Flytande försäkring

För egna fordon i fordonshandel.
 1. Flytande försäkring - egna fordon

Försäkringen är särskilt utformad för fordonshandeln och omfattar egna handelsfordon och saluvagnsskyltar samt fordon mottagna av annat fordonhandelsföretag för försäljning i kommission.

Bruksfordon kan också ingå i försäkringen, både de som används i verksamheten och privat, t.ex. tjänstebilar. Fordon som används i annan verksamhet, t.ex. uthyrnings- eller bärgningsbil, ingår däremot aldrig. Välj omfattning efter vilka fordon, skadehändelser och kostnader som ska ersättas vid skada.

Om företaget handlar med motorfordon måste trafikförsäkring ingå. Vi erbjuder också skydd för skada på och förlust av fordon – både för de i trafik och de i lager. De flesta behöver Helförsäkring – då är fordonet skyddat t.ex. vid stöld, brand, trafikolycka, skadegörelse och om det skadas under transport på annat fordon – men bara om det är i trafik, så de flesta behöver även lagerförsäkringen. 

Om företaget också tar emot kunders fordon för t.ex. försäljning, service eller reparation rekommenderar vi att ni lägger till vår försäkring för Fordonshandel och service – kunders fordon.


 • Flexibel omfattning

  Genom tilläggsförsäkringarna kan ni anpassa omfattningen till era behov.

 • Delbetala utan avgift

  Vi erbjuder månadsbetalning med autogiro utan extra kostnad.

 • Välj låg eller hög självrisk

  Hos oss kan ni välja självrisknivå för försäkringen.

Fordonshandel – egna fordon Hel Halv Trafik
Trafik

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som försäkrat fordon och tillkopplat släp orsakar. Både personskador på förare, passagerare och andra personer liksom skador på andra fordon och på annan egendom utanför fordonet och släpet.

Stöld

Försäkringen ersätter skada på och förlust av försäkrat fordon genom stöld, tillgrepp och försök till sådana brott.

Om försäkrad personbil är registrerad, inte avställd och värd över 1 500 000 kr inkl. moms måste den ha spårningsutrusning med larmcentralkoppling.

Brand

Försäkringen ersätter skada på försäkrat fordon som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Räddning

Gäller bara för personbil, lätt lastbil, motorcykel och husbil om sådan är försäkrad. Försäkringen ersätter bärgning till närmaste verkstad för försäkrat fordon och tillkopplat släp vid skada eller annat driftstopp, billigaste hemresa för förare och passagerare samt hämtningsresa till reparerad bil för förare. Gäller även vid olycksfall eller sjukdom som drabbat föraren eller till denne nära anhörig passagerare.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för ägaren, brukaren och föraren vid tvist som har samband med åtal till följd av bruk av försäkrat fordon eller skada till följd av trafik med det. Övriga tvister hänförs till företagets rättsskyddsförsäkring.

Kris

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning för försäkringstagaren, hos denne anställd person och anhörig till denne efter trafikolycka och t.ex. rån under färd med försäkrat fordon. Även juridisk rådgivning men inte pga. trafikolycka.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på försäkrat fordon som uppstått vid trafikolycka, annan plötslig utifrån kommande olyckshändelse, skadegörelse och skada under transport på annat transportmedel.


Tilläggsförsäkringar

Gör försäkringen ännu bättre. Komplettera t.ex. med försäkring för fordon i lager.


Gäller för försäkrade fordon som är oregistrerade, förregistrerade eller avställda när de inte brukas i något avseende. Omfattningen är Stöld- och Brandskada samt Vagnskada med begränsad omfattning eftersom fordonet inte får brukas.

Gäller endast för personbil, lätt lastbil och husbil. Ersätter förlust av försäkrat fordon som lånats ut, t.ex. för provkörning, och som 30 dagar efter överenskommen tidpunkt inte har återlämnats.

Ersätter del av ekonomisk förlust som uppstår när fordon som sålts på avbetalning eller hyrts ut i finansiell leasing inte längre utgör fullgod säkerhet för krediten, för att det skadats genom stöld-, brand- eller vagnskada och avbetalningsköparen därefter inte fullgör sina betalningar.

Några andra viktiga förutsättningar är att köparen/leasingtagaren ålagts att brand-, stöld- och vagnförsäkra fordonet i kontraktet, att skadan inte har reparerats eller ersatts och att försäkringstagaren inte på annat sätt kan få betalt för sin fordran.

Vi erbjuder bara omfattningen till företag som säljer personbilar, lastbilar och/eller bussar.

Företagets egendom och ansvar

Reservdelar och andra varor liksom verktyg, maskiner och inventarier samt fastighet försäkras genom företagets egendomsförsäkring.
Om företaget får skadeståndskrav eller hamnar i tvist pga. händelse som inte kan ersättas genom fordons försäkring så behövs i många fall vår ansvarsförsäkring.


Vilken omfattning behövs?

