Livsmedelsproducenter

Få offert på anpassad företagsförsäkring för företag som tillverkar livsmedel.

Försäkring för livsmedelsproducenter, t.ex. bageri, mejeri eller tillverkare av ost och charkuteriprodukter.​​​​​

​Företagsförsäkring speciellt anpassad för företag som tillverkar olika typer av livsmedel. Förutom bröd, bakverk och produkter tillverkade av mjölk som t.ex. ost, är försäkringen också anpassad för tillverkare av olika slags charkuteriprodukter som exempelvis korv.


  • Skräddarsydd

    Alltid rätt försäkrad med anpassad företagsförsäkring.

  • Toppbetyg på skadehantering

    Våra kunder ger oss 9 av 10 i betyg på hur vi hanterar skador.

  • Enkelt att vara kund

    Ta hjälp av oss på kundservice eller logga in och sköta dina ärenden själv.

Försäkringsskydd Bra försäkring Bättre försäkring
Ansvar

Om någon kräver ditt företag på skadestånd utreder vi bl.a. om företaget är skadeståndsskyldigt samt betalar ut ett eventuellt skadestånd. Försäkringen omfattar flera moment som verksamhetsansvar, skada på hyrd lokal, lånad egendom m.m.

Egendom

Försäkringen omfattar företagets lösa egendom såsom maskiner och inventarier men kan även omfatta byggnad som ägs av försäkringstagaren. Den ersätter skador orsakade av inbrott, brand, vattenläckor m.m.

Rättsskydd

Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för ett juridiskt ombud om företaget råkar i tvist. Den ersätter även kostnader för sakkunniga och annan bevisning. Om företaget förlorar målet och döms att betala motpartens rättegångskostnader omfattas även dessa av försäkringen.

Avbrott

Ersätter bortfall av täckningsbidrag (fasta kostnader och utebliven vinst) vid egendomsskada på försäkringsstället. T.ex. vid en brand på kontoret där mycket material och verktyg förstörs ersätter försäkringen det bortfall av täckningsbidrag som uppstår.

Kristerapi

Försäkringen täcker kostnader för krisbehandling för anställda som drabbas av en akut psykisk kris på grund av en allvarlig traumatisk händelse.

Förmögenhetsbrott

Förmögenhetsbrottsförsäkringen träder in om en anställd begår ett brott mot företaget för att komma åt pengar åt sig själv eller någon annan. Försäkringen gäller även vid dataintrång.

Databrott

Databrottsförsäkringen hjälper ditt företag när ditt IT-system drabbas av ett dataintrång, som orsakar att du får kostnader för att återställa dina system eller data. Skulle din verksamhet stå still p.g.a. dataintrånget ersätter försäkringen intäktsförlusten.

Temperaturändring

Försäkringen betalar skada på kylda och frysta varor på försäkringsställe vid t.ex. kompressorhaveri eller strömavbrott.

Epidemiavbrott

Ersätter bortfall av täckningsbidrag om myndighet stänger företaget för att förhindra spridning av smittsam sjukdom.

Återkallelseförsäkring

Om en vara visar sig vara farlig, måste företaget informera och ibland återkalla produkterna. Då kan försäkringen bl.a. betala kostnader för annonsering, frakt och destruktion.

Överfallsskydd

Om någon använder våld eller hot om våld och skadar företagets anställda, kan försäkringen betala skadestånd för personskada om gärningsmannen är okänd eller inte kan betala.

Tjänsteresa

Tjänstereseförsäkringen gäller för alla anställda och ger ett mycket bra försäkringsskydd vid alla resor i tjänsten, såväl vid korta uppdrag i närområdet som vid långa resor ut i världen. Vid sjukdom, olycka, stöld eller bara ren och skär otur är hjälpen via If Assistance (24-7), vår larmcentral i samarbete med SOS International, bara ett telefonsamtal bort.

Olycksfall

En olycksfallsförsäkring ger ett extra skydd mot oförutsedda händelser. Olycksfallsförsäkringen gäller i hela Norden, vid behov kan vi anpassa försäkringen efter just dina önskemål.

