Genomför robusta åtgärder med mervärden

En klimatanpassningsåtgärd behöver inte enbart fungera som ett skydd mot extremväder och klimatförändringar. Med rätt sorts innovativa lösningar kan en klimatanpassningsåtgärd även inneha funktioner som gynnar kommunen till vardags.

När kommuner ska ta fram förslag på klimatanpassningsåtgärder bör utgångspunkten vara att man ska hitta ”win-win”-lösningar, det vill säga åtgärder som även ger andra nyttor än minskad sårbarhet.

Eftersom det finns betydande osäkerheter kring hur klimatet kommer att förändras och vad detta kommer att få för effekter bör kommunerna också försöka identifiera så kallade robusta åtgärder. Med robusta åtgärder menar man lösningar som fungerar bra över en stor mängd osäkra utfall och medför nytta oavsett hur klimatet förändras.

Det finns flera goda exempel på klimatanpassningsåtgärder som utförts och som har medfört positiva värden för lokalsamhället, oaktat förekomsten av extrema väderhändelser.

  • När Värmdö kommun restaurerade våtmarken Hemmesta Sjöäng för att förstärka de potentiella värdena och för att värna om områdets biologiska mångfald kunde man samtidigt få bukt med den översvämningsproblematik som vanligen drabbade en närliggande gång- och cykelväg.
  • I samband med att Umeå byggde om den centralt belägna Rådhusesplanaden ville kommunen öka antalet grönområden i staden. Genom att anlägga fler centrala grönområden kunde man dessutom öka andelen planterade och genomsläppliga ytor vilket gav bättre förutsättningar för att ta hand en om större mängder dagvatten vid skyfall.