Norges små kommuner förbättrar sitt klimatanpassningsarbete

Trots att de största kommunerna presterar bäst är det de små kommunerna som visar på de största förbättringarna i klimatanpassningsarbetet sen 2019. Men trots det har mer än var tredje kommun som kartlagts knappt inlett arbetet med den mycket viktiga uppgiften, säger Ivar Martinsen, senior rådgivare på If.

Tillsammans med CICERO (the Center for Climate Research), har If utfört en kartläggning av Norges kommuners klimatanpassningsarbete för andra året i rad.

- I Norge har fyra av fem kommuner redan drabbats av extremt väder den senaste tioårsperioden. De flesta har påverkats av ökat regn (60 procent), följt av av förändringar i vattenflöden (52 procent) och konsekvenser av ökade temperaturer (45 procent), säger Marit Klemetsen, senior rådgivare på CICERO. 

Kommuner som har drabbats av extremt väder har utvecklats mer i sitt klimatanpassningsarbete än andra kommuner. De senaste tio åren har det förekommit nästan fyra gånger så många stora katastrofer som perioden 1990-2009 och mer än dubbelt så många har inträffat som 2000-2009. 

”Skadeärenden som har sitt ursprung i vattenskador har ökat med 325 procent över en tioårsperiod jämfört med de 20 åren dessförinnan. Skadeärenden efter jordskred har ökat med 450 procent. Det är anmärkningsvärda siffror för både människor och för samhället i stort, säger Ivar Martinsen.  

De bästa kommunerna lär av andra 

Var fjärde kommun har inte övervägt på vilka sätt framtida klimatförändringar kan påverka kommunen.  

- Hälften av kommunerna har infört klimatanpassningar, men bara en av tre kommuner bevakar och utvärderar arbetet som utförs. Kommuner som inspireras av och lär sig av andra kommuner presterar överlag mycket bättre i vår undersökning. Dock är det endast 37 procent av kommunerna och bara 20 procent av de mindre sådana som tittar på andras arbete, säger Marit Klemetsen. 

Undersökningen visar på stora skillnader bland de 122 kommunerna som deltagit i kartläggningen, vilka representerar 63 procent av Norges befolkning. 

- Såväl undersökningens resultat som bristen på finansiering till åtgärder visar att ansträngningarna som rör klimatanpassningsarbetet måste öka. Det är oroande att så pass många kommuner inte har övervägt hur de kommer att drabbas i framtiden. Vi tror att kommunerna behöver lite mer hjälp med att införa åtgärder där det i dag är uppenbarligen finns områden med behov som inte möts, säger Ivar Martinsen. 

Ivar Martinsen

Senior rådgivare,
If

Marit Klemetsen

Senior forskare,
Cicero