Försäkring för husbil

Se pris och köp försäkring snabbt och enkelt
Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Vår husbilsförsäkring passar alla husbilar, oavsett totalvikt. Välj omfattning efter vilka skadehändelser och kostnader som ska ersättas.

Trafikförsäkring måste husbilen ha om den inte är avställd. Du kan se nedan att redan i vår Halvförsäkring omfattas bl.a. ersättning om husbilen utsätts för skadegörelse. Med Helförsäkring är husbilen skyddad mot de mesta som kan hända, också t.ex. om den blir påkörd, kör av vägen eller om något faller ned på den.


Fördelar med vår husbilsförsäkring

 • Skadejour dygnet runt

  Vår skadejour är öppen dygnet runt alla dagar och hjälper snabbt till vid skada.

 • Hyr husbil utan självrisk

  Vi betalar hela hyran från första dagen, inte bara en del av den.

 • Lägre eller högre självrisk

  Hos oss kan ni välja självrisk för försäkringen i övrigt.

Husbil Hel Halv Trafik
Trafik

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet orsakar vid trafikolycka. Både på personer i och utanför fordonet, liksom skador på andra fordon samt på annan egendom utanför fordonet och tillkopplat släp. Vår trafikförsäkring gäller alltid utan självrisk för personskador.

Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador vid inbrott och skadegörelse samt stöld av hela fordonet eller delar av det.

Brand

Försäkringen ersätter skada på fordonet som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Maskinskada

Försäkringen ersätter skada eller fel på vissa komponenter som påverkar husbilens funktion, bl.a. motorn. Gäller om bilens totalvikt är högst 3 500 kg, om den är både yngre än 8 år och om den har körts högst 10 000 mil. Den ska även ha genomgått service enligt fabrikantens anvisningar.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som skadats, exempelvis pga. ett stenskott. Försäkringen gäller inte vid trafikolycka. Om rutan repareras istället för att bytas sänks självrisken till bara 200 kr.

Assistans med bärgning och resor

Försäkringen ersätter assistans och merkostnader vid skada eller annat driftstopp liksom vid förarolycksfall, för

 • bärgning av husbilen eller t.ex. starthjälp och låsöppning.
 • returresa för de som var med i husbilen.
 • resa för att hämta reparerad husbil.
Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av bilen. Det kan t.ex. gälla köpet av bilen, reparation och åtal p.g.a. trafikolycka samt Ifs skaderegleringsbeslut. Gäller inte tvist som rör uthyrning av bilen. 

Högsta ersättning är 250 000 kr per skada.

Krishjälp med terapi och rådgivning

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning efter trafikolycka samt efter t.ex. rån och hot om våld i samband med färd med bilen. Även juridisk rådgivning men inte p.g.a. trafikolycka. Självrisk 0 kr.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på husbilen som uppstått vid trafikolycka och annan yttre olyckshändelse. Om den

 • är yngre än tio år gäller försäkringen också för vattenskada upp till ett begränsat belopp.
 • inte hyrs ut ersätter vi även olyckshändelse i husbilen som skadar interiören upp till ett begränsat belopp med halv självrisk.

Tilläggsförsäkringar för husbil

Gör husbilsförsäkringen ännu bättre med marknadens förmånligaste villkor. Välj t.ex. att få ersättning för hyra av husbil när den egna inte kan användas.


Lägg till Hyra av husbil så ersätter vi hela hyran av en liknande husbil, från första dagen upp till 45 dagar, när egna husbilen inte kan användas t.ex. efter en trafikolycka.

Lägg till vår olycksfallsförsäkring ”Extra kontantbelopp vid personskada” som gäller vid trafikolycka med bilen. Den ger extra ersättning upp till 725 000 kr per person. 

Omfattar förare och passagerare. För uthyrningsbil omfattas endast vissa personer, t.ex. anställd hos försäkringstagaren. Självrisk 0 kr.

Saker i husbilen

Lös egendom som är normal för att bruka husbilen som bostad är försäkrad genom Halv- och Helförsäkringen med samma omfattning, om de tillhör försäkringstagaren. Högsta ersättning är 50 000 kr.


Försäkring för husbil som är avställd

Om husbilen har halv- eller helförsäkring och den ställs av i Vägtrafikregistret så erbjuder vi automatiskt avställningsförsäkring. Husbilen får då inte brukas i något avseende – ingen får alltså t.ex. bo i den. 

Omfattningen är

 • Stöld & Skadegörelse
 • Brand
 • Utifrån kommande olyckshändelse
 • Skada under transport t.ex. på bil eller släp
 • Rättsskydd 

Försäkringen gäller endast i Sverige. 

När husbilen ställs på igen erbjuder vi automatiskt ny försäkring med samma omfattning som den hade före avställningen.

Vilken omfattning behövs för husbilen?

Om husbilen skadar något

Skador som husbilen kan orsaka på annan egendom och personer

 • Trafik.
 • Extra kontantbelopp vid personskada.

Om husbilen skadas

Skada på och förlust av husbilen

 • Stöld & Skadegörelse.
 • Brand.
 • Vagnskada.

Skyddsomfattning som endast avser delar av hushusbilen

 • Glasrutor.
 • Maskinskada.

Om resan med husbilen inte kan fortsätta

Transport av husbilen, föraren och passagerare samt merkostnader vid persontransporter pga. skada, annat driftstopp och personolycksfall etc.

 • Assistans med bärgning och resor.

Om husbilen inte kan användas

Del av merkostnad, inkomstförlust eller olägenhet för att husbilen inte kan användas efter skada etc.

 • Hyra av husbil.

Annat

Övrigt om ägandet och förandet av husbilen m.m.

 • Rättsskydd.
 • Krishjälp med terapi och rådgivning.

Resa utomlands med husbilen | Grönt kort

Försäkringen gäller i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till. Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller.

Avställningsförsäkringen gäller dock bara i Sverige.

I vissa länder utanför norden måste föraren kunna visa att bilen har trafikförsäkring, t.ex. vid inresa i landet. Det gör man med ett så kallat Grönt kort. Ibland kan det också vara bra att ha med bilens registreringsbevis.

Läs mer och beställ Grönt kort

Används husbilen på flygplats?

Om husbilen orsakar skada på flygplan på flygplats inne på det avspärrade flygområdet tillkommer en extra trafiksjälvrisk om 930 000 kr*, om vi inte skriftligen har kommit överens om annat. 

Detta gäller även vid skada på andra slags luftfarkoster och även på annan plats där sådana t.ex. förvaras, om allmän motorfordonstrafik inte är tillåten där. 

*indexeras, 20 basbelopp år 2019.

Mer om försäkringen för Husbil

För personbil och lastbil som är permanent inrättad som bostad, med högst åtta sittplatser som får användas under färd utöver förarplatsen. 

Även bil med en separat bostadsdel som är permanent monterad på den, en s.k. ”camper”. Men om ”campern” inte är permanent monterad på en bil så försäkrar vi den som Husvagn. 

Avser inte lastbil med bodel som är av underordnad betydelse och inte veteranhusbil. 

Beskrivningen av omfattningsalternativen och försäkringen i övrigt är kortfattad och återger bara delvis innehållet i villkoren. Vid försäkring gäller den omfattning och de villkor som anges för den.