SBTi har godkänt Ifs kortsiktiga klimatmål

– Vi vill att våra mål ska ha så stor effekt som möjligt. Genom att sätta vetenskapligt baserade mål och inkludera frivilliga utsläppsminskande åtgärder för vår skadeverksamhet hoppas vi kunna föregå med gott exempel och att andra försäkringsbolag kommer att följa efter, säger koncernchef Morten Thorsrud.

Ifs kortsiktiga klimatmål har validerats av Science Based Targets initiative (SBTi). If sällar sig nu till mer än 4 000 företag världen över som har fått sina klimatmål godkända av den välrenommerade internationella hållbarhetsorganisationen.

Morten Thorsrud, CEO i If.

Inkluderar frivilliga mål för skaderegleringen

Morten Thorsrud har väntat på godkännandet med förväntan.

– Klimatförändringarna är en fråga av global betydelse och som kräver omedelbar uppmärksamhet från oss alla. Vi vill dra vårt strå till stacken och stödja omställningen genom att sätta upp ambitiösa och vetenskapligt baserade mål som är i linje med Parisavtalet. SBTi-valideringen är en viktig milstolpe på denna resa, säger Morten Thorsrud.

If är Nordens största försäkringsbolag med verksamhet i alla nordiska och baltiska länder. Företaget anslöt sig SBTi år 2021.


Ifs investeringsportfölj på cirka 120 miljarder kronor utgör merparten av Ifs totala utsläpp av växthusgaser, och som finansiellt institut har If krav på sig att sätta upp mål för bolagets investeringar. If har valt att ta sitt åtagande ett steg längre och har även satt upp mål för sin skadeverksamhet, trots att det inte finns något krav på att göra detta. Skadereglering utgör en betydande del av Ifs totala utsläpp, eftersom If köper varor och tjänster till ett värde av mer än 11 miljarder kronor varje år inom motor- och fastighetsblocken.

– Det är viktigt att vi gör allt vi kan för att minska utsläppen av växthusgaser. Vi kan göra stor skillnad genom att kräva och stödja våra skadereglerare att arbeta ambitiöst med hållbarhet – till exempel genom att minska materialanvändningen och genom att reparera och återanvända istället för att använda nya delar. Det är därför som vi vill inkludera skadereglering i vårt mål, säger Morten Thorsrud.

Artikeln fortsätter under den grafiska bilden.

SBTi-vägledning för vetenskapligt baserade mål för finanssektorn

Finansinstitut (FI) måste sätta upp mål som omfattar:

Scope 1: Direkta utsläpp från ägda eller kontrollerade källor, till exempel tjänstebilar.

Scope 2: Indirekta utsläpp från produktion av inköpt el, värme, ånga och kyla, till exempel uppvärmning och kylning av kontor.

Scope 3: Investeringar och utlåningsverksamhet.

Grafisk bild som visar Ifs uppsatta mål.
Mål satta av If

Detta är målen som If har satt:

Scope 1: Direktenergi

Minska utsläppen med 48 % till 2030

Ifs utsläpp i detta scope kommer från tjänstebilar. If kommer att minska sina utsläpp från 132 ton CO2e under basåret 2020 till 69 ton år 2030 genom att till exempel ersätta bensin- och dieselbilar med elbilar.

Scope 2: Indirekt energi

Minska utsläppen med 42 % till 2030

Utsläpp från användningen av el, värme och kyla på Ifs kontor ska minska från 1 488 ton CO2e under basåret 2020 till 863 ton CO2e år 2023. Detta kommer att ske bland annat genom ett byte till grön fjärrvärme på vårt kontor i Helsingfors och användning av förnybar el på våra kontor i Baltikum.

Elen som vi köper till våra stora kontor i Norden kommer redan från förnybara källor.

Scope 3: Övriga indirekta utsläpp

Scope 3 omfattar 15 utsläppskategorier. För finanssektorn är investeringar den enda obligatoriska kategorin. If har valt att frivilligt lägga till minskning av utsläpp från inköpta varor och tjänster.

