Förslag #10

Inför ett nationellt cykelkansli som avvecklas efter 10 år

Staten och många kommuner har som mål att göra det enklare att cykla. I många städer har man också antagit mål om ökad cykling.

För att lyckas uppnå dessa mål behöver cykelinfrastrukturen byggas ut i Sverige. Den behöver också byggas på ett sätt så att det blir lätt, säkert och roligt att cykla. En stor del av den äldre infrastrukturen för cykel är idag av undermålig kvalitet.

Eftersom en mycket stor del av utbyggnaden av cykelinfrastruktur görs av kommunerna så finns ofta olika, lokala lösningar. Ibland kan lösningarna vara influerade av lösningar i utländska städer.

Många kommuner har nyligen, eller är i färd med att upprätta cykelplaner och mobilitetsplaner där cyklingen utgör en viktig del. Ofta får man i varje kommun ”uppfinna hjulet” när man påbörjar ett arbete med cykelplan eller en större utbyggnad av cykelinfrastruktur. I mindre kommuner kan det också råda brist på kompetens i cykelfrågor.

Kommunernas samverkan i cykelfrågor är ytterst begränsad. Viss hjälp kan ges av SKL eller om kommunen är med i nätverk som Svenska Cykelstäder. Det finns också en samverkan mellan olika myndigheter under namnet ”Nationella cykelrådet”.

Större satsning behövs

Det skulle behövas en större satsning på samverkan mellan de olika aktörerna i kommuner, regioner och stat för att den stora utbyggnad av cykelinfrastrukturen som ligger framför oss görs så bra och effektivt som möjligt.

En sådan satsning skulle kunna ske genom inrättandet av ett Nationellt Cykelkansli som ska verka för ökat erfarenhetsutbyte mellan kommuner och andra väghållare, kompetensutveckling, inrätta standarder och olika nationella åtgärder för att öka cyklingen .

Ett exempel på hur ett nationellt cykelkansli kan inrättas kan hämtas från Storbritannien där Cycling England fanns mellan 2005-2011 och bland annat ledde olika projekt för cykellösningar i städer, säkrare cykling i skolorna med mera.

Eftersom Sverige står inför en stor utbyggnad av cykelinfrastruktur under de kommande åren skulle ett nationellt cykelkansli kunna vara en tidsbegränsad företeelse. När infrastrukturen byggts upp eller när målen nåtts skulle cykelkansliet kunna avvecklas eller fasas in i annan statlig verksamhet.

Vilka är fördelarna med förslaget?

  • Bättre, effektivare och mer enhetlig cykelinfrastruktur i kommunerna.
  • Bredare kompetens i cykelfrågor.
  • Tydligare prioritering av cykelfrågorna i staten.
Bygg ut cykelinfrastrukturen.