Gruppförsäkring

via din arbetsgivare, förening eller ditt förbund

Våra gruppförsäkringar är prisvärda och kompletterar samhällets skydd om du skulle bli allvarligt sjuk eller skadad. Du kan försäkra både dig själv och familjen.

Hur fungerar gruppförsäkringen?

Vilka försäkringar du kan köpa beror på vilka försäkringar som ingår i det avtal If har med din gruppföreträdare. Även pris, vilka försäkringsbelopp du kan välja, hur beloppen minskar beroende på din ålder och hur länge försäkringen gäller, skiljer sig mellan olika avtal.

Om du har frågor vad som gäller för just dig, är du välkommen att ringa oss på 08-792 72 27 eller skicka ett mejl. Du hittar också information om detta på ditt försäkringsbesked.

Läs om våra olika

försäkringar

Livförsäkring

En livförsäkring ger dina närstående extra ekonomisk trygghet om du avlider. Livförsäkringen betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp och förmånstagare är i första hand make, maka, sambo eller registrerad partner och i andra hand arvingar. Det finns möjlighet att välja annan förmånstagare om så önskas.

Barnskydd

I försäkringen ingår även ett barnskydd, som betalar ersättning om något av dina barn skulle avlida. Barnskyddet gäller från och med utgången av 22:a graviditetsveckan tills barnet fyllt 18 år.

Livförsäkring med förtidskapital

En livförsäkring med förtidskapital ger dina närstående extra ekonomisk trygghet om du avlider, och betalar också ersättning om du blir långvarigt arbetsoförmögen.

Dödsfall

Ersättningen vid dödsfall betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp och förmånstagare är i första hand make, maka, sambo eller registrerad partner och i andra hand arvingar. Det finns möjlighet att välja annan förmånstagare om så önskas.

Barnskydd

I försäkringen ingår även ett barnskydd, som betalar ersättning om något av dina barn skulle avlida. Barnskyddet gäller från och med utgången av 22:a graviditetsveckan tills barnet fyllt 18 år.

Förtidskapital

Försäkringen betalar ersättning om din arbetsförmåga blir nedsatt med minst 25 % i mer än 30 månader under en 36-månadersperiod, eller om du beviljas minst 50 % sjukersättning från Försäkringskassan. Ersättningen beror på graden av arbetsoförmågan och vilket försäkringsbelopp du har valt.

Om du får ersättning från förtidskapitalet minskar försäkringsbeloppet för dödsfall.

Trygghetskapital

En allvarlig olycka eller sjukdom kan leda till att du inte kan komma tillbaka till arbetslivet. Försäkringen Trygghetskapital ger dig ett ekonomiskt tillskott om din arbetsförmåga blir nedsatt med minst 25 % i mer än 30 månader under en 36-månadersperiod, eller om du beviljas minst 50 % sjukersättning från Försäkringskassan.

Ersättningens storlek beror på graden av arbetsoförmågan och vilket försäkringsbelopp du har valt.

Sjukförsäkring

Långvarig sjukdom eller skada efter ett olycksfall kan innebära att du inte kan arbeta som vanligt och därmed får sänkt inkomst. Sjukförsäkringen ger dig ett ekonomiskt tillskott, utöver samhällets skydd, och kan anpassas till din inkomstnivå.

Försäkringen ger skattefri ersättning om du varit arbetsoförmögen till minst 25 % i mer än 90 dagar. Ersättningen betalas ut med så stor del som motsvarar graden av arbetsoförmåga och valt försäkringsbelopp. Försäkringsbeloppet väljer du baserat på din månadsinkomst.

Olycksfallsförsäkring

En olycka kan ge så pass allvarliga skador att vardagen förändras dramatiskt. En olycksfallsförsäkring ger dig ekonomisk trygghet och är ofta det bästa sättet att gardera sig mot oförutsedda händelser.

Försäkringen lämnar ersättning vid olycksfall om du får en bestående skada och blir medicinskt invalidiserad, om din framtida arbetsförmåga minskar med minst 50 % (ekonomisk invaliditet) samt vid dödsfall på grund av olycksfall. Du får även ersättning för läke-, rese- och behandlingskostnader, hjälpmedel, tandskada, merkostnader – till exempel kläder som förstörs i samband med olycksfall, sveda och värk samt akut psykisk kris.

Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen ger samma omfattande försäkringsskydd för olyckor som olycksfallsförsäkringen, men gäller dessutom för bestående skador (medicinsk invaliditet) på grund av sjukdom.

Barnförsäkring

Barn föds helt oförsäkrade mot sjukdomar och olyckor. När samhällets skydd väl träder in är det oftast begränsat att gälla endast vid olycksfall och bara om något händer när barnet är på förskolan eller skolan. Vår barnförsäkring gäller för både vid olycksfall och sjukdom - dygnet runt, året om.

Ersättning lämnas om barnet får en bestående skada (medicinsk invaliditet) och om den framtida arbetsförmågan minskar med minst 50 % (ekonomisk invaliditet). Försäkringen lämnar också ersättning för sjukhusvistelse, vård i hemmet och dödsfall samt för kostnader till följd av olycksfall.

Försäkringen gäller för alla dina barn under 25 år.

Kritisk Sjukdom

Om en kritisk sjukdom, till exempel cancer eller hjärtinfarkt, vänder upp och ner på din tillvaro utan förvarning kan det ekonomiska tillskott som försäkringen ger underlätta och ge flexibilitet i en tuff period. Du får ersättning i form av ett engångsbelopp när diagnosen fastställts.

Sjukvårdsförsäkring Bas och Plus

Sjukvårdsförsäkringen fungerar som ett komplement till den allmänna vården och träder in när du som mest behöver det – vid långa vårdköer och väntetider för operation och specialistvård. Med en sjukvårdsförsäkring får du tillgång till vårt rikstäckande nätverk av välrenommerade vårdgivare. Ifs samarbetspartners levererar vård av hög kvalitet på ett stort antal privatsjukhus och mottagningar i hela Sverige.

Sjukvårdsförsäkringen finns i två varianter – Bas och Plus.

Bas

Basprodukten innehåller det mest väsentliga – dvs. specialistvård och operation. Dessutom ersätts resor och logi i samband med behandling, samt psykologbesök och kristerapi.

Plus

Innehåller allt som basprodukten gör, men även besök till fysioterapeut, naprapat, kiropraktor, logoped och dietist ersätts. Dessutom lämnas ersättning för patientavgifter inom den offentliga vården (upp till högkostnadsskyddet).

Sjukvårdsförsäkring kan gälla med självrisk eller efter att du fått remiss från läkare. Kontakta oss för information om vad som gäller för dig.

Villkor

Villkoret visar i detalj vad försäkring gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Efterköpsinformation

Få svar på vad din gruppförsäkring omfattar. Försäkringarna grundar sig på avtal mellan If och din arbetsgivare, förening eller ditt förbund.

Kontakta oss

Vid frågor eller om du vill anmäla en skada