Investeringarnas andel av Ifs utsläpp var 433 000 ton CO2e år 2020*. Ifs portföljmål omfattar 85 % av dess totala investeringar och utlån från 2020**. If använder Temperature Rating för att sätta mål för noterade aktier, företagsobligationer, fonder och ETF:er.

  • If åtar sig att anpassa portföljens scope 1 + 2 till investerat värde inom noterade aktier, företagsobligationer, fonder och ETF:er från 2,52 °C 2020 till 2,04 °C

Inköpta varor och tjänster från skaderegleringen genererade utsläpp på nästan 90 000 ton CO2e under 2020. Sedan 2020 ställs det krav på att alla leverantörer inom skadereglering och group services följer Ifs uppförandekod för leverantörer. If har nu, på frivillig basis, också satt mål för leverantörsengagemang för inköpta varor och tjänster för att minska utsläppen från skaderegleringen:

  • If åtar sig att 30% av bolagets leverantörer av de varor och tjänster som man köper in ska följa vetenskapligt baserade mål senast 2028.

– Vår skadereglering är kärnan i vår verksamhet. Vi köper material och tjänster för mer än 11 miljarder kronor per år och handlägger mer än en miljon skadeanmälningar inom segmenten motor och fastigheter. Det är här som vi indirekt har en betydande del av våra utsläpp, och självklart kan vi påverka genom att uppmuntra våra leverantörer att sätta ambitiösa klimatmål, säger Thorsrud.

Ifs hållbarhetschef Philip Thörn håller med.

– Genom att aktivt efterfråga innovativa lösningar, resurseffektivitet, transparens och ansvar från våra leverantörer strävar vi efter att minimera vår negativa påverkan och stimulera hållbar produktion och konsumtion. Strikta krav kombinerat med ett nära samarbete med våra leverantörer och partners gör att vi kan utveckla vår verksamhet samtidigt som vi också bidrar till en mer hållbar utveckling, förklarar Philip Thörn.

Han tillägger:

– Vi anser att försäkringsbranschen borde vara mer fokuserad på klimatpåverkan från denna del av verksamheten, och vi går gärna längre än kraven från SBTi.

If reparerar och återanvänder nästan 3 500 ton plast och metall inom fordonsreparationer varje år.

– Vi vill att våra utsläppsminskningar ska ha så stor effekt som möjligt. Vi tror att det mest ambitiösa sättet att säkerställa detta är att gå med i SBTi och sätta upp vetenskapligt baserade mål. Som det ledande försäkringsbolaget i Norden hoppas vi kunna föregå med gott exempel som andra kommer att följa, säger Thorsrud.

Ifs nästa steg blir att uppdatera policyer och ramverk för att stödja utsläppsminskningen av växthusgaser (GHG).


Om Science Based Targets initiative (SBTi)

Science Based Targets initiative (SBTi) är ett samarbete mellan FNs Global Compact, World Resources Institute, Världsnaturfonden (WWF) och CDP.

Initiativet driver ambitiösa klimatåtgärder i den privata sektorn genom att göra det möjligt för organisationer att sätta sektorspecifika vetenskapsbaserade mål för minskning av utsläppen på ett mätbart och standardiserat sätt. Målen är ”vetenskapligt baserade” om de är i linje med vad den senaste klimatforskningen anser vara nödvändigt för att nå målen i Parisavtalet.

En fullständig lista över Ifs investeringsmål finns på sciencebasedtargets.org sajt: Companies taking action – Science Based Targets.

Faktaruta

* Financed emissions in Scope 1 and 2 for equity and fixed income investments.

** If uses the Temperature Rating approach for corporate loans (except commercial real estate), listed equity, corporate bonds, funds and ETFs and the Sectoral Decarbonisation Approach (SDA) for corporate loans (commercial real estate).