Så fungerar arbetsgivares arbetsmiljöansvar

En undersökning som If genomfört visar att många företagare är oroliga för att själva bli sjuka och tvingas sjukskriva sig. I alla företag, men kanske allrahelst i mindre företag, är personalen en mycket värdefull resurs. Det kan vara svårt att veta hur man som arbetsgivare ska ta sitt arbetsmiljöansvar och bidra till en hälsosam arbetsplats.

Arbetsgivarens ansvar är stort

Arbetsgivaren har ett stort ansvar för den anställdes fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljö och för att skapa goda arbetsförhållanden och stödja den anställde vid ohälsa. Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga olycksfall eller ohälsa.

Det löpande systematiska arbetsmiljöarbetet

Det lagstadgade ansvaret (bland annat AML) går bland annat ut på att som ledare ha kunskapen att planera, leda och kontrollera verksamheten för att skapa en god arbetsmiljö och för att minimera riskerna. Det bör hanteras genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete så att man har koll på och kan åtgärda eventuella risker. Genom att sätta en gemensam plan, fördela arbetet, ha tydliga rutiner och uppföljning så underlättas också delaktighet från medarbetarna i arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöverket har föreskrifter t.ex. AFS 2015:4 som påvisar vad en arbetsgivare bör tänka på och som kan ge vägledning i arbetet för en fysiskt, organisatoriskt och socialt hälsosam arbetsplats. Här finns goda råd om det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 Organisatorisk och social arbetsmiljö, föreskrifter, AFS 2015:4 (av.se)

För arbetsgivare är det viktigt att tänka på att ansvaret kvarstår även vid hybrid-/distansarbete.

Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg på If

Om en medarbetare bli sjukskriven

Om din medarbetare blir sjukskriven har du enligt lag ett rehabiliteringsansvar. Det innebär att du ska göra arbetsanpassningar som underlättar för medarbetaren att komma tillbaka till jobbet. Det kan vara ändrade arbetsuppgifter, arbetstider eller en anpassning i den fysiska arbetsmiljön.

Om en medicinsk bedömning görs, som säger att medarbetaren riskerar sjukskrivning 60 dagar eller längre, är du som arbetsgivare ålagd att ta fram en rehabiliteringsplan inom 30 dagar.

Patient hos fysioterapeut
Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar för sjukskrivna medarbetare.

Det värdefulla främjande och förebyggande arbetet

Å ena sidan har man som arbetsgivare ett långtgående ansvar för såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Å andra sidan finns mycket gott att göra som fungerar förebyggande och främjande för arbetsmiljö, trivsel och hälsa.

Det är en vinst för alla parter och såväl ur ett ekonomiskt som ett mänskligt perspektiv. Att arbeta med hälsa på arbetsplatsen är ett sätt att också locka attraktiv arbetskraft (Employer Branding). Och det finns oberoende expertstöd att tillgå för detta.

Arbetsledare tar hand om medarbetare
Agera på signaler om risker eller ohälsa i tid så att det inte går för långt.

Att inte agera är en risk

Om man inte agerar på signaler om risker eller ohälsa ökar också risken för att saker går för långt, till exempel att en anställd blir långtidssjukskriven och att det blir en lång och svår väg tillbaka både för den drabbade och för arbetsgivaren. Ta det systematiska arbetsmiljöarbetet på allvar för att minimera riskerna för olycksfall och ohälsa för dig och dina anställda. Skapa social gemenskap utifrån det arbetssätt som råder så blir alla lättare delaktiga i detta långsiktiga arbete.