Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod (SV) The code (ENG)

Ifs uppförandekod för leverantörer fastställer de minimistandarder som If kräver att leverantörer respekterar när de gör affärer med If. Koden omfattar följande hållbarhetsområden: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt antikorruption, och är baserad på de tio principerna i FN:s Global Compact samt dess bakomliggande konventioner och deklarationer.

Alla medarbetare som köper produkter eller tjänster inom områdena kontorsinköp, skadehandläggning och skadereglering ska inkludera uppförandekoden för leverantörer i det aktuella köpeavtalet.