Genom samarbete med Civilekonomerna erbjuder vi dig en förmånlig och branschanpassad försäkring som ger ett väl anpassat skydd för företagets olika risker.

  Vi har tagit fram en branschanpassad försäkring – skräddarsydd för dig som är konsult och är medlem i civilekonomerna. Erbjudandet omfattar egendom, avbrott, ansvar, professionsansvar, förmögenhetsbrott, rättsskydd och tjänsteresa.​


  • Maskin- och allriskförsäkring

   Maskinförsäkring ingår på stationära datorer och servrar. Bärbara datorer allriskförsäkras.​

  • Anpassat professionsansvar

   Anpassad professionsansvarsförsäkring för dig som konsult.​​

  • Rättsskyddsförsäkring

   Ersätter kostnader om företaget hamnar i tvistemål.​

  • IPR-ansvar ingår

   IPR-ansvar (immaterialrättsliga skadeståndskrav) ingår för datakonsulter.​

  • Skyddar på tjänsteresan

   Tjänstereseförsäkring för korta reser i närområdet och långa resor ut i värden.​

  Försäkringens innehåll En bra försäkring En ännu bättre försäkring
  Egendom

  Försäkringen omfattar företagets lösa egendom såsom maskiner och inventarier men kan även omfatta byggnad som ägs av försäkringstagaren. Den ersätter skador orsakade av inbrott, brand, vattenläckor m.m.

  Allrisk portabel PC

  Allrisk för lös egendom gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada. Försäkringen omfattar inre och yttre skada inkl. stöld.

  Avbrott

  Ersätter bortfall av täckningsbidrag (fasta kostnader och utebliven vinst) vid egendomsskada på försäkringsstället. T.ex. vid en brand på kontoret där mycket material och verktyg förstörs ersätter försäkringen det bortfall av täckningsbidrag som uppstår.

  Verksamhets- och produktansvar

  Ansvarsförsäkringen gäller när ditt företag krävs på skadestånd för en skada som ni orsakat eller påstås orsakat.

  Professionsansvar

  Företag som bedriver rådgivande verksamhet (tex. konsulter av olika slag) behöver en kompletterande professionsansvarsförsäkring. Försäkringen tar hand om skadeståndskrav som hänförs till denna del av verksamheten.

  Förmögenhetsbrott

  Förmögenhetsbrottsförsäkringen träder in om en anställd begår ett brott mot företaget för att komma åt pengar åt sig själv eller någon annan. Försäkringen gäller även vid dataintrång.

  Rättsskydd

  Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för ett juridiskt ombud om företaget råkar i tvist. Den ersätter även kostnader för sakkunniga och annan bevisning. Om företaget förlorar målet och döms att betala motpartens rättegångskostnader omfattas även dessa av försäkringen.

  Tjänsteresa

  Tjänstereseförsäkringen gäller för alla anställda och ger ett mycket bra försäkringsskydd vid alla resor i tjänsten, såväl vid korta uppdrag i närområdet som vid långa resor ut i världen. Vid sjukdom, olycka, stöld eller bara ren och skär otur är hjälpen via If Assistance (24-7), vår larmcentral i samarbete med SOS International, bara ett telefonsamtal bort.

  Kristerapi

  Försäkringen täcker kostnader för krisbehandling för anställda som drabbas av en akut psykisk kris på grund av en allvarlig traumatisk händelse.

  Databrott

  Databrottsförsäkringen hjälper ditt företag när ditt IT-system drabbas av ett dataintrång, som orsakar att du får kostnader för att återställa dina system eller data. Skulle din verksamhet stå still p.g.a. dataintrånget ersätter försäkringen intäktsförlusten.

   
  VD- och styrelseansvar

  Försäkringen gäller för skadeståndsanspråk som kan ställas mot VD och styrelseledamot.

   
  Bilförsäkring

  Företagets bilförsäkring ersätter både person- och sakskador som bilen kan orsaka. Omfattningen för fordonet kan utökas med t.ex. brand-, stöld- och vagnskada samt kostnad för hyrbil vid skada.

   

  Försäkringen i korta drag:

  • Maskinförsäkring ingår på alla stationära datorer och servrar.
  • Portabla datorer allriskförsäkras för plötslig och oförutsedd fysisk skada.
  • Anpassat försäkringsbelopp till professionsansvarsförsäkring utifrån krav i kundavtal.
  • IPR-ansvar (immaterialrättsliga skadeståndskrav) ingår för datakonsulter.
  • Förmögenhetsbrott.
  • Rättsskyddsförsäkring.
  • Tjänstereseförsäkring för korta reser inom närområdet och långa resor ut i värden.​


  En bra försäkring

  Egendomsförsäkring
  Försäkringen erbjuder ett brett skydd som omfattar lös egendom som finns på ditt företag. Det kan t.ex. vara maskiner och inventarier, datainformation, ritningar, dina kunders och anställdas egendom samt pengar och värdehandlingar. Har du ingått avtal om att du ska försäkra hyrd eller leasad egendom t.ex. skrivare, kopiator etc. så täcker även detta av försäkringen.

