Flytande försäkring

För egna fordon i fordonshandel.

Org.nummer (xxxxxx-xxxx)

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer så hittar vi uppgifter om ditt företag. För enskild firma skriver du ditt personnummer (10 siffror). I nästa steg fyller du i dina kontaktuppgifter.

Formuläret skickas...
Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt
 1. Företag
 2. Företagsförsäkring
 3. Fordonsförsäkring
 4. Flytande försäkring - egna fordon

Försäkringen är särskilt utformad för fordonshandeln och omfattar egna handelsfordon och saluvagnsskyltar samt fordon mottagna av annat fordonhandelsföretag för försäljning i kommission.

Bruksfordon kan också ingå i försäkringen, både de som används i verksamheten och privat, t.ex. tjänstebilar. Fordon som används i annan verksamhet, t.ex. uthyrnings- eller bärgningsbil, ingår däremot aldrig. Välj omfattning efter vilka fordon, skadehändelser och kostnader som ska ersättas vid skada.

Om företaget handlar med motorfordon måste trafikförsäkring ingå. Vi erbjuder också skydd för skada på och förlust av fordon – både för de i trafik och de i lager. De flesta behöver Helförsäkring – då är fordonet skyddat t.ex. vid stöld, brand, trafikolycka, skadegörelse och om det skadas under transport på annat fordon – men bara om det är i trafik, så de flesta behöver även lagerförsäkringen. 

Om företaget också tar emot kunders fordon för t.ex. försäljning, service eller reparation rekommenderar vi att ni lägger till vår försäkring för Fordonshandel och service – kunders fordon.


 • Flexibel omfattning

  Genom tilläggsförsäkringarna kan ni anpassa omfattningen till era behov.

 • Delbetala utan avgift

  Vi erbjuder månadsbetalning med autogiro utan extra kostnad.

 • Låg eller hög självrisk

  Hos oss kan ni välja självrisknivå för försäkringen.

Fordonshandel – egna fordon Hel Halv Trafik
Trafik

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som försäkrat fordon orsakar vid trafikolycka. Både på personer i och utanför fordonet, liksom skador på andra fordon samt på annan egendom utanför fordonet och tillkopplat släp.

Stöld

Försäkringen ersätter skador vid inbrott och skadegörelse samt stöld av hela det försäkrade fordonet eller delar av det. 

Om försäkrad personbil är registrerad, inte avställd och värd över
1 500 000 kr måste den ha spårningsutrusning med larmcentralkoppling.

Brand

Försäkringen ersätter skada på försäkrat fordon som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Räddning

Gäller bara för försäkrad personbil, lätt lastbil, motorcykel och husbil. 

Försäkringen ersätter assistans och merkostnader vid skada eller annat driftstopp liksom vid förarolycksfall, för

 • bärgning av fordonet till närmaste verkstad.
 • returresa för de som var med i fordonet.
 • resa för att hämta reparerat fordon.
Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader vid tvist som har samband med åtal till följd av bruk av försäkrat fordon eller skada till följd av trafik med det. Övriga tvister hänförs till företagets rättsskyddsförsäkring.

Kris

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning för förare och passagerare efter trafikolycka samt efter t.ex. rån och hot om våld i samband med färd med försäkrat fordon. Även juridisk rådgivning men inte pga. trafikolycka. Självrisk 0 kr.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på försäkrat fordon som uppstått vid trafikolycka, annan plötslig utifrån kommande olyckshändelse, skadegörelse och skada under transport på t.ex. bil och släp.


Tilläggsförsäkringar

De flesta fordonshandlare har fordon som är avställda eller oregistrerade – komplettera då försäkringen med omfattning för fordonslager.


Gäller för försäkrade fordon som är oregistrerade, förregistrerade eller avställda när de inte brukas i något avseende. Omfattningen är Stöld- och Brandskada samt Vagnskada med begränsad omfattning eftersom fordonet inte får brukas.

Gäller endast för personbil, lätt lastbil och husbil. Ersätter förlust av försäkrat fordon som lånats ut, t.ex. för provkörning, och som 30 dagar efter överenskommen tidpunkt inte har återlämnats.

Ersätter del av ekonomisk förlust som uppstår när fordon som sålts på avbetalning eller hyrts ut i finansiell leasing inte längre utgör fullgod säkerhet för krediten, för att det skadats genom stöld-, brand- eller vagnskada och avbetalningsköparen därefter inte fullgör sina betalningar.

