Förslag #6

Cykelundervisning och trafiksamarbeten i skolorna

Cyklingen ökar bland vuxna i samhället. Samtidigt har cyklingen i de lägre åldrarna minskat ordentligt.

Föräldrar har istället i allt högre grad börjat skjutsa barnen till skolan med bil. Detta leder till en mindre trafiksäker miljö runt skolorna och längs skolvägarna. Det leder också till en sämre folkhälsa och till sämre kunskaper om hur man beter sig i trafiken hos barn.

I läroplanen för skolan är det rektorns ansvar att i undervisningen integrera så kallade ämnesövergripande kunskapsområden, där trafik anges som exempel. Det är bra att det omnämns men det är mycket oklart i vilken omfattning svenska skolelever får lära sig hur de ska agera i trafiken. Sannolikt skiljer sig ambitionerna mycket mellan skolor och mellan kommuner. I vissa kommuner har gatu- eller trafikkontoret fått uppdraget att hjälpa skolorna med trafikkunskap i undervisningen medan andra kommuner inte tagit några initiativ alls.

pojke får hjälp av pappa att cykla
Cykling i lägre åldrar har minskat

Att lära sig om trafik och cykling i skolan är viktigt av flera skäl. Det viktigaste skälet är att liv kan räddas. Ett annat är att cykling förbättrar hälsan i en tid då det kommer ständiga larmrapporter om stillasittande barn.

Samhället har på olika nivåer uttryckt att det är viktigt att öka cykelns andel av resorna, av miljöskäl och trängselskäl. Dagens situation med en låg andel cyklande hos unga riskerar att försvåra dessa mål.

Trafikfrågorna och cyklingen behöver prioriteras i undervisningen. Detta kan ske genom att kommunernas förvaltningar som har ansvar för trafikfrågor får i uppdrag att samverka med skolorna i högre grad. Det kan också ske genom ökat samarbete med polisen och med föreningslivet, t ex cykel- och trafiksäkerhetsorganisationer.

Även läroplanen behöver skärpas. Här kan läroplanens hantering av barns simkunskaper tjäna som gott exempel. I läroplanen finns tydliga krav för elevernas kunskaper i simning. På liknande sätt skulle skolans uppdrag angående trafikkunskap kunna uttryckas och Skolverket skulle också kunna utöva en tillsyn så att kunskaperna blir likvärdiga mellan skolor och över hela landet.

Vilka är fördelarna med förslaget?

  • färre barn som skadas i trafiken
  • fler barn som cyklar
  • bättre folkhälsa
  • mindre skillnader i trafikkunskap mellan skolor och kommuner
  • samhällets mål om ökad cykling uppnås lättare