flytande försäkring för kunders fordon

För företag inom service och fordonshandel
 1. Flytande försäkring - kunders fordon

För bilhandel och bilförsäljning samt för bilverkstad och andra företag som utför fordonsservice.

Försäkringen kan gälla skadehändelser med kundens fordon när det är omhändertaget och avser företagets goda vilja att svara för skadan så att kostnaden inte drabbar en kund som saknar försäkring eller riskerar bonusförlust.

Syftet är alltså att varken er kund eller dennes försäkring ska belastas av skadan och att inte heller ni ska behöva betala hela kostnaden för den. Vi minskar därför aldrig ersättningen från denna försäkring för att fordonet har en egen försäkring – vilket annars är vanligt för den här sortens försäkring och till nackdel för er och kunden.

Vi rekommenderar Helförsäkring. Då är fordonet skyddat t.ex. vid stöld, brand, trafikolycka, skadegörelse och om det skadas under transport på annat fordon.

Vi erbjuder även försäkring för egna fordon. Läs mer om Fordonshandel – egna fordon.


 • Nöjd kund vid skada

  Inget avdrag pga. dubbelförsäkring gör att kunden slipper t.ex. bonusförlust.

 • Delbetala utan avgift

  Vi erbjuder månadsbetalning med autogiro utan extra kostnad.

 • Välj låg eller hög självrisk

  Hos oss kan ni välja självrisknivå för försäkringen.

Fordonshandel och Service – kunders fordon Hel Halv Bilansvar
Bilansvar

Försäkringen ersätter skador som försäkrat fordon orsakar i trafik. Både personskador på förare, passagerare och andra personer liksom skador på andra fordon och på annan egendom utanför fordonet.

Stöld

Försäkringen ersätter skada på och förlust av försäkrat fordon genom stöld, tillgrepp och försök till sådana brott.

Brand

Försäkringen ersätter skada på försäkrat fordon som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för försäkringstagaren och hos denne anställd person vid tvist som har samband med åtal till följd av bruk av försäkrat fordon eller skada till följd av trafik med det. Övriga tvister hänförs till företagets rättsskyddsförsäkring eller fordonets egen försäkring.

Kris

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning för försäkringstagaren, hos denne anställd person efter trafikolycka och t.ex. rån under färd med försäkrat fordon. Även juridisk rådgivning men inte pga. trafikolycka.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på försäkrat fordon som uppstått vid trafikolycka, annan plötslig utifrån kommande olyckshändelse, skadegörelse och skada under transport på t.ex. bil och släp.

FÖRETAGETS EGENDOM OCH ANSVAR

Reservdelar och andra varor liksom verktyg, maskiner och inventarier samt fastighet försäkras genom företagets egendomsförsäkring. Om företaget får skadeståndskrav eller hamnar i tvist pga. händelse som inte kan ersättas genom fordons försäkring så behövs i många fall vår ansvarsförsäkring.


Vilken omfattning behövs för fordonet?

Om försäkrat fordon skadar något
Skador som försäkrat fordon kan orsaka på annan egendom och personer

 • Bilansvar

Om försäkrat fordon skadas
Skada på och förlust av försäkrat fordon i trafik

 • Stöld
 • Brand
 • Vagnskada

Om försäkrat fordon inte kan användas
Del av merkostnad, inkomstförlust eller olägenhet för att försäkrat fordon inte kan användas efter skada etc.

Erbjuds inte.

Kan ersättas genom motparts trafik- eller ansvarsförsäkring, men bara till den del denne är vållande.

Annat
Övrigt om ägandet och förandet av försäkrat fordon m.m.

 • Rättsskydd
 • Kris

Här gäller försäkringen

Försäkringen gäller i Sverige.

Om företaget bygger om, transporterar eller testar kunders fordon

Om saluvagnslicens – s.k. grönskylt.

Försäkringen kan utökas så att den omfattar saluvagnsskylt för företag som behöver sådan för utförande av uppdrag med kunders fordon, t.ex. karossörer, fordonstransportörer och fordonstestare.

För fordonshandelsföretag försäkras saluvagnsskylt i försäkringen för egna fordon.

Skyltarna i sig är inte försäkrade i någon praktisk mening, men när skylten används på ett fordon på ett tillåtet sätt och om villkoren är uppfyllda i övrigt, så omfattas fordonet av försäkringen.

Läs mer om hur saluvagnsskylten får användas på vår sida om Fordonshandel – egna fordon/Saluvagnsskylt.

Vid skada på eller förlust av kundens fordon

Om fordonet är omhändertaget i godkänt syfte och det råkar ut för en skada under tiden det är omhändertaget så kan försäkringen gälla, men bara om försäkringstagaren anmäler skadan. Försäkringstagaren behöver inte vara skadeståndsskyldig eller ansvarig för skadan på något sätt för att försäkringen ska gälla.

Om försäkringstagaren inte vill att försäkringen ska ersätta fordonsskadan, oavsett anledning, så kan denne låta bli att anmäla skadan eller på förekommen anledning meddela oss att de inte avser att anmäla den. I så fall kommer vi inte att ersätta den.

Om skadan är ersättningsbar så kan fordonsägaren antingen reglera skadan på fordonet med sitt eget försäkringsbolag, som sedan kan få ersättning av oss, eller vända sig direkt till oss. Den som har krav på trafikskadeersättning måste dock alltid vända sig till fordonets trafikförsäkringsgivare.

 1. Flytande försäkring - kunders fordon