Vi arbetar för att säkerställa att leverantörerna följer våra hållbarhetskrav

If har närmare 5 000 samarbetspartners och leverantörer i Norden, varav mer än 4 000 är leverantörer av motor- och fastighetsreparationer. Enligt självutvärderingar följer en majoritet av Ifs leverantörer och samarbetspartners våra hållbarhetskrav.  

Uppförandekod för leverantörer

If har arbetat med inköp i över 20 år och hållbarhetskraven som vi ställer på våra leverantörer regleras i vår uppförandekod för leverantörer, som internt ofta bara kallas ”koden”. Vår uppförandekod för leverantörer bygger på de tio principerna i FN:s Global Compact och dess underliggande konventioner och deklarationer, och omfattar följande hållbarhetsområden:

  • mänskliga rättigheter
  • arbetsrätt
  • miljö
  • antikorruption

Under vintern 2022 bjöd If in 900 samarbetspartners och leverantörer för att delta i en enkätundersökning med självskattning (SAQ), med fokus på deras eget arbete enligt uppförandekoden för leverantörer. Våra partners svarade på frågor om hur de arbetar för att minimera avfall, hur de förvarar kemikalier och farliga ämnen, om de har egna hållbarhetschefer, om de har skriftliga riktlinjer för hållbarhet och hur stor del av personalstyrkan som har tidsbegränsade anställningar, för att bara nämna några stycken.  

– Vi använder due diligence-procedurer för att följa upp koden och säkerställa att man har förstått den och infört den i våra samarbetspartners och leverantörers strategier och i den dagliga verksamheten, säger Odd Magnus Barstad, Head of Claims och medlem i Ifs Business Management Group.  

– V vill få överblick och säkerställa att det finns en samsyn och ett gemensamt arbetssätt mellan vår skadeorganisation och våra partners. SAQ:n var en naturlig utgångspunkt för att få insikter och en överblick av situationen.  

Odd Magnus Barstad, Head of Claims och medlem i Ifs Business Management Group.
Odd Magnus Barstad, Head of Claims på If.
63 %av de som svarade uppfyller kraven

Hoppas kunna bidra till hållbar förändring  

Hälften av de 900 som deltog i SAQ:n svarade på hela enkäten. Om man även räknar med de som endast svarat på en del av frågorna i enkäten, hamnade 63 % av de svarande i enkätkategorin ”grön”, vilket betyder att de uppfyller alla krav som vi ställer i koden.  

– Det här var första gången som vi skickade ut en enkät av den här typen för att utvärdera hur våra samarbetspartners arbetar med koden. Svaren ger oss en bra indikation på hur det pågående arbetet går när det gäller hållbarhet och etiska förhållanden i vår värdekedja, säger Barstad.  

– Några leverantörer har svarat på ett sätt som gör att de hamnar i den ”röda” kategorin. Dessa svar kan bero på missförstånd eller brister som bör åtgärdas. Vi fortsätter att arbeta med de leverantörer som har svarat på ett sätt som inte uppfyller våra krav. Om vi upptäcker något allvarligt kan vi överväga om vi ska fortsätta att arbeta med den leverantören i framtiden, säger han.  

Några steg före den nya transparenslagstiftningen

I juli 2022 trädde en ny lag i kraft i Norge kallad ”Åpenhetsloven” eller, den norska transparenslagen. Lagen bygger på internationella principer om ansvarsfullt företagande från OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) och FN.

Transparenslagen ställer krav på stora företag som If att säkerställa att våra leverantörer har en god grund för hållbarhet, respekterar mänskliga rättigheter och har rimliga arbetsförhållanden i samband med produktion av varor och tillhandahållande av tjänster.  

 Nina H. Torgrimsby, jurist på If

Allmänheten får information om hur företag hanterar och agerar vid överträdelser som rör dessa frågor.  

– Mer än 97 procent av våra nordiska leverantörer har undertecknat koden, och genom att integrera koden i våra avtal, låg vi några steg före denna lagstiftning. Det gäller särskilt samarbetspartners inom Claims och Group Services, där vi har en mycket bra och nära uppföljning och strukturerad rapportering, säger Nina H. Torgrimsby, som är jurist på If.  

– Vi kommer nu att införa detta i Ifs hela organisation. Vi kommer också att fortsätta arbeta med due diligence-processen och utbildning för de medarbetare som har ett särskilt ansvar gällande hållbarhet, säger hon.  

– Med över 4 000 leverantörer inom motor- och fastighetsreparationer kan vi skapa hållbar förändring om vi sätter rätt riktning för våra samarbetspartners, säger hon avslutningsvis.