Psykologisk säkerhet är en nyckel till att låta anställda trivas

För att fortsätta att systematisera Ifs arbete och säkerställa reell förändring där fokus ligger på mångfald och inkludering som integreras i den dagliga verksamheten, utsågs Ran Lavie till rollen som Ifs första Diversity and Inclusion Manager 2020.

Med en roll som är både strategisk och operativ blir vardagen aldrig rutinartad för Ran Lavie, Diversity and Inclusion Manager på If. Relationsbyggande är en självklar del av rollen, som kräver samarbete mellan de allra flesta delar av If. Arbetet varierar från djupdykningar i akademisk litteratur till att syssla med rapportering och mätningar internt inom företaget. Ran Lavies vardag kan också bestå av att etablera fokusgrupper och så kallade exploration groups i olika delar av organisationen, eller att jobba på hur If kan göra sig ännu mer attraktivt för en mer heterogen grupp grupp potentiella rekryter. 

Behovet av systematisering och av en strukturerad approach inom området har resulterat i en modell för mångfald och inkludering som kommer att vara vägledande 2021. 

- Modellen visar Ifs nuvarande tillstånd och kan även ses som en kartbild som visar Ifs stegvisa närmanden till att bli ett mer mångfacetterat, jämlikt och inkluderande företag. Den säkrar även ett konsekvent sätt att att upprätthålla djupgående och noggranna förändringar inom vårt företag, säger Ran Lavie. 

Han beskriver modellen som grunden till en organisk process som kommer att växa till att bli en naturlig del av allt fler av Ifs verksamheter. 

- Modellens fundament är samtycke, inte bara gentemot lagar och lokal lagstiftning men även kopplat till interna policys som klart och tydligt meddelar oss om vad som förväntas av oss och vad vi vill uppnå. Med ett systematiskt synsätt kan man säga att vi integrerar mångfalds- och inkluderingsagendan inom existerande processer som finns i olika supportfunktioner och team för att säkerställa att vi systematiskt förbättras och hanterar fallgropar på jobbet, säger Ran Lavie.   

- På If har vi kommit en bra bit på vägen när det handlar om jämställdhet mellan kvinnor och män, men vi måste utöka definitionen av begreppet mångfald, för att inkludera sådant som sexuell läggning, ålder, funktionsvariationer, klass, religion, etnisk tillhörighet och nationell identitet – och hur dessa påverkar varandra och vårt beteende, uppfattningar och potentiella missuppfattningar. För att kunna göra det måste vi börja med oss själva och vara fast beslutna att få till förändringar. Vi behöver se till att våra handlingar har substans och bottnar i vetenskap, säger Ran Lavie.  

Den största potentialen finns inom var och en av oss.  

- Mångfald och inkludering är inte en enmansshow. Det handlar om att varenda en av oss jobbar med oss själva och de här frågorna och främjar det arbetet, säger Ran Lavie.  

Ran pekar ut att en utmaning inom försäkringsbranschen är att den i sig själv är genomsyrad av noggrannhet och mycket inom branschen består av arbete med detaljer. Därför betonar han vikten av att tänka kring hur vi kan se till att skapa mer plats för frihet och experimenterande och därigenom ökat bemyndigande hos alla anställda på If. 

- Vi vill stärka våra anställda och säkerställa att vi har en kultur där alla känner sig trygga i att tala utifrån sina egna åsikter. Vi behöver se till att vi har en inkluderande miljö på If som främjar nyfikenhet och genuint intresse i varandra samt att människor inte känner att de måste hålla tillbaka av rädsla för att begå misstag. Psykologisk säkerhet är en nyckel till att anställda ska kunna trivas, säger Ron Lavie.  

Ran betonar att denna kultur dessutom är något som våra kunder kommer att dra nytta av, och att det är oerhört viktigt med hur vi bemöter våra kunder och hur de uppfattar oss.  

- För att uppfylla vår roll i samhället måste vi acceptera det faktum att alla våra kunder är olika. Om vi förlorar insikten över vilka våra kunder är kommer vi inte att kunna kommunicera med dem och vi kommer att misslyckas med att förstå deras behov. Vi måste spegla samhället. Försäkringar är till för alla, avslutar Ran.  

Ran Lavie

Diversity and Inclusion Manager,
If