Ge ett tydligt mandat för att arbeta med klimatanpassning

För att arbeta långsiktigt och systematiskt med klimatanpassning krävs ett tydligt mandat, styrning och resurser. Ett första viktigt steg är att etablera och sätta ramverket för det fortsatta klimatanpassningsarbetet. Politiskt stöd, t.ex. beslut i kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen, kan vara viktiga för att kunna ställa krav och motivera klimatanpassningsarbetet. Det är också viktigt att utse ansvariga för styrning och genomförande samt att allokera personella och finansiella resurser.

Enligt Svensk Försäkring och IVL:s senaste (2019) rapport om kommunernas klimatanpassningsarbete är det endast 6 av 10 kommuner som anger att det har fattats ett politiskt beslut i kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen om att kommunen ska arbeta med klimatanpassning.

Uppsala är ett exempel på en kommun där det nu finns ett tydligt mandat för klimatanpassningsarbetet. Uppsala har utvecklat ett styrdokument för klimatomställning och klimatanpassning är integrerat i kommunens miljö- och klimatprogram som sträcker sig fram till år 2023. Kommunen betonar att en viktig framgångsfaktor är att klimatanpassning är en integrerad del i kommunens ordinarie verksamhet och inte en sidoaktivitet. Klimatanpassning finns med i alla relevanta styrdokument, exempelvis översiktsplan, vattenprogram, arkitekturpolicy, natur- och parkprogram.