Flytande försäkring för kunders fordon

För företag inom service och fordonshandel

Org.nummer (xxxxxx-xxxx)

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer så hittar vi uppgifter om ditt företag. För enskild firma skriver du ditt personnummer (10 siffror). I nästa steg fyller du i dina kontaktuppgifter.

Formuläret skickas...
Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt
 1. Företag
 2. Företagsförsäkring
 3. Fordonsförsäkring
 4. Flytande försäkring - kunders fordon

För bilhandel och bilförsäljning samt för bilverkstad och företag som utför annan fordonsservice.

Försäkringen kan gälla skadehändelser med kundens fordon när det är omhändertaget och avser företagets goda vilja att svara för skadan så att kostnaden inte drabbar en kund som saknar försäkring eller riskerar bonusförlust.

Syftet är alltså att varken er kund eller dennes försäkring ska belastas av skadan och att inte heller ni ska behöva betala hela kostnaden för den. Vi minskar därför aldrig ersättningen från denna försäkring för att fordonet har en egen försäkring – vilket annars är vanligt för den här sortens försäkring och till nackdel för er och kunden.

Vi rekommenderar Helförsäkring. Då är fordonet skyddat t.ex. vid stöld, brand, trafikolycka, skadegörelse och om det skadas under transport på annat fordon.

Vi erbjuder även försäkring för egna fordon. Läs mer om Fordonshandel – egna fordon.


 • Nöjd kund vid skada

  Inget avdrag pga. dubbelförsäkring gör att kunden slipper t.ex. bonusförlust.

 • Delbetala utan avgift

  Vi erbjuder månadsbetalning med autogiro utan extra kostnad.

 • Låg eller hög självrisk

  Hos oss kan ni välja självrisknivå för försäkringen.

Fordonshandel och Service – kunders fordon Hel Halv Bilansvar
Bilansvar

Försäkringen ersätter skador som försäkrat fordon orsakar vid trafikolycka. Både på personer i och utanför fordonet, liksom skador på andra fordon samt på annan egendom utanför fordonet.

Stöld

Försäkringen ersätter skador vid inbrott och skadegörelse samt stöld av hela det försäkrade fordonet eller delar av det.

Brand

Försäkringen ersätter skada på försäkrat fordon som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader vid tvist som har samband med åtal till följd av bruk av försäkrat fordon eller skada till följd av trafik med det. Övriga tvister hänförs till företagets rättsskyddsförsäkring eller fordonets egen försäkring.

Räddning

Gäller bara för försäkrad personbil, lätt lastbil, motorcykel och husbil som är mottagen i försäljningsuppdrag som lånas ut för provkörning till spekulant.

Försäkringen ersätter assistans och merkostnader vid skada eller annat driftstopp liksom vid förarolycksfall, för

 • bärgning av fordonet till närmaste verkstad.
 • returresa för de som var med i fordonet.
 • resa för att hämta reparerat fordon.
Kris

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning för förare och passagerare efter trafikolycka samt efter t.ex. rån och hot om våld i samband med färd med försäkrat fordon. Även juridisk rådgivning men inte pga. trafikolycka. Självrisk 0 kr.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på försäkrat fordon som uppstått vid trafikolycka, annan plötslig utifrån kommande olyckshändelse, skadegörelse och skada under transport på t.ex. bil och släp.

FÖRETAGETS EGENDOM OCH ANSVAR

Reservdelar och andra varor liksom verktyg, maskiner och inventarier samt fastighet försäkras genom företagets egendomsförsäkring. Om företaget får skadeståndskrav eller hamnar i tvist pga. händelse som inte kan ersättas genom fordons försäkring så behövs i många fall vår ansvarsförsäkring.


Vilket omfattning behövs för kundernas fordon?

Om försäkrat fordon skadar något

Skador som försäkrat fordon kan orsaka på annan egendom och personer

 • Bilansvar

Om försäkrat fordon skadas

Skada på och förlust av försäkrat fordon i trafik

 • Stöld
 • Brand
 • Vagnskada

Om försäkrat fordon inte kan användas

Del av merkostnad, inkomstförlust eller olägenhet för att försäkrat fordon inte kan användas efter skada etc.

Erbjuds inte.

Kan ersättas genom motparts trafik- eller ansvarsförsäkring, men bara till den del denne är vållande.

Annat

Övrigt om ägandet och förandet av försäkrat fordon m.m.

 • Rättsskydd
 • Kris

Här gäller försäkringen

Försäkringen gäller alltid i Sverige. 

