Hantering av brandfarliga varor

Det är viktigt att ditt företag har rutiner för att hantera brandfarliga varor i samband med statisk elektricitet, samt för förhindra självantändning av oljor.

Statisk elektricitet

Felaktig hantering av brandfarliga och explosiva varor i samband med statisk elektricitet kan få förödande konsekvenser. Vid påfyllning av vätskebehållare kan brand uppstå på grund av statisk elektricitet orsakad av dålig jordning av kärlen. En gnista kan då antända den brännbara gasblandning som bildas vid tappning.

Klassningsplan är ett måste

Enligt lag krävs att alla som hanterar brandfarliga och explosiva varor upprättar en klassningsplan. Den ska innehålla en kartläggning över riskområden inom vilken explosiv gasblandning kan förekomma. Klassningsdokumentet ska ligga till grund för val av installationer och användning av elektrisk utrustning.

Anläggningens ägare eller driftsansvarig ska se till att klassning utförs. Klassningsdokumentet ska ligga till grund för val av installationer och användning av elektrisk utrustning i verksamheten.

Läs mer på Svensk Elstandard 

Oljeindränkta trasor orsakade självantändning (skadeexempel)

En brand uppstod i en verkstadsbyggnad för ytbehandling av trädgårdsmöbler. Trasor indränkta med linolja hade lagts i tunnor och säckar som placerats utanför byggnaden intill ytterväggen.

Trasorna självantände och elden fick fäste i väggen och spred sig sedan vidare in i lokalen. Brand- och sotskador uppstod på byggnaden. I lokalen hade installationer för el, VVS och ventilation till stora delar förstörts. Skadeersättningen uppgick till 490 000 kr efter avdrag för självrisk.

Självantändning av oljor 

Vissa oljor kan självantända, därför är det viktigt att ditt företag har rutiner för att förhindra självantändning. Trasor, torkpapper eller liknande som används för avtorkning eller inoljning kan självantända. Förvaras de fritt i lokal kan en brand sprida sig till hela anläggningen och du riskerar att företaget drabbas av en brand som kan medföra egendoms- och personskador.

  • Terpentin-, lin-, hamp-, fisklever- och bomullsfröolja med flera kan självantända. Detta beror på värmehöjande reaktioner i oljan som kan leda till antändning. Tänk på följande när sådana oljor används
  • Avfall som är indränkt med sådana vätskor ska alltid läggas i obrännbart kärl med självstängande lock alternativt vattenfyllt kärl. Vid arbetstidens slut ska avfallet flyttas till obrännbart sopkärl med lock och med ett minsta avstånd till byggnad eller brännbart upplag på 6 meter
  • Skriftliga anvisningar om trygg hantering och förstöring av avfall som orsakar risk för självantändning ska finnas. 

Stålkärl utan skyddsjordning (skadeexempel)

I samband med rengöringsarbete av en maskin med brandfarlig vätska utbröt en brand. Branden orsakades av en gnista som uppstod när ett stålkärl fylldes med den brandfarliga vätskan. Stålkärlet var inte skyddsjordat. Då lokalerna var försedda med både sprinkler och brandlarm kunde omfattningen av branden begränsas och verksamheten komma igång efter några dagar. 

Företaget hade upprättat en klassningsplan men följde inte anvisningarna om skyddsjordning av stålkärl. Eftersom säkerhetsföreskriften inte följts gjordes ett avdrag från skadeersättningen med 30%. 

Om inte brandlarm och sprinkler funnits hade maskinhallen totalskadats. Återställandet hade tagit minst ett år och fått konsekvenser för företagets fortsatta överlevnad.