Företaget kan ha orsakat skada

Det är viktigt att du anmäler skadan direkt till oss eftersom begäran om försäkringsersättning måste göras inom 1 år från den tidpunkt när krav framställdes eller ni insåg att krav skulle kunna framställas mot er.

Anmäl skada 0771-815 818

Viktigt att tänka på i samband med anmälan

Tänk på att det är If som agerar ombud för dig och driver utredningen. Det är därför viktigt att börja med att anmäla ditt ärende direkt till oss. Vi kan inte göra en bedömning om försäkringen omfattar skadan eller inte innan vi fått en skriftlig skadeanmälan och relevanta underlag som behövs för utredningen. Vi kan inte heller lämna något besked om vem som är ansvarig för en skada innan vi har gjort en utredning. Det är viktigt att du inte påtar dig något ansvar för det inträffade innan Ifs utredning är klar.

Så går utredningen till

 • 1 Utredning

  Vi agerar som ditt ombud och utreder ärendet från början till slut.

 • 2 Förhandling

  Våra jurister för din talan baserat på avtal, gällande rätt och praxis i varje enskilt ärende.

 • 3 Avslut

  Om skadeståndsskyldighet föreligger lämnas ersättning genom försäkringen, annars bestrider vi kravet för er räkning.

Vi hjälper dig

Ring oss

0771-815 818

Mejla oss

ansvar@if.se

Vad är en ansvarsskada?

Vår ansvarsförsäkring omfattar skadeståndskrav som framställs mot dig som försäkringstagare till följd av personskada eller sakskada och även vissa förmögenhetsskador. Försäkringen gäller för skador som företaget och dess anställda eller dess produkter orsakar.

När vi mottar en skadeanmälan utreds först vad som har inträffat och om händelsen och kravet omfattas av försäkringen. Genom försäkringen tar vi sedan hand om skadeståndskravet och utreder det för försäkringstagarens räkning:

 • Vi utreder om företaget är skyldigt att betala skadestånd i enlighet med svensk gällande rätt. För utredningen är If beroende av uppgifter och dokumentation från den försäkrade och kravställaren. Tiden för utredningen påverkas bl.a. av hur länge det tar innan If får tillgång till efterfrågat material samt skadans karaktär.
 • Vi förhandlar med den som kräver skadestånd
 • Vi för företagets talan vid eventuell rättegång eller skiljemannaförfarande samt betalar rättegångs- och skiljemannakostnader
 • Vi betalar skadeståndet som överstiger självrisk, om företaget bedöms vara skadeståndsskyldigt. 

För fullständig information om vad försäkringen gäller för, vilka undantag som finns och vilka självrisker som gäller för olika situationer hänvisas du till de fullständiga försäkringsvillkoren och försäkringsbrevet.