Försäkringen gäller även i Danmark, Finland och Norge för fordon som mottagits för försäljningsuppdrag och för fordon som mottagits i annan fordonsverksamhet som körs med stöd av saluvagnsskylt på ett tillåtet sätt.

Verksamheter som försäkringen är avsedd för

Företag som tar emot eller tar hand om fordon för

 • reparation, felsökning
 • om- eller tillbyggnad
 • service, rekonditionering, rengöring
 • testning
 • provkörning
 • försäljning
 • garagering eller parkering.
 • transport på annat transportmedel, t.ex. på biltransportbil, för att fordonet måste köras på egna hjul med grönskylt under på- och avlastning.

Kundfordonet får inte användas i något annat syfte än det mottagits eller omhändertagits för.

Saluvagnsskylt för företag som bygger om, transporterar eller testar kunders fordon m.m.

Om saluvagnslicens – s.k. grönskylt. 

Försäkringen kan utökas så att den omfattar saluvagnsskylt för företag som behöver sådan för utförande av vissa uppdrag med kunders fordon, t.ex. karossörer, transportörer, testare och komponenttillverkare. Sådan skylt registreras inte på företagets organisationsnummer i Vägtrafikregistret, utan på ett särskilt nummer som inleds med ”699”, och får inte användas i fordonshandelsverksamhet. 

OBS! För fordonshandlare försäkras saluvagnsskylt i försäkringen för egna fordon. 

Skyltarna i sig är inte försäkrade i någon praktisk mening, men när skylten används på ett fordon på ett tillåtet sätt och om villkoren är uppfyllda i övrigt, så omfattas fordonet av försäkringen. 

Läs mer om hur saluvagnsskylten får användas på vår sida om Flytande försäkring – egna fordon/Saluvagnsskylt.

Vid skada på eller förlust av kundens fordon

Om fordonet är omhändertaget i godkänt syfte och det råkar ut för en skada under tiden det är omhändertaget så kan försäkringen gälla, men bara om försäkringstagaren anmäler skadan. Försäkringstagaren behöver inte vara skadeståndsskyldig eller ansvarig för skadan på något sätt för att försäkringen ska gälla.

Om försäkringstagaren inte vill att försäkringen ska ersätta fordonsskadan, oavsett anledning, så kan denne låta bli att anmäla skadan eller på förekommen anledning meddela oss att de inte avser att anmäla den. I så fall kommer vi inte att ersätta den.

Om skadan är ersättningsbar så kan fordonsägaren antingen reglera skadan på fordonet med sitt eget försäkringsbolag, som sedan kan få ersättning av oss, eller vända sig direkt till oss. Den som har krav på trafikskadeersättning måste dock alltid vända sig till fordonets trafikförsäkringsgivare.

Övrigt om försäkringen

Försäkring för Fordonshandel och Service – kunders fordon 

Företagets samtliga försäkrade kundfordon ingår automatiskt i en och samma försäkring oavsett hur omfattande verksamheten är. Fordon som tas emot ska alltså inte anmäls till oss. 

Försäkringens utformning förutsätter att försäkringstagaren följer lagar och regler för t.ex. verkstad, handel, fordonstransport och påbyggnation av fordon. Det kan t.ex. gälla när avställda och oregistrerade fordon får köras och när saluvagnsskyltar får användas på ett fordon.

Högsta ersättning

Före avdrag för självrisk och om säkerhetsföreskrifter inte följts är det försäkrade fordonets marknadsvärde i Sverige. 

För personbil och lätt lastbil är ersättningen dock alltid högst 2,3 MKR exkl. moms. För bil med högre värde erbjuder vi separat försäkring. 

Bra självriskvillkor

Om flera försäkrade fordon skadas samtidigt av samma orsak gäller försäkringen med högst två självrisker istället för en per fordon, t.ex. om flera kundfordon och ett eget fordon skadas i en brand. 

Övrigt

Beskrivningen av omfattningsalternativen och försäkringen i övrigt är kortfattad och återger bara delvis innehållet i villkoren. Vid försäkring gäller den omfattning och de villkor som anges för den.

Två vanliga frågor om avställda kundfordon i fordonshandel

Om fordonsförsäkring och bruk av saluvagnsskylt för företagets kunders/uppdragsgivares avställda fordon. Frågan om de egna fordonen och andra fordonsverksamheter behandlas inte närmare.

Vi åtar oss försäljnings- och förmedlingsuppdrag åt både privatpersoners, företags och andras fordon, utan att vi köper dem först eller alls

 • Hur kan vi försäkra fordonen när vi har hand om dem?
 • Om fordonet är avställt, får vi köra det ändå, t.ex. för att hämta det eller lämna ut det för provkörning?