Om försäkrat fordon saknar något
Skador som försäkrat fordon kan orsaka på annan egendom och personer

 • Trafik

Om försäkrat fordon skadas
Skada på och förlust av försäkrat fordon i trafik

 • Stöld
 • Brand
 • Vagnskada

Skada på och förlust av försäkrat fordon i lager

 • Fordonslager

Förlust av fordon som lånas ut och inte lämnas tillbaka

 • Bedrägeri vid utlåning

Om resan med försäkrat fordon inte kan fortsätta
Transport av försäkrat fordon, föraren och passagerare samt merkostnader vid persontransporter pga. skada, annat driftstopp och personolycksfall etc.

 • Räddning

Gäller dock bara vissa fordonsslag i trafik.

Vid ersättningsbar skada på fordonet ersätts dock alltid bärgning av det till närmaste verkstad genom skyddsomfattningen för skadan.

Om försäkrat fordon inte kan användas
Del av merkostnad, inkomstförlust eller olägenhet för att försäkrat fordon inte kan användas efter skada etc.

Erbjuds inte.

Kan ersättas genom motparts trafik- eller ansvarsförsäkring, men bara till den del denne är vållande.

Annat
Övrigt om ägandet och förandet av försäkrat fordon m.m.

 • Rättsskydd
 • Restskuld
 • Kris

Här gäller försäkringen

Om inte annat anges gäller försäkringen i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Försäkringen för "bruksfordon" samt Trafik- och Krisförsäkringen gäller dock i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till. Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller.

När fordonet används med saluvagnsskylt på ett tillåtet sätt gäller försäkringen alltid i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

I vissa länder utanför norden måste föraren kunna visa att fordonet har trafikförsäkring, t.ex. vid inresa i landet. Det gör man med ett så kallat Grönt kort. Ibland kan det också vara bra att ha med fordonets registreringsbevis.

Läs mer och beställ grönt kort

Försäkrade fordon - fordonsgrupp samt lager-, kommissions- och bruksfordon

FORDONSGRUPP
För försäkringen anges vilka slags fordon försäkringstagaren huvudsakligen handlar med och som därmed omfattas, enligt följande grupper.

 1. Samtliga slags motor- och släpfordon för vägtrafik, t.ex. personbil och lätt lastbil.
 2. Endast MC, terrängfordon och moped.
 3. Endast terrängfordon och moped.
 4. Endast traktor, terrängfordon, moped och motorredskap.
 5. Endast släpfordon.

FORDON I TRAFIK ELLER LAGER
Om ett fordon

 • är registrerat men inte avställt,
 • inte är registreringspliktigt och används eller
 • har försetts med saluvagnsskylt på ett tillåtet sätt

är det i trafik i villkorens mening, annars är det i lager. För att fordon i lager ska omfattas behövs tilläggsförsäkringen Fordonslager.

FORDON MOTTAGET I KOMMISSION
Avser fordonshandelsföretag som mottar fordon som är avställt, förregistrerat eller oregistrerat för försäljning enligt skriftligt kommissionsavtal med tillverkare eller fordonshandelsföretag. Med kommission jämställs konsignation. Den som har sådana försäljningsuppdrag behöver normalt tilläggsförsäkringen för Fordonslager. För andra försäljningsuppdrag behövs vår försäkring för kunders fordon.

FORDON LÄMNAT I KOMMISSION
eller konsignation till annan omfattas inte.

BRUKSFORDON
Fordon som försäkringstagaren äger som brukas i tjänst i fordonshandelsverksamheten och privat av försäkringstagaren och anställda hos denne. Gäller för personbil, lätt lastbil, motorcykel, husbil, husvagn och släpvagn med totalvikt under 3 ton, men bara om det är registrerat och inte avställt samt om det omfattas av försäkringens fordonsgrupp.

Sådana fordon får alltså användas i annat syfte än fordonshandeln, men inte annan yrkesmässig verksamhet, och försäkringens giltighetsområde är utökat för dessa, se "Här gäller försäkringen".

Saluvagnsskylt

Kallas även saluvagnslicens och grönskylt.

Skylten i sig är inte försäkrad i någon praktisk mening, men när den används på ett fordon på ett tillåtet sätt och om villkoren är uppfyllda i övrigt, så omfattas fordonet av villkorens avsnitt för "fordon i trafik" även om det är ett "lagerfordon" den används för.

En skylt kan av naturliga skäl endast användas för ett fordon i taget. Finns behov av att använda flera lagerbilar samtidigt så måste försäkringstagaren ha flera skyltar.

UTDRAG FRÅN LAGEN
Med stöd av en saluvagnslicens får fordon som inte är registrerade i vägtrafikregistret eller är avställda och som licenshavaren yrkesmässigt tillverkar, transporterar eller handlar med eller som licenshavaren utför fordonstester med, brukas för

 1. provkörning i samband med tillverkning eller reparation samt testkörning,
 2. färd kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal, plats för testkörning eller liknande till sådan plats eller lokal eller till garage,
 3. färd kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktningsorgan för besiktning eller till eller från ett provningsorgan för provning inför ett enskilt godkännande, och
 4. körning i den omfattning som behövs för demonstration eller försäljning.

Det är inte tillåtet att använda saluvagnslicens för transporter med andra syften.

Innehavaren visar att denne har en saluvagnslicens genom att en särskild saluvagnsskylt hängs på fordonet som körs.

Se vidare i Lag om vägtrafikregister.

 1. Flytande försäkring - egna fordon