Hur försäkras en bostadsrätt som ägs av ett företag?

Org.nummer (xxxxxx-xxxx)

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer så hittar vi uppgifter om ditt företag. För enskild firma skriver du ditt personnummer (10 siffror). I nästa steg fyller du i dina kontaktuppgifter.

Formuläret skickas...
 • BRF-tillägg för alla BRF:er!

  Numera kan du försäkra din bostadsrätt oavsett om den finns i ett bostadshus eller en industrilokal.

 • Bred omfattning

  Försäkra ditt innehåll och välj till ett bostadsrättstillägg enkelt genom vår försäkringslösning.

 • Egen skadereglering

  Trygg och snabb skadehantering med erfaren personal.

Detta ska du tänka på när du försäkrar en bostadsrätt

Om du är företagare och äger en bostadsrätt bör du tänka på att försäkra innehållet i bostaden, men också teckna ett individuellt bostadsrättstillägg. Bostadsrättstillägget täcker sådant som du som bostadsrättsägare enligt lag och stadgar har ansvar för, och innehållsförsäkringen täcker de "lösa sakerna" i din bostadsrätt. Som företagare är det också bra att teckna en ansvarsförsäkring.

Innehållsförsäkring

Innehållsförsäkringen ersätter skador på innehållet i din bostad, till exempel om en vattenläcka förstör möbler och prylar, exempelvis din soffa och tv.

Bostadsrättstillägg

Du behöver ett tillägg eftersom bostadsrättshavaren har ett ansvar som omfattar mer än bara bostadens innehåll. Bostadsrättstillägget ersätter exempelvis skador på rummens golv, väggar och tak.

Ansvarsförsäkring

Om någon kräver ditt företag på skadestånd utreder vi bl.a. om företaget är skadeståndsskyldigt samt betalar ut ett eventuellt skadestånd. Försäkringen omfattar flera moment som verksamhetsansvar, skada på hyrd lokal, lånad egendom m.m.

Vanliga frågor och svar

Vem kan teckna ett bostadsrättstillägg?

Varje bostadsrättshavare bör teckna bostadsrättstillägg tillsammans med sin innehållsförsäkring, eller kontrollera att bostadsrättsföreningen tecknat detta för dem.

Vilka behöver ett bostadsrättstillägg?

Bostadsrättshavare behöver en bostadsrättstilläggsförsäkring, eftersom de har ett ansvar för delar av lägenhetens skick enligt lag och stadgar.

Vad ingår i bostadsrättstillägget?

Genom If:s bostadsrättstillägg får bostadsrättshavaren skydd för sådant som tillhör bostadsrättsföreningen men som bostadsrättshavaren är reparations- och underhållsskyldig för enligt lag och stadgar.

Mer information om försäkringarna

Fastighetsförsäkring

Vår fastighetsförsäkring erbjuder skydd för din fastighet och skador som kan drabba denna. Försäkringen erbjuder exempelvis skydd för skador som kan uppstå om en brand, storm, översvämning, vattenläcka, inbrott, rån eller skadegörelse inträffar. Försäkringen innehåller också skydd för maskiner i bostadshuset, och ersätter till exempel skador på hissar, ventilation och uppvärmning.

Beroende på vad ert behov är, kan vi också erbjuda försäkring för skadedjursangrepp via Anticimex. Dessutom kan vi erbjuda Anticimex Trygghetspaket, genom vilken ni kan få hjälp att besiktiga och kontrollera fuktskador. Trygghetspaketet ersätter också hussvampsskador.

Slutligen kan ni också tillsammans med fastighetsförsäkringen försäkra er mot extrakostnader som kan uppstå. Försäkringen betalar merkostnader som kan uppkomma om t.ex. föreningens gemensamma tvättstuga drabbas av en skada, och man behöver vidta provisoriska åtgärder för att medlemmar fortfarande ska kunna få samma service. Dessutom kan ni teckna hyresförlustförsäkring, som täcker hyresförluster som kan uppkomma i samband med en egendomsskada.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen gäller när föreningen krävs på skadestånd för en skada som ni orsakat (eller påstås ha orsakat). I dessa lägen hjälper vi bland annat till med att utreda om föreningen är skadeståndsskyldig, förhandla med den som kräver skadestånd, föra er talan vid en rättegång samt betala dessa kostnader, eller betala eventuellt skadestånd.

Därtill kan ni få hjälp med att betala skadestånd för skada på hyrd lokal, om skadan orsakats genom brand eller vatten.

Slutligen kan ni med hjälp av ansvarsförsäkringen också få hjälp att ersätta kostnader på grund av olycksfall för boende och styrelseledamöter, om det inträffat när de utfört obetalt arbete för föreningen. Försäkringen täcker i så fall kostnader för läkarvård, sjukhusvård, tandvård och resor, samt ger ersättning vid invaliditet. Dessutom ersätts kostnader för krisbehandling om boende och styrelseledamöter vid uppdrag för föreningen drabbas av en allvarlig traumatisk händelse.​​

Bostadsrättstillägg

För att få skydd för skador som bostadsrättsinnehavaren har underhållsansvar för bör tilläggsförsäkringen bostadsrättstillägg tecknas. Denna tecknas antigen av bostadsrättsföreningen och gäller kollektivt, dvs. för samtliga bostadsrättsinnehavare, eller individuellt och gäller för den enskilda bostadsrättsinnehavaren. Bostadsrättstillägget är en viktig tilläggsförsäkring, både för föreningar och enskilda bostadsrättsinnehavare, eftersom varken fastighetsförsäkringen som bostadsrättsföreningen har – eller innehållsförsäkringen som den enskilde bostadsrättsinnehavaren har, erbjuder ett tillräckligt gott skydd för de skador som bostadsrättsinnehavare enligt lag och stadgar ansvarar för.

Bostadsrättstillägget omfattar skada på egendom i bostadsrättslägenhet som:

 • Tillhör bostadsrättsföreningen och som innehavaren av bostadsrätten är reparations- och underhållningsskyldig för enligt bostadsrättslagen och stadgarna.
 • Tomtmark, växtlighet och staket som ingår i upplåtelsen av bostadsrätten avseende den försäkrade lägenheten eller som innehavaren av ägarlägenheten bekostat, samt inglasad balkong eller altan.
 • Eget bekostat uthus och garage om högst 30 kvm i anslutning till den försäkrade lägenheten, som är upplåtet med bostadsrätt eller som innehavaren av ägarlägenheten bekostat.

När man tecknar bostadsrättstillägget kollektivt ingår även skydd för fast bekostad inredning.