Miljö och mänskliga rättigheter – en del av försäkringsvillkoret

I juni 2021 integrerade vi hållbarhet i vår riskhantering. Ifs företagskunder förväntas respektera mänskliga rättigheter, arbetsrätten, miljön och arbetet mot korruption. 

ESG-ramverket bygger på FN:s Global Compact, som är ett internationellt initiativ som fokuserar på tio hållbara affärsprinciper som rör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

ESG står för Environmental, Social och Governance. If förväntar sig nu att dess företagskunder följer dessa hållbara affärsprinciper för att bli försäkrade av If. 

Kristine Birk Wagner arbetar som Head of Underwriting för Ifs stora företagskunder. Hon förklarar varför If har valt att implementera ESG-ramverket: 

– If, som är en del av Sampo, har varit företagsmedlem i FN:s Global Compact sedan 2019. Implementeringen av ESG i vår underwriting är en av de åtgärder som If har vidtagit för att integrera hållbarhet i vår affärsverksamhet. Det stödjer även vår ambition att aktivt bidra till ett mer hållbart samhälle. ESG-ramverket är objektivt och lika för alla kundföretag. Vi kände att det bästa sättet att gå vidare är att titta på samma hållbarhetsprinciper, oavsett företagets verksamhet eller bransch. 

Kristine Birk Wagner, Head of Underwriting , Stora företag, If
Vår ambition är att aktivt bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Kristine Birk Wagner, Head of Underwriting på If.

Därför har If valt att implementera ESG-ramverket

För Ifs befintliga och nya kunder innebär införandet av ESG i underwriting-standarderna att kunder som inte lever upp till ESG-principerna kommer att ha en dialog med Ifs specialister och kan behöva hitta en annan försäkringsgivare.  

– Vi förväntar oss att våra kundföretag följer FN:s Global Compact, även om de själva inte är företagsmedlemmar i initiativet. Vi vill motivera och stötta våra kunder att gå mot mer ansvarsfulla affärsmetoder. Företagen utvärderas innan vi startar en ny kundrelation och innan vi förnyar ett avtal. Hittills har vi haft bra och öppna diskussioner med våra kunder, och förändringen har tagits emot väl, säger Wagner. 

Vi vill motivera och stötta våra kunder att gå mot mer ansvarsfulla affärsmetoder.

Kristine Birk Wagner, Head of Underwriting, If

Entusiastiska medarbetare

Karoliina Laine har arbetat med implementeringen internt, där hållbarhetsprinciper har integrerats i Ifs befintliga due diligence-kundprocess för företagskunder.

Berörda If-medarbetare har fått utbildning i principerna i FN:s Global Compact, normbaserad forskning och företagets nya ESG-ramverk. 

– Våra medarbetare har varit entusiastiska över förändringen och är glada över att If är en föregångare på det här området. Ifs initiala fokus har varit stora företagskunder, men ramverket omfattar även mindre företag, säger hon. 

För att bedöma om företagskunder respekterar principerna får vi ett ESG-betyg för varje kund från en extern tjänsteleverantör.

Karoliina Laine, Network Manager, If
Karoliina Laine, Network Manager, har arbetat med implementeringen internt på If.

Vi har även etablerat interna ESG-bedömningsteam som fattar beslut utifrån den externa tjänsteleverantörens forskning och betygsättning och dialog med kunden.  

Tre sätt att reagera och agera på

Om ett brott mot FN:s Global Compact-principer upptäcks kommer den aktuella företagskunden att meddelas. En konsekvens kan bli att kundrelationen avslutas, om kundföretaget inte vill eller inte kan förbättra sina rutiner. 

– Den externa tjänsteleverantören säkerställer en objektiv utvärdering. Möjliga problem kan till exempel röra arbetsförhållandena på en fabrik, otillräckliga metoder för att bekämpa penningtvätt, eller markrättigheter i företagets lokaler. Vi använde en trestegsstrategi beroende på kundens betyg och utvärdering: 

  1. Vi fortsätter att övervaka kunden men fortsätter kundrelationen som vanligt. 
  2. Ett villkorligt godkännande, vilket betyder att det krävs mer information från kunden. 
  3. Vi beslutar att inte ingå en kundrelation med kunden eller att avsluta relationen innan nästa kontraktsförnyelse. 

Oavsett vad problemet är, vill Karoliina och Kristine betona samarbete framför allt:  

– Vår avsikt är inte att predika, utan att samarbeta med våra kunder för en bättre morgondag.  

Karoliina Laine, Network Manager, If

Karoliina Laine

Manager in International
Network Department

Esbo, Finland

Kristine Birk Wagner, Head of Underwriting, If

Kristine Birk Wagner

Head of Underwriting,
Industrial

Köpenhamn, Danmark