Explosionsrisk för damm och spån i filter

Varning för dammexplosion! Har du utrett om det damm som uppstår i din verksamhet utgör en explosionsrisk? Om inte, bör du läsa vidare.

Upprätta explosionsdokument

Damm och spån i filter och silos är en explosionsrisk som ofta leder till brand. Speciella skyddsåtgärder måste finnas för att förhindra att finfördelat damm antänds. En vanlig brandorsak är att en gnista uppstår på grund av att ett föremål oavsiktligt kommer in i produktionsmaskinen.

För att kartlägga och identifiera riskerna med explosiva luftblandningar ska ett explosionsskyddsdokument upprättas. Vi rekommenderar att expertis anlitas för en sådan utredning. Lämpliga åtgärder för att förhindra dammexplosioner ska också genomföras. 

Vide en eventuell dammexplosion, riskerar du att företaget drabbas av både person- och egendomsskada. Gäller din försäkring med särskilda säkerhetsföreskrifter och dessa inte följs, kan du vid en slip- eller dammexplosion få ett avdrag från skadeersättningen.

Myndighetsföreskrifter

Vid arbete i explosionsfarlig miljö gäller speciella föreskrifter, AFS 2003:3, utfärdade av Arbetsmiljöverket. Elektriska föreskrifter och allmänna råd om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö (ELSÄK-FS 1995:6) finns utfärdade av Elsäkerhetsverket

Skadeexempel för dammexplosion i spånfilter

Under arbete med en bredbandsputs i en snickerifabrik kom slipbandet i beröring med ett metallföremål så att ett gnistregn uppstod. Gnistorna kom in i spånfiltret och orsakade en dammexplosion och en brand uppstod i filtret. Räddningstjänsten kom snabbt till platsen och lyckades begränsa branden så att endast delar av lokalerna blev skadade. Skadeersättningen uppgick till 1.500.000 kr inklusive ett kortare avbrott. Skadan hade sannolikt kunnat undvikas om det funnits en gnistsläckningssysystem installerat.