Revisionsbyrå

Få offert på företagsförsäkring för revisionsbyrå.

Försäkring för företag som arbetar med revision och ekonomisk rapportering. I försäkringen ingår t.ex. professionsansvar och förmögenhetsbrottsförsäkring.

Den anpassade försäkringen för revisorföretag och företag som arbetar med ekonomisk redovisning innehåller viktiga delar som t.ex. professionsansvarsförsäkring, skydd mot skadeståndskrav, även vid s.k. ren förmögenhetsskada, förmögenhetsbrottsförsäkring och skydd vid dataintrång.

Försäkringsskydd för revisonsbyrå

Vi anpassar försäkringen efter: Företagsanpassat
Dina saker

Hur mycket skulle din verksamhet påverkas om t.ex. datorn går sönder och allt du jobbat på raderas?

Inbrott, brand, vattenläckor och andra olyckor 
Skydda dina saker som exempelvis produkter, material, inventarier och annan utrustning. Allt från din dator till möblerna på kontoret.

Förlorad vinst pga. att något går sönder
Om din verksamhet pausas pga. att något går sönder är sannolikheten stor att du tappar inkomst. Med vår avbrottsförsäkring får du ersättning vid utebliven vinst.

Ditt företags ansvar

Ansvarsförsäkring hjälper dig att bl.a. hantera skadeståndskrav för misstag, t.ex. vid felaktig rådgivning.

Skadeståndskrav
T.ex. om en kund stämmer dig pga felaktig hantering av ekonomin.

Tvister
Vi hjälper dig med förhandling och ersättning om du hamnar i en rättslig tvist.

Dataintrång
Om någon hackar din dator riskerar du att känslig information om din kund sprids eller något du jobbat på länge raderas. 

Dig och eventuellt anställda

Hur skulle företaget påverkas om du blir sjuk?

Sjukdom
Ge dig och dina anställda förmånen till privat vård utan långa väntetider.

Olycksfall
Ge dig och dina anställda ett skydd som ger ersättning för vårdkostnader, läkemedel, resekostnader, rehablitering m.m om det inträffar en olycka.

Tjänsteresa
Få ersättning vid t.ex. förseningar och olyckor på resan.

Kostnader vid arbetsoförmåga
Ersätter de kostnader och förlorad vinst som kan uppstå i samband med sjukskrivningar. T.ex. kostnad för vikarie eller ersättning vid förlorad inkomst.

Din bil

Vilken försäkringsomfattning behövs om du har en bil i företaget?

Trafikförsäkring
Gäller för skador på personer samt andras fordon och egendom.

Halvförsäkring
Utöver det som trafikförsäkringen täcker ingår bl.a. skador på glasrutor, skadegörelse eller brand på ditt egna fordon.

Helförsäkring
Heltäckande skydd för ditt fordon som utöver halvförsäkringen innefattar yttre skador samt interiörskador i samband med trafikolycka.

VIKTIGA FÖRSÄKRINGAR FÖR REVISIONSFÖRETAG

​I försäkringen ingår viktiga delar som t.ex. professionsansvarsförsäkring, skydd vid skadeståndskrav, även för s.k. ren förmögenhetsskada som beror på felaktiga råd, beräkningar och anvisningar. Skydd vid förmögenhetsbrott ingår också och gäller om en anställd begår ett brott mot företaget för att komma åt pengar åt sig själv eller någon annan. Försäkringen skyddar också om företaget drabbas av dataintrång.

Läs mer om försäkringen för revisionsbyråer i vår broschyr (pdf).