Förskring för Tandläkare

Få offert på försäkring för tandläkare.

Försäkring för privatpraktiserande tandläkare. En anpassad försäkring med skydd för tandläkarpraktiken, ägare och personal.

Tandläkarförsäkringen innehåller försäkringsskydd för praktik, ägare och personal. Viktiga moment som egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring och ansvarsförsäkring ingår. Försäkringen finns med tre olika omfattningar beroende på just din verksamhet.


 • Praktikförsäkring

  ​När du har egen praktik och behöver en heltäckande försäkring.

 • Arrendeförsäkring

  ​När du arrenderar eller hyr in dig på en praktik.

 • Ansvarsförsäkring

  När du inte behöver försäkra maskiner och övrig utrusning.

Försäkringsskydd för tandläkare

Vi anpassar försäkringen efter: Företagsanpassat
Dina saker

Hur mycket skulle din verksamhet påverkas om en brand skulle inträffa?

Försäkra dina saker
Om en skada inträffar, till exempel en brand, vattenläcka, inbrott eller annan olycka är dina maskiner, material och varor till försäljning försäkrade.

Om du inte kan bedriva verksamheten som vanligt
Om din verksamhet står still eller minskar i omfattning när en skada inträffar är sannolikheten stor att du förlorar inkomst. Vår avbrottsförsäkring hjälper dig att minska din ekonomiska förlust. Du kan dessutom teckna försäkring för extrakostnader som kan uppstå om en skada inträffar.

Ditt företags ansvar

Ansvarsförsäkring hjälper dig att bl.a. hantera skadeståndskrav och tvister.

Skadeståndskrav
T.ex. om du blir stämd av kunden.

Tvister
Om du hamnar i en tvist, så kan du från rättsskyddsförsäkringen få ekonomisk hjälp att anlita en advokat/juridiskt biträde.

Vi uppfyller branschkraven
Som tandläkare har du ett patientansvar som vi givetvis anpassar försäkringen efter.

Dig och eventuellt anställda

Hur skulle företaget påverkas om du blir sjuk?

Sjukdom
Ge dig och dina anställda förmånen till privat vård utan långa väntetider.

Olycksfall
Ge dig och dina anställda ett skydd som ger ersättning för vårdkostnader, läkemedel, resekostnader, rehablitering m.m om det inträffar en olycka.

Tjänsteresa
Få ersättning vid t.ex. förseningar och olyckor på resan.

Kostnader vid arbetsoförmåga
Ersätter de kostnader och förlorad vinst som kan uppstå i samband med sjukskrivningar. T.ex. kostnad för vikarie eller ersättning vid förlorad inkomst.

Din bil

Vilken försäkringsomfattning behövs om du har en bil i företaget?

Trafikförsäkring
Gäller för skador på personer samt andras fordon och egendom.

Halvförsäkring
Utöver det som trafikförsäkringen täcker ingår bl.a. skador på glasrutor, skadegörelse eller brand på ditt egna fordon.

Helförsäkring
Heltäckande skydd för ditt fordon som utöver halvförsäkringen innefattar yttre skador samt interiörskador i samband med trafikolycka.

TRE OMFATTNINGAR ATT VÄLJA MELLAN

 • ​Praktikförsäkringen är en heltäckande försäkring och är avsedd för privata tandläkare med egen praktik, där allt ingår.
 • Arrendeförsäkringen vänder sig till den som arrenderar eller hyr in sig på en praktik och har ett begränsat behov av att försäkra maskiner och övrig utrustning.
 • Ansvarsförsäkring är avsedd för tandläkare som helt saknar behov av att försäkra maskiner och övrig utrustning.​

Försäkringens innehåll

Egendomsförsäkring

Försäkringen erbjuder ett brett skydd som bland annat omfattar maskinell utrustning i din verksamhet. Försäkringen skyddar mot skador som kan uppstå vid brand, storm, översvämning, vattenläckor, inbrott, rån och skadegörelse. Dessutom ingår ett skydd för vissa oförutsedda skador. Betydelsefullt för dig som är tandläkare att vi erbjuder en tilläggsförsäkring för verksamhetens mest värdefulla maskiner. Äger ni byggnader kan vi givetvis även försäkra dessa.

Avbrottsförsäkring

I vår avbrottsförsäkring ersätter vi fasta kostnader såsom löner, hyror och eventuell vinst. Skulle du inte ha behov av en avbrottsförsäkring men vill försäkra dig mot extrakostnader som kan uppstå när en skada inträffar erbjuder vi en extrakostnadsförsäkring. Inom denna erbjuder vi skydd för extrakostnader som kan uppstå, till exempel kostnader för att hyra en ersättningslokal eller kostnader för annonsering.

Ansvarsförsäkring

Försäkringen omfattar skadeståndskrav som framställs mot företaget till följd av en person eller sakskada. Vid skadestånd åtar vi oss att:

 • utreda om företaget är skadeståndsskyldigt
 • förhandla med den som kräver skadestånd
 • föra företagets talan
 • vid rättegångbetala eventuellt skadestånd.

Patientansvarsförsäkring

Försäkringen täcker bl.a. behandlingsskada, teknikskada, diagnosskada och infektionsskada. Den skadelidande får ersättning för förlust av inkomst och extrakostnader som har samband med skadan. Ersättning lämnas också för ideell skada, sveda och verk, lyte och men.​​​​

Garantiförsäkring

Försäkringen täcker tandläkarens garantiåtagande vid protetik under två alternativt fem år.

​Rättsskyddsförsäkring

Försäkringen används för att bekosta juridisk hjälp om företaget hamnar i tvist. Om företaget förlorar målet och döms att betala motpartens kostnader omfattas även dessa av försäkringen.KrisskyddFörsäkringen ersätter kostnader för krisbehandling när anställd drabbas av en akut psykisk kris p.g.a. en allvarlig traumatisk händelse.

Kundolycksfall

En olycksfallsförsäkring som skyddar dina kunder om de skadas på praktiken.

Tjänstereseförsäkring

Försäkringen omfattar alla anställda vid resor i tjänsten, såväl långa som korta och ger ett skydd för bl.a. vård, läkemedel, resekostnader, hemtransport, bagage etc. Vid utlandsresor har ni tillgång till If Assistance dygnet runt. Försäkringen är kompletterad med avbeställningsskydd vid sjukdom och olycksfall.

Databrottsförsäkring

Försäkringen ger dig tillgång till experthjälp som utreder vad som hänt samt återställer system och information som förstörts. Vi hjälper dig att så snabbt som möjligt komma igång med verksamheten vid avbrott och ersätter de kostnader som uppkommit. Kostnader som uppstår för bevakning av att inte dina kunders identitet eller kreditkortsuppgifter stjäls ersätter vi också.

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor om försäkringen.

Telefon

0771-56 00 00

Pris på försäkring

Fyll i några uppgifter om din tandläkarpraktik så kontaktar vi dig och ger prisförslag.