Några andra viktiga förutsättningar är att köparen/leasingtagaren ålagts att brand-, stöld- och vagnförsäkra fordonet i kontraktet, att skadan inte har reparerats eller ersatts och att försäkringstagaren inte på annat sätt kan få betalt för sin fordran.

Vi erbjuder bara omfattningen till företag som säljer personbilar, lastbilar och/eller bussar.

Företagets övriga egendom och ansvar

Reservdelar och andra varor liksom verktyg, maskiner och inventarier samt fastighet försäkras genom företagets egendomsförsäkring.
Om företaget får skadeståndskrav eller hamnar i tvist pga. händelse som inte kan ersättas genom fordons försäkring så behövs i många fall vår ansvarsförsäkring.


Vilket försäkringsskydd behövs för fordonen?

Om försäkrat fordon skadar något

Skador som försäkrat fordon kan orsaka på annan egendom och personer

 • Trafik

Om försäkrat fordon skadas

Skada på och förlust av försäkrat fordon i trafik

 • Stöld
 • Brand
 • Vagnskada

Skada på och förlust av försäkrat fordon i lager

 • Fordonslager

Förlust av fordon som lånas ut och inte lämnas tillbaka

 • Bedrägeri vid utlåning

Om resan med försäkrat fordon inte kan fortsätta

Transport av försäkrat fordon, föraren och passagerare samt merkostnader vid persontransporter pga. skada, annat driftstopp och personolycksfall etc.

 • Räddning

Gäller dock bara vissa fordonsslag i trafik.

Vid ersättningsbar skada på fordonet ersätts dock alltid bärgning av det till närmaste verkstad genom skyddsomfattningen för skadan.

Om försäkrat fordon inte kan användas

Del av merkostnad, inkomstförlust eller olägenhet för att försäkrat fordon inte kan användas efter skada etc.

Erbjuds inte.

Kan ersättas genom motparts trafik- eller ansvarsförsäkring, men bara till den del denne är vållande.

Annat

Övrigt om ägandet och förandet av försäkrat fordon m.m.

 • Rättsskydd
 • Restskuld
 • Kris

Här gäller försäkringen | Grönt kort

Om inte annat anges gäller försäkringen i Sverige, Danmark, Finland och Norge. 

Försäkringen för ”bruksfordon” samt Trafik- och Krisförsäkringen gäller dock i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till. 

Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller. 

När fordonet används med saluvagnsskylt på ett tillåtet sätt gäller försäkringen i Sverige, Danmark, Finland och Norge. 

I vissa länder utanför norden måste föraren kunna visa att fordonet har trafikförsäkring, t.ex. vid inresa i landet. Det gör man med ett så kallat Grönt kort. Ibland kan det också vara bra att ha med fordonets registreringsbevis.

Läs mer och beställ grönt kort

Försäkrade fordon - fordonsgrupp samt lager-, kommissions- och bruksfordon

Fordonsgrupp

För försäkringen anges vilka slags fordon försäkringstagaren huvudsakligen handlar med och som därmed omfattas, enligt följande grupper.

 • Samtliga slags motor- och släpfordon för vägtrafik, t.ex. personbil och lätt lastbil.
 • Endast MC, terrängfordon och moped.
 • Endast terrängfordon och moped.
 • Endast traktor, terrängfordon, moped och motorredskap.
 • Endast släpfordon.

Fordon i trafik eller lager

Om ett fordon

 • är registrerat men inte avställt,
 • inte är registreringspliktigt och används eller
 • har försetts med saluvagnsskylt på ett tillåtet sätt

är det i trafik i villkorens mening, annars är det i lager. För att fordon i lager ska omfattas behövs tilläggsförsäkringen Fordonslager.

Fordon mottaget i kommission

Avser fordonshandelsföretag som mottar fordon som är avställt, förregistrerat eller oregistrerat för försäljning enligt skriftligt kommissionsavtal med tillverkare eller fordonshandelsföretag. Med kommission jämställs konsignation. Den som har sådana försäljningsuppdrag behöver normalt tilläggsförsäkringen för Fordonslager. För andra försäljningsuppdrag behövs vår försäkring för kunders fordon.

Fordon lämnat i kommission

eller konsignation till annan omfattas inte.

Bruksfordon

Fordon som försäkringstagaren äger som brukas i tjänst i fordonshandelsverksamheten och privat av försäkringstagaren och anställda hos denne. Gäller för personbil, lätt lastbil, motorcykel, husbil, husvagn och släpvagn med totalvikt under 3 ton, men bara om det är registrerat och inte avställt samt om det omfattas av försäkringens fordonsgrupp.