Sjukvård

Sjukvårdsförsäkring ger dig snabb tillgång till privat vård av hög kvalitet. Den är ett utmärkt komplement till den allmänna vården och träder in när du som mest behöver den, vid långa vårdköer samt vid väntetider till operation och specialistvård och skapar på så vis förutsättningar för snabb återgång till arbete.

Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga

Försäkringen ersätter de fasta kostnaderna eller eventuella merkostnader för att anlita en ersättare.

Transport

Vid skada under transport ger transportförsäkringen ett allriskskydd. Vid uppehåll gäller försäkringen för skada orsakad av brand, stöld och vatten.

Temperaturreglerad transport och uppehåll

Ersätter skada, förlust eller kostnad som har orsakats av temperaturpåverkan på grund av driftavbrott i kyl-, frys- eller värmeanläggning.

Bilförsäkring

Företagets bilförsäkring ersätter både person- och sakskador som bilen kan orsaka. Omfattningen för fordonet kan utökas med t.ex. brand-, stöld- och vagnskada samt kostnad för hyrbil vid skada.

Extra skydd för ditt företag

Försäkringen kan byggas på med fler försäkringar för ett ännu bättre skydd, som t.ex. försäkring vid temperaturändring som betalar skada på kylda och frysta varor på vid t.ex. kompressorhaveri eller strömavbrott. Återkallelseförsäkring skyddar om en såld produkt visar sig vara farlig och företaget måste informera om bristerna och återkalla varorna.


Läs mer om våra tilläggsförsäkringar

Temperaturändring – kyl och frys

Försäkringen betalar skada på kylda och frysta varor på försäkringsställe vid t.ex. kompressorhaveri eller strömavbrott.

Epidemiavbrott

Epidemiavbrottsförsäkringen är ett tillägg till avbrottsförsäkringen och ersätter bortfall av täckningsbidrag då myndighet med stöd av smittskydds- eller livsmedelslagen stänger rörelsen för att förhindra spridning av smittsam sjukdom.

Återkallelse

Om en såld produkt visar sig vara farlig och riskerar att orsaka skada, måste företaget informera om bristerna och vid behov återkalla produkterna. Kostnaderna för dessa åtgärder kan bli mycket höga. Då kan återkallelseförsäkringen betala bl.a. kostnader för annonsering, frakt, destruktion och utbyte.

Överfallsskydd

Om någon använder våld eller hot om våld och skadar företagets anställda, kan försäkringen betala skadestånd för personskada om gärningsmannen är okänd eller inte kan betala.

Olycksfallsförsäkring

En tilläggsförsäkring för företagets anställda som täcker kostnader för läkarvård, sjukhusvård, tandvård och resor samt ger ersättning vid invaliditet.

Sjukvårdförsäkring

Långvarig sjukfrånvaro är påfrestande för den enskilde – och mycket dyr för företaget som ska betala sjuklön och dessutom drabbas av kostnader för produktionsbortfall, övertid, vikarier etc. Med sjukvårdsförsäkring minskar företagets sjukfrånvaro genom att den anställde får omedelbar tillgång till högkvalitativ privat vård.

Avbrott vid arbetsoförmåga

Om någon av nyckelpersonerna i företaget drabbas av sjukdom, olycksfall eller avlider kan företaget drabbas hårt ekonomiskt. Försäkringen ersätter fasta kostnader eller eventuella merkostnader för att anlita en ersättare.

Transportförsäkring

Om företaget transporterar egendom, eventuellt även använder företagets egendom utanför kontoret, behövs en transportförsäkring. Vid skada under transport ger försäkringen ett allriskskydd och vid uppehåll gäller försäkringen för skada genom brand, stöld och vatten.

Temperaturreglerad transport och/eller uppehåll

Försäkringen gäller för skada, förlust eller kostnad som har orsakats av temperaturpåverkan på grund av driftavbrott i kyl-, frys- eller värmeanläggning.

Bilförsäkring

Företagets bilförsäkring ersätter både person- och sakskador som bilen kan orsaka. Omfattningen för fordonet kan utökas med t.ex. brand-, stöld- och vagnskada samt kostnad för hyrbil vid skada.

Broschyr - Livsmedelsproducent (pdf) 

Försäkra företagets fordon

Vi försäkrar alla typer av fordon och motorredskap