Hållbarhet i If – en bredare bolagsöversyn

Varje dag jobbar vi för att förbättra och vidareutveckla vårt hållbarhetsarbete. Ju mer vi lär oss, desto mer utvidgar vi arbetet

If är ett helägt dotterbolag till Sampo. Sampo anslöt sig till FN:s Global Compact 2019. Som en del av Sampo arbetar vi för att integrera hållbarhet på alla nivåer och i allt vi gör i If.

Vi drivs av vår förstahandskunskap om hur klimatförändringarna påverkar människors liv och samhällen på genomgripande sätt. Ofta måste de drabbade leva med sorg och förlust långt efter att händelserna är över.

FN:s mål för näringslivet

FN:s Global Compact är världens största affärsinitiativ för hållbarhet med nästan 13 000 medlemmar. FN:s Global Compact strävar efter att få företag runt om i världen att investera i strategi och verksamhet i linje med 10 utvalda hållbarhetsprinciper.

Principerna omfattar mänskliga rättigheter, arbetsliv, miljö och  antikorruption – fyra områden som ligger till grund för att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål.

Vi är övertygade om att vi alla är en del av den lösning som världen behöver. På If använder vi vår kunskap för att stötta våra kunder och vårt inflytande för att visa att det lönar sig att driva en hållbar strategi.

10 principer som medlemmar i FN:s Global Compact förbinder sig till

Mänskliga rättigheter

Princip 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande.

Princip 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter. 

Arbete

Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar.

Princip 4: Eliminera alla former av tvångsarbete.

Princip 5: Avskaffa barnarbete.

Princip 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter. 

Miljö

Princip 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.

Princip 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande.

Princip 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik.

Anti-korruption 

Princip 10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.

"Genom att införliva en förväntan om hållbart beteende även från våra stora företagskunder arbetar vi mot vår ambition att aktivt bidra till ett mer hållbart företag och samhälle.

Vi vill också motivera de stora företagskunderna att följa FN: s Global Compact. If är Nordens största försäkringsbolag och våra företagskunder verkar över hela världen, och det innebär att våra handlingar får globala konsekvenser, påpekar Morten Thorsrud, CEO i If Skadeförsäkring."

Hur påverkas kunderna?

Vårt fokus på FN:s Global Compacts hållbarhetsprinciper är omfattande och långsiktigt. Från och med juni 2021 är hållbarhetsprinciperna i FN:s Global Compact en del av den företagsöversyn vi gör av våra företagskunder.

Våra företagskunder kommer att bedömas

Bedömningen görs utifrån FN:s Global Compact-principerna. Projektöversynen bygger på så kallade normbaserade undersökningar från en extern partner som specialiserat sig på ESGrapportering. Vår externa partner använder offentligt tillgänglig information från nationella och internationella källor. De har inte tillgång till information från Ifs kunddatabas, och de vet inte vilka företag som är kunder till oss.

Vi har etablerat interna ESG-team

Teamen använder betygen som en del av sin kundrelationsgranskning. Ifs
interna ESG-team fattar beslut om kundrelationen.
Vi tror att den nya bedömningen kommer att påverka ett litet antal kunder. Om vi upptäcker något som oroar oss kommer vi att kontakta kunden så att vi kan diskutera situationen. Kunden kommer att ha möjlighet att förbättra den aktuella situationen eller processerna i företaget, så att kundrelationen kan fortsätta.

ESG-teamen kan göra tre saker

  1. Besluta att kundrelationen fortsätter, men att företaget är under observation.
  2. Bevilja villkorat godkännande (kundrelationen kan fortsätta, men kunden måste göra ändringar)
  3. Besluta att kundrelationen avslutas. Kunden erbjuds inte förnyad försäkring.

Vi ser redan att kunder som har blivit kontaktade om sitt hållbarhetsarbete gör sitt bästa för att förändra och förbättra situationen. 

Vår framtid

Världen står vid ett viktigt vägskäl. De val som företag gör kommer att påverka generationerna efter oss. Vi kommer att använda vår kunskap och expertis för att påverka framtiden för de generationer som kommer efter oss.

Information om UN Global Compact 

Mer om de 10 Global Compact-principerna