Hjälp vid olycksfall

Vad avser olycksfall och hur kan jag få hjälp?
 1. Företag
 2. Vid skada
 3. Olycksfall

Här kan du läsa om vad ett olycksfall kan innefatta och vilka kostnader som ersättas via din försäkring.

Vad avser olycksfall?

Med olycksfall, som avses i olycksfallsförsäkringen, menas en kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt genom en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Även smitta genom fästingbett ersätts som olycksfall. Som olycksfall räknas också skada på grund av förfrysning, värmeslag eller solsting. Dessa typer av olycksfall anses ha uppkommit den dag de visade sig. 

Med olycksfall avses inte:

 • Kroppsskada till följd av överansträngning, ensidig rörelse eller förslitning
 • Skada som uppkommit på grund av smitta genom bakterie, virus, insekt, parasit (med undantag för fästingbett) eller annat smittämne
 • Skada som uppkommit genom användning av medicinska preparat eller genom ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av ett olycksfall
 • Skada som godkänts av patientförsäkringen som behandlings- eller läkemedelsskada
 • Personligt tillstånd som inte kan anses bero på olycksfallet utan på sjukdom, lyte eller sjukliga förändringar

Vilka kostnader kan ersättas?

​Utan självrisk ersätter vi kostnader för offentlig vård och receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet. För resekostnader i samband med vård kan ersättning ansökas hos Landstingets sjukresekontor.

Kvarstående besvär

Om du efter ett olycksfall får en bestående nedsatt kroppslig funktion kallas det för medicinsk invaliditet. Ersättningens storlek beror på invaliditetsgraden. Medicinsk invaliditetsutredning görs tidigast ett år efter olyckshändelsen.

Ärr

En ärrbedömning kan göras i de fall där det finns fula ärr kvar ett år efter olyckshändelsen. För att ersättning ska lämnas krävs att ärret är väl synligt. Vi ber då om bilder för att kunna göra en ärrbedömning. Det fungerar bra med bilderna tagna med mobil eller digital kamera. Ärrbedömning baserar sig på Ifs ärrtabell och vårt referensmaterial. Ersättningen för ärr beräknas i förhållande till försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet.

Tandskada

Tandskada hos vuxna

Om man skadar tänderna i sitt arbete finns en allmän arbetsskadeförsäkring. Vi rekommenderar dig att kontakta Försäkringskassan för ytterligare information. Om Försäkringskassan kommer fram till att det är en arbetsskada täcker den allmänna försäkringen kostnaderna för de undersökningar och behandlingar. Kostnader som inte ersätts via Försäkringskassan kan Olycksfallsförsäkringen ersätta.

Tandskador till följd av olycksfall som händer på fritiden kan ersättas via Olycksfallsförsäkringen.

​Tandskada hos barn

Ett vanligt olycksfall bland barn är att de ramlar och skadar sina tänder. Det kan se dramatiskt och otäckt ut, men det går oftast bra. Besök din tandläkare även om det verkar vara lindriga skador mot munnen för att få det undersökt.

Vår erfarenhet är att skadorna i de flesta fall läker bra och att barnet inte får några problem senare i livet. Det är ändå viktigt att du som har försäkring hos oss anmäler händelsen med en gång. Tandvård för barn är gratis tills de fyller 20 år, efter det kan försäkringen behövas. Försäkringen gäller till och med barnets 25-årsdag.

Anmäl händelsen redan nu så får du ett skriftligt löfte, så kallad Ansvarsförbindelse, om att vi ersätter tandvårdskostnaderna för skador från olycksfallet om det blir aktuellt efter barnets 20-årsdag.

Personskada vid trafikolycka

Personskada som inträffat i trafiken anmäler du enklast direkt på webben, i samband att du anmäler skadan på fordonet. Trafikförsäkringen täcker personskador vid trafikolyckor på föraren och passagerare i den egna bilen. Trafikförsäkringen gäller även om personer utanför bilen skadas.

Du behöver inte anmäla personskador separat. Men du måste tala om för oss om det finns skadade personer när du anmäler trafikolyckan. När du anmäler en personskada till oss blir du kontaktad av vår personskadeavdelning.

Här kan du läsa mer om personskador i samband med trafikolycka.

Skoltaxi vid olycksfallsskada hos barn

​Vi kan ersätta taxiresor till och från skolan om eleven råkat ut för ett olycksfall och läkaren anser att behov finns.

Förskole- och skololycksfall

Kommunolycksfallsförsäkring ger ett försäkringsskydd för framför allt skolbarn och skolungdomar. Skadeanmälan måste göras till oss inom tre år, även om du inte haft några kostnader i samband med olycksfallet. Här kan du läsa om vad du bör tänka på om olyckan är framme.

Läs mer om skada vid förskole- och skololycksfall

Personskada utomlands

Vid behov av akut vård utomlands får du hjälp av SOS International dygnet runt. SOS International kan ställa betalningsgaranti till läkare och sjukhus samt arrangerar även hemtransport som är nödvändig på grund av medicinska skäl.

Kontakta SOS International
TELEFON: +46 8 792 73 33

 1. Företag
 2. Vid skada
 3. Olycksfall