Miljökostnadsförsäkring

Miljökostnadsförsäkring ersätter kostnad för miljöåterställning och säkerställer att företaget inte får oväntade kostnader för att återställa miljön.

Få offert på miljökostnadsförsäkring - eller hela företaget.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
 • Ansvar enligt Miljöbalken

  Företagets ansvar enligt nyheterna i Miljöbalkens 10:e kapitel.

 • Försäkringsskydd utanför Sverige

  Försäkringsskyddet kan omfatta företagets verksamhet utanför Sverige upp till ELDs miniminivå.

 • Uppkommen miljöskada betalas

  Kostnader till följd av plötslig och oförutsedd uppkommen miljöskada på såväl egen som tredje mans markområden betalas ur försäkringen.

Försäkring för företag som har en verksamhet som kan påverka känslig miljö och känsliga arters fortbestånd eller markägare i känsliga områden. Som företag har du ett ansvar enligt Mijöbalkens 10:e kapitel.

Så gäller försäkringen för miljökostnad

När det är fråga om ett skadeståndskrav åtar vi oss att för den försäkrades räkning:

 • utreda om det föreligger ett skadeståndsansvar
 • förhandla med den som framställer skadeståndskrav
 • företräda försäkrad vid rättegång eller skiljemannaförfarande och betala rättegångs- eller skiljemannakostnader som försäkrad inte kan få av motpart eller av annan
 • betala det skadestånd som överstiger självrisken och som försäkrad är skyldig att betala

Fördelar med miljökostnadsförsäkring

 • Företagets ansvar enligt nyheterna i Miljöbalkens 10:e kapitel.
 • Försäkringsskyddet kan omfatta företagets verksamhet utanför Sverige upp till ELDs miniminivå.
 • Kostnader till följd av plötslig och oförutsedd uppkommen miljöskada på såväl egen som tredje mans markområden.Miljöbalkens 10:e kapitel - vad gäller?

Om ett mark- eller vattenområde , en byggnad eller en anläggning blir förorenat och kan orsaka skador på människors hälsa eller på miljön. Läs mer härMiljökostnadsförsäkringens begränsningar

Försäkringen har vissa begränsningar. Den gäller t.ex. inte för:

 • gradvisa skador
 • skada som kan ersättas genom trafikförsäkring
 • skada som orsakas av asbest, pcb eller formaldehyd
 • böter, vite eller straffskadestånd
 • sanering i skadeförebyggande syfte