Analysera hur tidigare extrema väderhändelser har påverkat kommunen

För att kunna bedriva ett effektivt klimatanpassningsarbete behöver kommunerna identifiera potentiella risker och sårbarheter kopplade till klimatförändringar. För att få en bild av hur sårbar kommunen är för extrema väderhändelser är det värdefullt att undersöka hur man har påverkats av tidigare inträffade händelser. Erfarenheter från tidigare inträffade händelser kan ge viktiga insikter vad gäller vilka områden som är sårbara för extremväder redan i dagens klimat, vilka konsekvenser man inte vill ska hända igen och vilka klimatanpassningsåtgärder som kan vara verkningsfulla.

Enligt Svensk Försäkring och IVL:s senaste rapport (2019) om kommunernas klimatanpassningsarbete har endast 6 av 10 kommuner i Sverige analyserat hur tidigare extrema väderhändelser påverkat kommunen.

Ett exempel på en kommun som dragit nytta av kartläggning och analys av tidigare extrema väderhändelser är Botkyrka. År 2010 drabbades kommunen av en värmebölja som bland annat orsakade problem på ett äldreboende. Brukarna mådde dåligt i värmen och personalen hade svårt att arbeta fullt ut och ta hand om dem på bästa sätt. För att minska hälsoeffekterna av framtida värmeböljor skapades ett karteringsverktyg för att undersöka vilka som var särskilt utsatta vid värmeböljor i kommunen och var de bodde. Vidare utbildades personal inom vård- och omsorgsförvaltningen kring värmeböljor och gavs checklistor att följa vid varning för värmebölja. När värmeböljan 2018 slog till stod kommunen väl rustad tack vare genomförd kartläggning och analys och påföljande åtgärder.