel och husbil. 

Försäkringen ersätter assistans och merkostnader vid skada eller annat driftstopp liksom vid förarolycksfall, för

 • bärgning av fordonet till närmaste verkstad.
 • returresa för de som var med i fordonet.
 • resa för att hämta reparerat fordon.
Rättsskydd – användningen av fordonet

Försäkringen ersätter vissa kostnader vid tvist som har samband med åtal till följd av bruk av försäkrat fordon eller skada till följd av trafik med det. Övriga tvister hänförs till företagets rättsskyddsförsäkring.

Krishjälp med terapi och rådgivning

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning för förare och passagerare efter trafikolycka samt efter t.ex. rån och hot om våld i samband med färd med försäkrat fordon. Även juridisk rådgivning men inte pga. trafikolycka. Självrisk 0 kr.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på försäkrat fordon som uppstått vid trafikolycka, annan plötslig utifrån kommande olyckshändelse och skada under transport på t.ex. bil och släp.


Tilläggsförsäkringar

De flesta fordonshandlare har fordon som är avställda eller oregistrerade – komplettera då försäkringen med omfattning för fordonslager.


Gäller för försäkrade fordon som är oregistrerade, förregistrerade eller avställda när de inte brukas i något avseende. Omfattningen är Stöld och skadegörelse, Brandskada samt Vagnskada med begränsad omfattning eftersom fordonet inte får brukas.

Ersätter förlust av försäkrat fordon som lånats ut, t.ex. för provkörning, och som 30 dagar efter överenskommen tidpunkt inte har återlämnats.

För kunders fordon mottagna i annat säljuppdrag än kommissionsavtal med fordonhandelsföretag, t.ex. förmedling.

Omfattningen motsvarar helförsäkringen för fordonshandlarens fordon  och dessutom kan Bedrägeri vid utlåning ingå.

Försäkringen avser företagets goda vilja att svara för skadan så att kostnaden inte drabbar en kund som saknar försäkring eller riskerar bonusförlust.

Syftet är alltså att varken er kund eller dennes försäkring ska belastas av skadan och att inte heller ni ska behöva betala hela kostnaden för den. Vi minskar därför aldrig ersättningen från denna försäkring för att fordonet har en egen försäkring – vilket annars är vanligt för den här sortens försäkring och till nackdel för er och kunden.

Ersätter del av ekonomisk förlust som uppstår när fordon som sålts på avbetalning eller hyrts ut i finansiell leasing inte längre utgör fullgod säkerhet för krediten, för att det skadats genom stöld-, skadegörelse-, brand- eller vagnskada och köparen/leasingtagaren därefter inte fullgör sina betalningar.

Några andra viktiga förutsättningar är att köparen/leasingtagaren ålagts att brand-, stöld- och vagnförsäkra fordonet i kontraktet, att skadan inte har reparerats eller ersatts och att försäkringstagaren inte på annat sätt kan få betalt för sin fordran.

Vi erbjuder bara omfattningen till företag som säljer personbilar, lastbilar och/eller bussar. Men försäkringen omfattar alla slags fordon utom moped klass II.

Bruksfordon kan också omfattas t.ex. tjänstebilar och släp som får användas både i verksamheten och privat av de anställda. Fordon som används i annan verksamhet, t.ex. uthyrnings- eller bärgningsbil, ingår däremot aldrig.

Om företaget handlar med motorfordon måste trafikförsäkring ingå. Vi erbjuder också skydd för skada på och förlust av fordonen – både för de i trafik och de i lager. De flesta behöver Helförsäkring – då är fordonet skyddat t.ex. vid stöld, brand, trafikolycka, skadegörelse och om det skadas under transport på annat fordon – men bara om det är i trafik, så de flesta behöver även lagerförsäkringen. 

Om företaget också tar emot kunders fordon för t.ex. service eller reparation, lägg då till vår försäkring för Fordonsservice.

Företagets övriga egendom och ansvar

Reservdelar och andra varor liksom verktyg, maskiner och inventarier samt fastighet försäkras genom företagets egendomsförsäkring.
Om företaget får skadeståndskrav eller hamnar i tvist pga. händelse som inte kan ersättas genom fordons försäkring så behövs i många fall vår ansvarsförsäkring.


 1. Företag
 2. Företagsförsäkring
 3. Fordonsförsäkring
 4. Flytande försäkring - egna fordon