Ta ansvar för vattennära lägen

Klimatförändringar förväntas medföra högre flöden i sjöar och vattendrag samt stigande havsnivåer. Riskerna för översvämning av bebyggelse i vattennära lägen kommer därför öka i flera kommuner. Samtidigt vill människor gärna bo nära vattnet och vattennära lägen är attraktiva. Forskning visar att vissa kommuner upplever de slits mellan ambitioner att å ena sidan arbeta långsiktigt och ansvarsfullt med klimatanpassning och å andra sidan kunna utveckla bebyggelse i attraktiva vattennära lägen. För att minska risken för skador på bebyggelse och infrastruktur måste dock kommuner ta ansvar för vattennära lägen och inte bebygga olämplig mark, såvida inte tillräckliga klimatanpassningsåtgärder genomförs.

Kommunerna har enligt plan- och bygglagen (PBL) ansvaret för att ny bebyggelse i detaljplan lokaliseras till lämplig mark utifrån risken för olyckor som ras, skred eller översvämning och erosion. Det finns en utredningsskyldighet för kommunen att klarlägga om marken är lämplig. Klimatanpassningsutredningen konstaterade dock att i praktiken låter en del kommuner bli att fullt ut utreda markens lämplighet utifrån risken för olyckor, översvämning eller erosion i vart fall i ett långsiktigt perspektiv med hänsyn till förväntade klimatförändringar. Det förekommer även byggnation på mark som utretts och som senare visat sig vara olämplig. Mot bakgrund av ovanstående föreslog utredningen att kommunerna i översiktsplanen ska ge sin syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade, samt hur sådana risker kan minska eller upphöra. Regeringen stödde förslaget och det är en del av den nationella strategin för klimatanpassning som trädde i kraft i augusti 2018.

Enligt Svensk Försäkring och IVL:s senaste rapport (2019) om kommunernas klimatanpassningsarbete uppger 6 av 10  kommuner att de redogör för risken för klimatrelaterade skador i översiktsplanen. Av de kommuner som svarar nej på frågan anger de flesta (7 av 10) att de planerar att göra detta.