Svaret beror på vilket slags försäljningsuppdrag det är

Det avgörande är vad som menas med försäljning i ”kvalificerad” kommission. Vad vi menar med det anges i våra villkor:

”Fordonshandelsföretag som mottar fordon som är avställt, förregistrerat eller oregistrerat för försäljning enligt skriftligt kommissions- eller konsignationsavtal med fordonstillverkare eller fordonshandelsföretag.”

 • Lägg märke till att en del försäkringsgivare inte har med konsignation i sina motsvarande villkor!

Försäljningsuppdrag i kvalificerad kommission

Hur kan vi försäkra fordonen?

Då kan de omfattas av vår flytande försäkring för fordonshandel – egna fordon, där företagets egna handels- och bruksfordon samt saluvagnsskyltar också försäkras. Det behövs då alltid Helförsäkring plus omfattning för Fordonslager.

Om fordonet är avställt, får vi köra det ändå?

Ja, om

 • fordonet förses med en saluvagnskylt som försäkringstagaren fått tilldelad av Transportstyrelsen för sin fordonshandelsverksamhet. Om företaget t.ex. även bedriver fordonstransporter och har fått saluvagnskylt tilldelad för den verksamheten så kan sådan skylt alltså inte användas.
 • syftet med körningen överensstämmer med vad som är tillåtet enligt lagen om vägtrafikregister, t.ex. provkörning.

Annars är det inte tillåtet. Detsamma gäller om det är ett registreringspliktigt fordon som är oregistrerat. Lägg märke till att försäkringen bara gäller om villkoren också är uppfyllda i övrigt.

Andra försäljnings- och förmedlingsuppdrag än kvalificerad kommission

Hur kan vi försäkra fordonen?

Då kan de omfattas av vår flytande försäkring för fordonsservice – kunders fordon. Det behövs då helförsäkring.

 • Lägg märke till att en del försäkringsgivare inte har med sådana uppdrag i sina motsvarande villkor!

Vår försäkring avser försäkringstagarens "goda vilja" att svara för skada på fordonet när det är mottaget för försäljning av denne oavsett varför skadan inträffade. Detta så att kostnaden inte drabbar en bilägare som saknar försäkring eller riskerar bonusförlust. Försäkringstagaren behöver inte vara skadeståndsskyldig eller ansvarig för skadan på något sätt för att försäkringen ska gälla.

Syftet är alltså att varken försäkringstagarens kund eller dennes försäkring ska belastas av skadan och att inte heller försäkringstagaren ska behöva betala hela kostnaden för den.

 • Vi minskar därför aldrig ersättningen från denna försäkring för att fordonet har en egen försäkring – vilket annars numera är vanligt för den här sortens försäkring hos flera av våra konkurrenter och till nackdel för försäkringstagaren och dennes kund.

Inget kan dock hindra fordonsägaren att använda sin försäkring vid skada även om vår försäkring gäller. Om fordonet skadat någon person i eller utanför fordonet eller egendom utanför fordonet så måste skadelidande vända sig till fordonets trafikförsäkringsgivare.

 • Men försäkringsgivaren kan alltså i bägge fallen ha återkravsrätt mot denna försäkring, utan att vi minskar ersättningen m.h.t. dubbelförsäkring.

En annan viktig princip för vår försäkring är att försäkringstagaren ska vilja ta den i anspråk för att den ska gälla.

 • Det räcker inte med att fordonsägaren anmäler en skada till oss eller att en försäkringsgivare riktar återkrav mot försäkringen.

Vår försäkring för kunders fordon är därför unikt fördelaktig för försäkringstagaren och dennes kund på flera sätt!

Om fordonet är avställt, får vi köra det ändå?

Nej, det är inte tillåtet och det hjälper inte att hänga på en saluvagnsskylt. Det kan bli böter. Detsamma gäller om det är ett registreringspliktigt fordon som är oregistrerat. Det är inte är en villkorsfråga för någon försäkringsgivare utan en konsekvens av lagen om trafikregister och Transportstyrelsens föreskrifter.

 • Lägg märke till att en sådan situation inte påverkar rätten till ersättning för skada på fordonet genom vår försäkring.

Det innebär dock inte att vi sanktionerar eller rekommenderar sådana körningar, utan vi föreslår att försäkringstagaren alltid uppmanar sin uppdragsgivare att inte ställa av fordonet samt kontrollerar att så är fallet innan fordonet körs.

 1. Företag
 2. Företagsförsäkring
 3. Fordonsförsäkring
 4. Flytande försäkring - kunders fordon