Försäkring för livsmedelsproducenter

Få offert på anpassad företagsförsäkring för företag som tillverkar livsmedel.

Org.nummer (xxxxxx-xxxx)

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer så hittar vi uppgifter om ditt företag. För enskild firma skriver du ditt personnummer (10 siffror). I nästa steg fyller du i dina kontaktuppgifter.

Formuläret skickas...

Företagsförsäkring för livsmedelsproducenter, t.ex. bageri, mejeri eller tillverkare av ost och charkuteriprodukter.​​​​​

​Företagsförsäkring speciellt anpassad för företag som tillverkar olika typer av livsmedel. Förutom bröd, bakverk och produkter tillverkade av mjölk som t.ex. ost, är försäkringen också anpassad för tillverkare av olika slags charkuteriprodukter som exempelvis korv.


  • Uppfyller branschkraven

    Var alltid rätt försäkrad med vår anpassade företagsförsäkring.

  • Enkel skadehantering

    Vi gör det enkelt och hjälper dig snabbt om något har hänt.

  • Enkelt att vara kund

    Ta hjälp av oss på kundservice eller logga in och sköta dina ärenden själv.

Försäkringsskydd för livsmedelsproducenter

Vi anpassar försäkringen efter: Företagsanpassat
Dina saker och varor

Hur mycket skulle din verksamhet påverkas om en brand inträffar?

Försäkra dina saker
Om en skada inträffar, till exempel en brand, vattenläcka, inbrott eller annan olycka är både din maskinella utrustning, livsmedel och råvaror försäkrade.

Om du inte kan bedriva verksamheten som vanligt
Om din verksamhet står still eller minskar i omfattning när en skada sker är sannolikheten stor att du förlorar inkomst. Vår avbrottsförsäkring hjälper dig att minska din ekonomiska förlust.

Transportskador
Skydda dina varor eller annat material som transporteras eller förvaras i fordon. Skyddet gäller även temperaturreglerad transport och uppehåll.

Din verksamhets ansvar

Ansvarsförsäkring hjälper dig att bl.a. hantera skadeståndskrav t.ex. om någon blivit sjuk av din produkt.

Skadeståndskrav
T.ex. om din produkt orsakar en skada och någon stämmer företaget.

Rättslig tvist 
Om du hamnar i en tvist, så kan du från rättsskyddsförsäkringen få ekonomisk hjälp att anlita en advokat/juridiskt biträde.

Återkallelse av produkter
Ersätter om dina produkter av olika anledningar inte får säljas och måste kallas tillbaka.

Dig och dina anställda

Vad vore ditt företag utan dig och dina anställda?

Sjukdom
Ge dig och dina anställda förmånen till privat vård utan långa väntetider.

Olycksfall
Ge dig och dina anställda ett skydd som ger ersättning för vårdkostnader, läkemedel, resekostnader, rehablitering m.m om det inträffar en olycka.

Tjänsteresa
Få ersättning vid t.ex. förseningar och olyckor på resan.

Kostnader vid arbetsoförmåga
Ersätter de kostnader och förlorad vinst som kan uppstå i samband med sjukskrivningar. T.ex. kostnad för vikarie eller ersättning vid förlorad inkomst.

Din bil och andra fordonstyper

Vilket omfattning behövs för dina fordon?

Trafikförsäkring
Gäller för skador på personer samt andras fordon och egendom.

Halvförsäkring
Utöver det som trafikförsäkringen täcker ingår bl.a. skador på glasrutor, skadegörelse eller brand på ditt egna fordon.

Helförsäkring
Heltäckande skydd för ditt fordon som utöver halvförsäkringen innefattar yttre skador samt interiörskador i samband med trafikolycka.

Extra skydd för ditt företag

Försäkringen kan byggas på med fler försäkringar för ett ännu bättre skydd, som t.ex. försäkring vid temperaturändring som betalar skada på kylda och frysta varor på vid t.ex. kompressorhaveri eller strömavbrott. Återkallelseförsäkring skyddar om en såld produkt visar sig vara farlig och företaget måste informera om bristerna och återkalla varorna.


