Företagen måste föregå med gott exempel

I oktober 2021 anslöt sig If till SBTi-initiativet (Science Based Targets initiative). Under 2022 undersöktes, via tre parallella projekt, våra ytterligare målsättningsmöjligheter gällande investeringar, skadeanspråk och vår egen verksamhet. 

Under 2022 arbetade vi intensivt med att ta fram konkreta vetenskapligt baserade klimatmål.

– Vi måste alla bidra i övergången till ett koldioxidsnålt samhälle. Därför gick vi med i Science Based Targets initiative, som kräver att vi sätter upp ambitiösa och vetenskapligt baserade mål. Under 2022 har vi lagt mycket kraft på att utveckla våra konkreta mål, säger Philip Thörn, Head of Sustainability på If. 

Ersättningskrav

If har i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet analyserat stora mängder data, till exempel gällande material- och energianvändning, för att kunna beräkna koldioxidutsläppen från motor- och egendomsanspråk.  

– Att fastställa genomsnittliga anspråk är helt avgörande för att man ska kunna sätta upp klimatmål. När vi fastställer denna typ av anspråk får vi en startpunkt att arbeta utifrån, och vi kan se vad potentialen för minskade klimatutsläpp är vid reparationer av skador, säger Jonas Fagerström, Nordic Sustainability Coordinator, Motor Claims.  

Jonas Fagerström, Nordic Sustainability Coordinator, Motor Claims

– För motoranspråk analyseras till exempel resultaten som rör verkstäder, reservdelar, färg och andra aspekter. Resultaten kan delas in i fyra kategorier: kollision, stöld, garanti och mekanisk. Med den här typen av analyserade data kan vi beräkna koldioxidutsläppen för olika typer av skador och ersättningskrav, säger Fagerström. 

Investeringar

If har analyserat koldioxidavtrycket från vår investeringsportfölj via olika målsättningsmetoder. Analysen är omfattande och det behövs mycket data från olika källor, till exempel koldioxidutsläppsdata från enskilda företag, för att man ska kunna göra beräkningarna.  

– En stor del av våra koldioxidutsläpp kommer från våra investeringar. Arbetet har varit tidskrävande eftersom det är mycket stora volymer data som måste tas fram för alla våra innehav. Detta har inneburit att vi har behövt använda olika finansiella datakällor som vi sedan har sammanställt manuellt, säger Linnea Joelsson, Performance and Risk Analyst på If.  

Linnea Joelsson, Performance and Risk Analyst på If.
En stor del av våra koldioxidutsläpp kommer från våra investeringar, berättar Linnea Joelsson, Performance and Risk Analyst på If.

Egen verksamhet

Vi har även beräknat koldioxidutsläppen kopplade till företagets fordon, kontor, affärsresor och IT-inköp till Ifs kontor i Norden och Baltikum. Det handlar till exempel om utsläpp från uppvärmning, ventilation, el, pappersförbrukning och avfallsgenerering. Dessutom har användningen av våra egna fordon, servrar, datorer, bildskärmar och mobiltelefoner analyserats.  

– Vi fokuserar på så många delar av vår verksamhet som möjligt. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna sätta konkreta mål för att minska våra koldioxidutsläpp, säger Jon Sindre Isaksen, projektledare för Purchasing and Projects, Group Services på If.  

Jon Sindre Isaksen, projektledare för Purchasing and Projects, Group Services på If.
Vi fokuserar på så många delar av vår verksamhet som möjligt, säger Jon Sindre Isaksen på If.

– Vi kommer att fortsätta vårt arbete under 2023 och utveckla och genomföra konkreta åtgärder. Exempel på detta är lanseringen av Ifs uppdaterade miljökrav för våra kontor, uppdatering av vår affärsresepolicy och säkerställande av due diligence för våra leverantörer, säger Jon.  

Målen kommer att presenteras under 2023.