Sådana fordon får alltså användas i annat syfte än fordonshandeln, men inte annan yrkesmässig verksamhet, och försäkringens giltighetsområde är utökat för dessa, se ”Här gäller försäkringen”.

Saluvagnskylt – Grönskylt

Skylten i sig är inte försäkrad i någon praktisk mening, men när den används på ett fordon på ett tillåtet sätt och om villkoren är uppfyllda i övrigt, så omfattas fordonet av villkorens avsnitt för "fordon i trafik" även om det är ett "lagerfordon" den används för. 

En grönskylt kan av naturliga skäl endast användas för ett fordon i taget. Finns behov av att använda flera lagerbilar samtidigt så måste försäkringstagaren ha flera skyltar.

Utdrag från lagen om vägtrafikregister

- - -

Med stöd av en saluvagnslicens får fordon som inte är registrerade i vägtrafikregistret eller är avställda och som licenshavaren yrkesmässigt tillverkar, transporterar eller handlar med eller som licenshavaren utför fordonstester med, brukas för

 1. provkörning i samband med tillverkning eller reparation samt testkörning,
 2. färd kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal, plats för testkörning eller liknande till sådan plats eller lokal eller till garage,
 3. färd kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktningsorgan för besiktning eller till eller från ett provningsorgan för provning inför ett enskilt godkännande, och
 4. körning i den omfattning som behövs för demonstration eller försäljning.

- - -

Det är alltså inte tillåtet att använda grönskylt för körning med andra syften. 

Innehavaren visar att denne har en saluvagnslicens genom att grönskylten hängs på fordonet som körs. 

Med fordonshandel och försäljning avses enligt Transportstyrelsen inte förmedling. 

Om det inte är fordonshandlarens eget fordon är det bara om det är mottaget i ”kvalificerad” kommission enligt försäkringsvillkoren, som fordonet överhuvudtaget får köras med stöd av en grönskylt. 

För fordonshandelsverksamhet registreras grönskylt alltid på företagets organisationsnummer i Vägtrafikregistret. Det är bara de skyltarna som får användas i fordonshandelsverksamheten. 

Läs mer om grönskylt för vissa andra fordonsverksamheter på vår sida för Flytande försäkring – kunders fordon/Saluvagnsskylt…

Övrigt om vår försäkring för Fordonshandel – egna fordon

Företagets samtliga försäkrade fordon och saluvagnsskyltar ingår automatiskt i en och samma försäkring oavsett hur omfattande verksamheten är. Fordon som köps och säljs ska alltså inte anmälas till oss om inte nytt fordon undantagsvis ska omfattas av en annan egen försäkring, t.ex. för att det ska ha en annan försäkringsomfattning. Ny eller avregistrerad saluvagnskylt samt fordon som tas emot eller lämnas i kommission ska inte heller anmälas till oss. 

Försäkringens utformning förutsätter att försäkringstagaren följer lagar och regler för handel med fordon. Det kan t.ex. gälla att avtal om vem som äger ett fordon ska vara giltigt, när ägarbyte ska och får anmälas till Vägtrafikregistret, när avställda och oregistrerade fordon får köras och när saluvagnsskylt får användas på ett fordon.

Högsta ersättning

Före avdrag för självrisk och om säkerhetsföreskrifter inte följts är det belopp som fordonet rätteligen ska vara bokfört till, i de flesta fall är det inköpspriset, även om försäljningspriset skulle vara högre.

För personbil och lätt lastbil är ersättningen dock alltid högst 2,3 MKR exkl. moms. För bil med högre värde erbjuder vi separat försäkring. 

Bra självriskvillkor

Om flera försäkrade fordon skadas samtidigt av samma orsak gäller försäkringen med högst två självrisker istället för en per fordon, t.ex. om tre fordon skadas i en brand. 

Övrigt

Beskrivningen av omfattningsalternativen och försäkringen i övrigt är kortfattad och återger bara delvis innehållet i villkoren. Vid försäkring gäller den omfattning och de villkor som anges för den.

Två vanliga frågor om avställda kundfordon i fordonshandel

Om fordonsförsäkring och bruk av saluvagnsskylt för företagets kunders/uppdragsgivares avställda fordon. Frågan om de egna fordonen och andra fordonsverksamheter behandlas inte närmare.

Vi åtar oss försäljnings- och förmedlingsuppdrag åt både privatpersoners, företags och andras fordon, utan att vi köper dem först eller alls

 • Hur kan vi försäkra fordonen när vi har hand om dem?
 • Om fordonet är avställt, får vi köra det ändå, t.ex. för att hämta det eller lämna ut det för provkörning?