Läs mer om försäkringen

Temperaturändring – kyl och frys

Försäkringen betalar skada på kylda och frysta varor på försäkringsställe vid t.ex. kompressorhaveri eller strömavbrott.

Epidemiavbrott

Epidemiavbrottsförsäkringen är ett tillägg till avbrottsförsäkringen och ersätter bortfall av täckningsbidrag då myndighet med stöd av smittskydds- eller livsmedelslagen stänger rörelsen för att förhindra spridning av smittsam sjukdom.

Återkallelse

Om en såld produkt visar sig vara farlig och riskerar att orsaka skada, måste företaget informera om bristerna och vid behov återkalla produkterna. Kostnaderna för dessa åtgärder kan bli mycket höga. Då kan återkallelseförsäkringen betala bl.a. kostnader för annonsering, frakt, destruktion och utbyte.

Överfallsskydd

Om någon använder våld eller hot om våld och skadar företagets anställda, kan försäkringen betala skadestånd för personskada om gärningsmannen är okänd eller inte kan betala.

Olycksfallsförsäkring

En tilläggsförsäkring för företagets anställda som täcker kostnader för läkarvård, sjukhusvård, tandvård och resor samt ger ersättning vid invaliditet.

Sjukvårdförsäkring

Långvarig sjukfrånvaro är påfrestande för den enskilde – och mycket dyr för företaget som ska betala sjuklön och dessutom drabbas av kostnader för produktionsbortfall, övertid, vikarier etc. Med sjukvårdsförsäkring minskar företagets sjukfrånvaro genom att den anställde får omedelbar tillgång till högkvalitativ privat vård.

Egendomsförsäkring

Försäkringen erbjuder ett brett skydd som bland annat omfattar maskinell utrustning i din verksamhet. Försäkringen skyddar mot skador som kan uppstå vid brand, storm, översvämning, vattenläckor, inbrott, rån och skadegörelse. Dessutom ingår ett skydd för vissa oförutsedda skador. Betydelsefullt för dig inom livsmedelstillverkning är att vi erbjuder en tilläggsförsäkring för verksamhetens mest värdefulla maskiner. Äger ni byggnader kan vi givetvis även försäkra dessa.

Avbrottsförsäkring

I vår avbrottsförsäkring ersätter vi fasta kostnader såsom löner, hyror och eventuell vinst. Vi erbjuder även en tilläggsförsäkring för epidemiavbrottsskador, det vill säga försäkring för den ekonomiska förlust som uppkommer om din restaurangverksamhet tvingas stänga ned på grund av myndighetsbeslut om smitta.

Avbrott vid sjukdom eller olycka

Om någon av nyckelpersonerna i företaget drabbas av sjukdom, olycksfall eller avlider kan företaget drabbas hårt ekonomiskt. Försäkringen ersätter fasta kostnader eller eventuella merkostnader för att anlita en ersättare.

Transportförsäkring

Om företaget transporterar egendom, eventuellt även använder företagets egendom utanför kontoret, behövs en transportförsäkring. Vid skada under transport ger försäkringen ett allriskskydd och vid uppehåll gäller försäkringen för skada genom brand, stöld och vatten.

Temperaturreglerad transport och/eller uppehåll

Försäkringen gäller för skada, förlust eller kostnad som har orsakats av temperaturpåverkan på grund av driftavbrott i kyl-, frys- eller värmeanläggning.

Bilförsäkring

Företagets bilförsäkring ersätter både person- och sakskador som bilen kan orsaka. Omfattningen för fordonet kan utökas med t.ex. brand-, stöld- och vagnskada samt kostnad för hyrbil vid skada.

Försäkra företagets fordon

Vi försäkrar alla typer av fordon och motorredskap