Tillverkningsföretag

Få offert på anpassad försäkring för tillverkningsföretag.

Försäkring för företag som arbetar med tillverkning, t.ex. grafisk design eller tillverkning av köksinredning och möbler.

Anpassad försäkring för tillverkningsföretag med det försäkringskskydd du behöver för din verksamhet. Försäkringen innehåller skydd för företagets egendom, t.ex. maskiner och inventarier samt varor. Ansvarsförsäkring , ett skydd om företaget råkar ut för ett skadeståndskrav samt rättsskyddsförsäkring, ett skydd om företaget råkar i tvist, ingår också.


  • Anpassad försäkring

    Var alltid rätt försäkrad med vår anpassade företagsförsäkring baserat på ditt behov.

  • Flexibel

    Välj själv försäkringsbelopp och självrisk.

  • Toppbetyg på skadehantering

    Våra kunder ger oss 9 av 10 i betyg på hur enkelt vi hanterar er skador.

Försäkringsskydd Bra försäkring Bättre försäkring
Ansvar

Om någon kräver ditt företag på skadestånd utreder vi bl.a. om företaget är skadeståndsskyldigt samt betalar ut ett eventuellt skadestånd. Försäkringen omfattar flera moment som verksamhetsansvar, skada på hyrd lokal, lånad egendom m.m.

Egendom

Försäkringen omfattar företagets lösa egendom såsom maskiner och inventarier men kan även omfatta byggnad som ägs av försäkringstagaren. Den ersätter skador orsakade av inbrott, brand, vattenläckor m.m.

Rättsskydd

Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för ett juridiskt ombud om företaget råkar i tvist. Den ersätter även kostnader för sakkunniga och annan bevisning. Om företaget förlorar målet och döms att betala motpartens rättegångskostnader omfattas även dessa av försäkringen.

Avbrott

Ersätter bortfall av täckningsbidrag (fasta kostnader och utebliven vinst) vid egendomsskada på försäkringsstället. T.ex. vid en brand på kontoret där mycket material och verktyg förstörs ersätter försäkringen det bortfall av täckningsbidrag som uppstår.

Kristerapi

Försäkringen täcker kostnader för krisbehandling för anställda som drabbas av en akut psykisk kris på grund av en allvarlig traumatisk händelse.

Förmögenhetsbrott

Förmögenhetsbrottsförsäkringen träder in om en anställd begår ett brott mot företaget för att komma åt pengar åt sig själv eller någon annan. Försäkringen gäller även vid dataintrång.

Databrott

Databrottsförsäkringen hjälper ditt företag när ditt IT-system drabbas av ett dataintrång, som orsakar att du får kostnader för att återställa dina system eller data. Skulle din verksamhet stå still p.g.a. dataintrånget ersätter försäkringen intäktsförlusten.

Återkallelseförsäkring

Om en vara visar sig vara farlig, måste företaget informera och ibland återkalla produkterna. Då kan försäkringen bl.a. betala kostnader för annonsering, frakt och destruktion.

Åtkomst och återställande

Levererar företaget byggmaterial ansvarar man i en del branschavtal gentemot beställaren för fel i byggmaterialet och blir ersättningsskyldig för kostnaderna för att lokalisera felet och för att byta ut den felaktiga varan.

Överfallsskydd

Om någon använder våld eller hot om våld och skadar företagets anställda, kan försäkringen betala skadestånd för personskada om gärningsmannen är okänd eller inte kan betala.

Tjänsteresa

Tjänstereseförsäkringen gäller för alla anställda och ger ett mycket bra försäkringsskydd vid alla resor i tjänsten, såväl vid korta uppdrag i närområdet som vid långa resor ut i världen. Vid sjukdom, olycka, stöld eller bara ren och skär otur är hjälpen via If Assistance (24-7), vår larmcentral i samarbete med SOS International, bara ett telefonsamtal bort.

Olycksfall

En olycksfallsförsäkring ger ett extra skydd mot oförutsedda händelser. Olycksfallsförsäkringen gäller i hela Norden, vid behov kan vi anpassa försäkringen efter just dina önskemål.

Sjukvård

Sjukvårdsförsäkring ger dig snabb tillgång till privat vård av hög kvalitet. Den är ett utmärkt komplement till den allmänna vården och träder in när du som mest behöver den, vid långa vårdköer samt vid väntetider till operation och specialistvård och skapar på så vis förutsättningar för snabb återgång till arbete.

Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga

Försäkringen ersätter de fasta kostnaderna eller eventuella merkostnader för att anlita en ersättare.

Transport

Vid skada under transport ger transportförsäkringen ett allriskskydd. Vid uppehåll gäller försäkringen för skada orsakad av brand, stöld och vatten.

Bilförsäkring

Företagets bilförsäkring ersätter både person- och sakskador som bilen kan orsaka. Omfattningen för fordonet kan utökas med t.ex. brand-, stöld- och vagnskada samt kostnad för hyrbil vid skada.

Tilläggsförsäkring för byggmaterial

Om företaget levererar byggmaterial ansvarar man enligt flera vanligt förekommande branschavtal (t.ex. ABM 07, ALEM 09, AA VVS 09 och ABM 92 Fabriksbetong) gentemot beställaren för fel i byggmaterialet.

Försäkringen omfattar kostnader för att komma åt (tex. riva ner en vägg för att komma åt ett vattenrör) en defekt produkt som blivit "inbyggd" men ännu inte orsakat någon skada. Vad man måste gör är att riva väggen för att kunna byta ut den felaktiga produkten, och sedan återställa väggen igen. Försäkringen betalar kostnaderna för rivning och återställande, men däremot inte den defekta produkten.

Återkallelse av produkter

Om en såld produkt visar sig vara farlig och riskerar att orsaka skada, måste företaget informera om bristerna och vid behov återkalla produkterna. Kostnaderna för dessa åtgärder kan bli mycket höga. Då kan återkallelseförsäkringen betala bl.a. kostnader för annonsering, frakt, destruktion och utbyte.


Andra Aktuella försäkringar

Läs mer om våra företagsförsäkringar