Svaret beror på vilket slags försäljningsuppdrag det är

Det avgörande är vad som menas med försäljning i ”kvalificerad” kommission. Vad vi menar med det anges i våra villkor:

”Fordonshandelsföretag som mottar fordon som är avställt, förregistrerat eller oregistrerat för försäljning enligt skriftligt kommissions- eller konsignationsavtal med fordonstillverkare eller fordonshandelsföretag.”

 • Lägg märke till att en del försäkringsgivare inte har med konsignation i sina motsvarande villkor!

Försäljningsuppdrag i kvalificerad kommission

Hur kan vi försäkra fordonen?

Då kan de omfattas av vår flytande försäkring för fordonshandel – egna fordon, där företagets egna handels- och bruksfordon samt saluvagnsskyltar också försäkras. Det behövs då alltid Helförsäkring plus omfattning för Fordonslager.

Om fordonet är avställt, får vi köra det ändå?

Ja, om

 • fordonet förses med en saluvagnskylt som försäkringstagaren fått tilldelad av Transportstyrelsen för sin fordonshandelsverksamhet. Om företaget t.ex. även bedriver fordonstransporter och har fått saluvagnskylt tilldelad för den verksamheten så kan sådan skylt alltså inte användas.
 • syftet med körningen överensstämmer med vad som är tillåtet enligt lagen om vägtrafikregister, t.ex. provkörning.

Annars är det inte tillåtet. Detsamma gäller om det är ett registreringspliktigt fordon som är oregistrerat. Lägg märke till att försäkringen bara gäller om villkoren också är uppfyllda i övrigt.

Andra försäljnings- och förmedlingsuppdrag än kvalificerad kommission

Hur kan vi försäkra fordonen?

Då kan de omfattas av vår flytande försäkring för fordonsservice – kunders fordon. Det behövs då helförsäkring.

 • Lägg märke till att en del försäkringsgivare inte har med sådana uppdrag i sina motsvarande villkor!

Vår försäkring avser försäkringstagarens "goda vilja" att svara för skada på fordonet när det är mottaget för försäljning av denne oavsett varför skadan inträffade. Detta så att kostnaden inte drabbar en bilägare som saknar försäkring eller riskerar bonusförlust. Försäkringstagaren behöver inte vara skadeståndsskyldig eller ansvarig för skadan på något sätt för att försäkringen ska gälla.

Syftet är alltså att varken försäkringstagarens kund eller dennes försäkring ska belastas av skadan och att inte heller försäkringstagaren ska behöva betala hela kostnaden för den.

 • Vi minskar därför aldrig ersättningen från denna försäkring för att fordonet har en egen försäkring – vilket annars numera är vanligt för den här sortens försäkring hos flera av våra konkurrenter och till nackdel för försäkringstagaren och dennes kund.

Inget kan dock hindra fordonsägaren att använda sin försäkring vid skada även om vår försäkring gäller. Om fordonet skadat någon person i eller utanför fordonet eller egendom utanför fordonet så måste skadelidande vända sig till fordonets trafikförsäkringsgivare.

 • Men försäkringsgivaren kan alltså i bägge fallen ha återkravsrätt mot denna försäkring, utan att vi minskar ersättningen m.h.t. dubbelförsäkring.

En annan viktig princip för vår försäkring är att försäkringstagaren ska vilja ta den i anspråk för att den ska gälla.

 • Det räcker inte med att fordonsägaren anmäler en skada till oss eller att en försäkringsgivare riktar återkrav mot försäkringen.

Vår försäkring för kunders fordon är därför unikt fördelaktig för försäkringstagaren och dennes kund på flera sätt!

Om fordonet är avställt, får vi köra det ändå?

Nej, det är inte tillåtet och det hjälper inte att hänga på en saluvagnsskylt. Det kan bli böter. Detsamma gäller om det är ett registreringspliktigt fordon som är oregistrerat. Det är inte är en villkorsfråga för någon försäkringsgivare utan en konsekvens av lagen om trafikregister och Transportstyrelsens föreskrifter.

 • Lägg märke till att en sådan situation inte påverkar rätten till ersättning för skada på fordonet genom vår försäkring.

Det innebär dock inte att vi sanktionerar eller rekommenderar sådana körningar, utan vi föreslår att försäkringstagaren alltid uppmanar sin uppdragsgivare att inte ställa av fordonet samt kontrollerar att så är fallet innan fordonet körs.

 1. Företag
 2. Företagsförsäkring
 3. Fordonsförsäkring
 4. Flytande försäkring - egna fordon