Ersättning från det offentliga skyddsnätet

En längre sjukskrivning på grund av sjukdom eller skada innebär lidande och drabbar även anhöriga, men den kan också bli mycket påfrestande för privatekonomin.

Sverige är känt för kraftigt fluktuerande sjukskrivningstal över tid. Många faktorer styr sjuktalen, som faktisk ohälsa, ersättningsnivåer och villkor i socialförsäkringen, konjunktur och attityder.

Under många år har omfattande sjukskrivningar i Sverige på grund av psykiska besvär varit en samhällsutmaning. Socialförsäkringssystemen har förändrats över tid och en övervältring har skett av att finansieringsansvaret alltmer flyttas från staten till medborgare. Arbetsgivare har ett långtgående ansvar och även här är trenden att alltmer ansvar förskjuts från det offentliga till arbetsgivare.

Hur påverkas du som privatperson?

En längre sjukskrivning innebär utöver mänskligt lidande ofta en stor påfrestning för privatekonomin. 

Vet du hur mycket ersättning du kan få?

Vem som helst kan råka ut för en allvarlig sjukdom eller ett olycksfall. Har du koll på hur mycket pengar du kan få om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall?

ersattningskollen.se kan du ta reda på hur mycket du kan få i ersättning. 

En privat personförsäkring är ett värdefullt komplement till ersättningen du får genom det offentliga skyddsnätet. Genom en privat personförsäkring kan du få ekonomisk ersättning om du drabbas av sjukdom eller olycksfall som leder till bestående skada (medicinsk invaliditet) eller förlorad arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet).

En undersökning som Novus genomfört på uppdrag av If visar att en av fem är osäker eller inte känner sig trygg med privatekonomin om något skulle hända. (Källa: Novus 2021) Denna utveckling har också inneburit att kompletterande privata försäkringar blivit ett allt naturligare inslag för att ge trygghet.