Förslag #9

Zebralagen bör gälla även för cyklister

Den så kallade zebralagen som innebär att förare av fordon har väjningsplikt för gående vid obevakade övergångsställen, infördes 1 maj 2000.

Lagen som säger att ”vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just skall gå ut på övergångsstället” har varit omdiskuterad sedan den infördes. Undersökningar visar att fotgängarna upplever trafiken som mer farlig . Zebralagen behöver därför kompletteras med trafiksäkerhetsskapande åtgärder som exempelvis hastighetssänkningar vid övergångsställena.

Utvärderingar visar också att framkomligheten för gående blivit bättre sedan lagen infördes, vilket var syftet. Gator och vägar för motortrafik upplevs som barriärer vilka innebär att det tar längre tid för gående att ta sig fram.

kvinna korsar övergångsställe
Zebralagen bör även gälla för cyklister.

Runt om i svenska städer pågår ett arbete med att öka framkomligheten och förbättra situationen för gående och cyklister. Framför allt i storstäderna innebär biltrafiken ökad trängsel med långa restider som följd.

Av samma skäl som för gående, bör därför zebralagen rimligen även omfatta cyklister på de ställen där det saknas cykelöverfarter.

Om cykelresandet ska bli mer attraktivt behöver barriärer, hinder och faktorer som ökar restiden minimeras. Tidsaspekten är cykelns stora fördel. Att cykla innebär att man tar sig fram snabbt och smidigt i en stad – men även att tiden för resan är lätt att förutse.

Zebralagen har funnits i 16 år och fördelarna för de gåendes framkomlighet har bedömts övertrumfa lagens nackdelar, därför finns det ingenting som talar för att den kommer att avskaffas . Tvärtom bör den understödjas med trafiksäkerhetsskapande åtgärder som hastighetssänkningar. Om detta görs så skulle även cykeltrafiken kunna omfattas så att bilförare får väjningsplikt även för cyklister som korsar körbanan på ett obevakat övergångsställe.

Vilka är fördelarna med förslaget?

  • tydligare regelverk när oskyddade trafikanter behandlas lika
  • mindre risk för olyckor orsakade av missförstånd