Gäller försäkringen för icke akuta läkarbesök vid utlandsarbete?

Ja, i viss utsträckning.

People Abroad gäller även för icke akuta läkarbesök, såsom bakterieinfektion eller långvarig virusinfektion. 

Däremot gäller försäkringen inte för hälsokontroller som inte föranletts av sjukdom eller olycksfall. 

Försäkringen gäller inte heller för sjukdomar som fanns innan försäkringen startade. Det innebär att det inte får handla om en sjukdom eller skada som påbörjats eller inträffat innan försäkringen börjar gälla.