Ifs råd till husägare minskar klimatpåverkan

Att undersöka och underhålla sin fastighet minskar risken att drabbas av vattenskador, brandskador och andra skador. Att minska på skadorna och deras omfattning är inte bara bra ur ett ekonomiskt perspektiv utan innebär även minskad klimatpåverkan.

Ifs tjänst ”Huskollen” har genom att förhindra byggnadsskador minskat klimatpåverkan motsvarande 14 000 000 kilometers körning med bensinbil, enligt beräkningar av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Alla husägare vet att hus behöver skötas och underhållas, men det är inte alltid lätt att veta vad man ska göra, när eller hur ofta. 

If erbjuder en genomgång av fastigheten och konkreta skötselråd och förslag för att minska riskerna att drabbas av skador. Undersökningen av fastigheten kallas ”Huskollen” och erbjuds kostnadsfritt vart fjärde år till kunder med Stor Villaförsäkring. Tjänsten är tillgänglig i samtliga nordiska länder och Rune Smådal leder arbetet med Huskollen på nordisk nivå.  

– Det primära syftet med Huskollen är att förebygga att skador inträffar. Skadeförebyggande arbete ökar tryggheten och minskar de ekonomiska kostnaderna, men det finns också en positiv miljöpåverkan eftersom minskade skador dessutom minskar behovet av att reparera, ersätta eller bygga nytt, förklarar han. 

If genomför årligen 15 000 huskollar i Sverige och 14 000 i Norge i samarbete med Anticimex. Sammanlagt har det hittills genomförts 90 000 huskollar i Norge och 42 000 i Sverige.  

För att bedöma hur omfattande effekten är fick IVL Svenska Miljöinstitutet år 2020 i uppdrag att undersöka Huskollens klimatnytta i Sverige och Norge. IVL:s beräkningar visade att skadorna som undvikits hade en klimateffekt på 2 630 ton i minskade koldioxidutsläpp. Det motsvarar klimatutsläpp från cirka 14 000 000 kilometers körning med bensinbil.  

– Vår studie visar att Huskollen utgör en väsentlig klimatnytta genom att förhindra att byggnadsskador uppstår, säger Rasmus Andersson, miljöingenjör på IVL och projektledare för studien. 

I studien har IVL även beräknat miljöpåverkan av 50 skadeåtgärder i Sverige och 50 i Norge som genomfördes under 2019. miljöpåverkan av materialen som användes i skadeåtgärderna beräknades genom en livscykelanalys från råvarubearbetning till färdigställande i byggnaderna. 

If bidrog med urvalet av genomsnittliga skadeåtgärder samt det statistiska underlaget för de riskminskningar för skador som Huskollen ger. Den beräknade miljöpåverkan av de 50 skadeåtgärderna översattes därefter till en genomsnittlig minskning av miljöpåverkan per genomförd huskoll.  

– För varje enskild huskoll som görs i Sverige blir den genomsnittliga klimatbesparingen densamma som 40 undvikna femkilometerskörningar med bensinbil, så sammantaget blir det en hel del, konstaterar Rasmus Andersson på IVL.  

Rune Smådal

Head of Nordic Business Initatives,
If

Rasmus Andersson

Project Manager.
IVL