If ansluter till Science Based Target initiative

– Vi anser att alla måste bidra till att uppfylla Parisavtalet. Därför har vi höjt våra ambitioner och engagerat oss i SBTi-initiativet, säger Morten Thorsud, koncernchef för If Skadeförsäkring.

Klimatförändringarna påverkar oss alla. Den senaste klimatvetenskapen skickar en tydlig varning om att vi dramatiskt måste stoppa temperaturhöjningen för att undvika de katastrofala effekterna som klimatförändringar innebär. Långsiktiga lösningar krävs av oss alla, såväl medborgare som företag.

SBTi anses vara en av de mest ambitiösa formerna av företagsklimatåtgärder, och på If ser vi vårt engagemang för Science Based Targets som ett stort ansvar. Ifs mål är att ständigt minska sina egna utsläpp och att uppmuntra partners och kunder att minska sina. Detta för att främja omställningen till ett mer koldioxidsnålt samhälle.

If undertecknade åtagandet för Science Based Targets i oktober 2021. Företag som ansluter sig till initiativet måste lämna in ambitiösa mål för företagets utsläppsminskning inom två år efter att de gjort åtagandet. Målen utvärderas och godkänns sedan av Science Based Targets initiative (SBTi). If arbetar nu för att förtydliga mål, utvärdera investeringar och att sätta milstolpar för att uppnå våra klimatambitioner.

Morten Thorsrud, koncernchef, If Skadeförsäkring
Morten Thorsrud, koncernchef, If Skadeförsäkring, signerar avtalet.

If har redan lagt in hållbarhet i försäkringsvillkoren för stora företagskunder. Vi bedömer våra kunder utifrån ett ESG-perspektiv (Environment, Social and Governance) för att säkerställa att man respekterar principerna i FN:s Global Compact. If är medlemmar i det frivilliga nätverket FN Global Compact genom vårt ägarföretag Sampo.

Läs mer om vårt ESG-arbete

Öppenhet mot investerare, kunder och partners

Framsteg mot vetenskapligt baserade mål rapporteras öppet och publikt: Målen kommer att kommuniceras till kunder, investerare och andra intressenter, och framstegen kommer att offentliggöras årligen.

Sedan 2008 har If minskat koldioxidutsläppen från den egna verksamheten med 59 procent. If förväntar sig att våra kommande ambitiösa klimatmål kommer att skapa en ökad effekt genom företagets cirka 3 000 partners i bil- och bilverkstadsindustrin och nästan 1 000 leverantörer inom byggsektorn.

Redan idag stöder och uppmuntrar vi våra leverantörer att arbeta ambitiöst med hållbarhet. Alla leverantörer måste respektera Ifs uppförandekod för leverantörer, som täcker mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Dessutom har If sektorsspecifika miljökrav för byggentreprenörer och verkstäder. Ifs prioritet är att säkerställa att avfall och material från reparationsprocesser hanteras på bästa möjliga sätt, och vi uppmuntrar våra entreprenörer att minimera förbrukning av resurser och material och att återanvända och återvinna så mycket som möjligt.

Koncernchef Morten Thorsrud säger att ansträngningarna för att minimera utsläppen av växthusgaser kommer att intensifieras genom hela Ifs leveranskedja:

– Det är tydligt att vi måste öka kraven på våra leverantörer och partners för att nå framtida mål. Men detta beslut innehåller också en stark önskan att både behålla och attrahera leverantörer och partners som vill sätta och uppfylla sina egna klimatansträngningar, säger han.

Vi har en stark önskan att både behålla och attrahera leverantörer och partners som vill sätta och uppfylla egna klimatansträngningar.

Morten Thorsrud, koncernchef, If Skadeförsäkring

Grundlig analys av investeringar

If följer de sektorsspecifika riktlinjerna för finanssektorn. Riktlinjerna för Science Based Targets för finanssektorn kräver att vi inkluderar investeringar i våra klimatmål. Ifs investeringsportfölj på cirka 120 miljarder kronor, varav nästan 5 miljarder kronor investeras i gröna obligationer, utgör en majoritet av Ifs totala växthusgasutsläpp.

If kommer nu att sätta upp mål för att anpassa investeringsverksamheten till Parisavtalet. En första analys av investeringsportföljen visar att If har ett bra utgångsläge - mer än hälften av portföljen är redan anpassad till Parisavtalet. Nästa steg kommer att vara att genomföra en bottom-up analys av alla investeringar, en översyn av investeringspolitiken och en analys av sektorer och företag, för att kunna utveckla konkreta utsläppsmål. Målen kommer sedan att skickas till SBTi för officiell validering och godkännande inom två år från åtagandet.

Mer än 1 000 företag i 60 länder och i nästan 50 sektorer har åtagit sig att minska sina utsläpp i den takt och i den omfattning som krävs enligt vetenskapsbaserade mål. Läs mer om FN:s Global Compact: Hemsida | FN Global Compact

Läs mer om Science Based Targets: https://sciencebasedtargets.org

Om vetenskapligt baserade mål SBTi

SBTi är ett partnerskap mellan FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI), CDP och Världsnaturfonden (WWF). Målet är att driva på ambitiösa klimatåtgärder inom den privata sektorn genom att göra det möjligt för företag att sätta vetenskapligt baserade utsläppsmål.

Ett vetenskapligt baserat mål är ett klimatmål i enlighet med vad den senaste klimatvetenskapen anser nödvändigt för att uppnå målen i Parisavtalet — att hålla den globala uppvärmningen långt under 2 °C, helst 1,5 °C.

Efter att ett företag anslutit sig till Science Based Targets initiative har företaget två år på sig att utveckla, validera och kommunicera konkreta klimatmål.