  Försäkringen skyddar bl.a. brand, inbrott, vattenläckor, storm, översvämning, rån och skadegörelse, elfenomen, annan skadehändelse intill försäkringsbeloppet (jmf allrisk). Även maskinskada ingår för all egendom samt stöldförsäkring upp till 50 000 kr av maskiner och inventarier.

  Allrisk portabel pc
  Allrisk för lös egendom gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada. Försäkringen omfattar inre och yttre skada inkl. stöld. Försäkringen gäller för skada som inträffar inom Norden men kan utökas att omfatta Europa eller hela världen.

  I försäkringen ingår som fribelopp lagrad information, försäkringsbelopp 100 000 kr.

  Avbrottsförsäkring
  Den ekonomiska förlusten vid ett avbrott kan många gånger bli väsentligt större än själva egendomsskadan. Den kan bli så kännbar att den äventyrar företagets fortsatta verksamhet. Försäkringen ersätter bortfall av täckningsbidrag och utebliven vinst.

  Verksamhetsansvar och produktansvar
  Ansvarsförsäkringen gäller när ditt företags krävs på skadestånd för en skada som ni orsakat eller påstås orsakat. När någon kräver företaget på skadestånd åtar vi oss att:

  • Utreda om företaget är skadeståndsskyldigt.
  • Förhandla med den som kräver skadestånd.
  • Föra företagets talan vid rättegång eller skiljemanna-förfarande samt betala rättegångs- eller skiljemannakostnaderna.
  • Betala eventuellt skadestånd.

  Professionsansvar
  För konsulter är professionsansvarsförsäkringen en viktig del i försäkringsskyddet. Den omfattar skadeståndskrav som beror på felaktiga råd, beräkningar eller installation. Din yrkesgrupp är särskilt utsatt för denna speciella risk och behöver verkligen försäkring för ren förmögenhetsskada.

  För datakonsulter innehåller försäkringen även ett skydd för IPR-ansvar (immaterialrättsliga skadeståndskrav, t.ex. patentintrång) vilket är ett unikt och välbehövligt skydd för IT- och telekombranschen.

  För tekniska konsulter är den utformad enligt ABK09 och uppfyller kraven i basomfattningen avseende omfattning och försäkringsbelopp.

  Förmögenhetsbrott
  Förmögenhetsbrottsförsäkringen täcker förluster som företaget drabbas av om en anställd begår ett brott mot företaget eller företagets kundföretag. Försäkringen gäller om en anställd begår dataintrång för att komma åt pengar till sig själv eller någon annan. Den gäller även för skada till följd av att någon utomstående begår dataintrång i ditt företag då system, program, information etc. förstörs.

  Rättsskyddsförsäkring
  Om ditt företag hamnar i en tvist kan det krävas hjälp av ett juridiskt ombud, t.ex. en advokat. Rättsskyddsförsäkringen ersätter nödvändiga kostnader för ett ombud. Om ditt företag förlorar målet och döms att betala motpartens rättegångskostnader omfattas även dessa av försäkringen.

  Försäkringen omfatta även försvarskostnader vid miljöbrott samt arbetsmiljöbrott när anställda i ledande ställning åtalas för denna typ av brott. Försäkringen täcker även försvarskostnader om företaget krävs på företagsbot till följd av denna typ av brott.

  Tjänstereseförsäkring
  Försäkringen gäller för alla anställda på företaget och ger ett bra försäkringsskydd vid alla resor i tjänsten, dygnet runt. Från det korta uppdraget i företagets närområde till den långa resan ut i världen. Om någon av dina anställda drabbas av sjukdom, olycka, stöld eller bara ren och skär otur, är hjälpen bara ett telefonsamtal bort. Tjänstereseförsäkringen ger tillgång till If Assistance, vår larmcentral i samarbete med SOS International.

  Kristerapi
  Försäkringen täcker kostnader för krisbehandling när anställda drabbas av en akut psykisk kris på grund av en allvarlig traumatisk händelse.

  ​​​​​​​​​​​

  En ännu bättre försäkring

  Databrottsförsäkring
  Försäkringen gäller vid dataintrång i din verksamhet – dvs. om någon utan lov skaffar tillgång till, ändrar, förstör eller på annat sätt gör data programvara och nätverk otillgängligt. Ni får tillgång till IBMs dataexperter dygnet runt som hjälper dig att utreda vad som hänt, samt återställer system och information som förstörts. Vi hjälper dig att så snabbt som möjligt komma igång med verksamheten vid avbrott och ersätter de kostnader som uppkommit.

  Kostnader som ersätts:

  • Avbrottskostnader, dvs. intäktsförluster till följd av dataintrånget.
  • Utrednings- och återställandekostnader för ditt och din kunds IT-system.
  • Räddningskostnader, dvs. kostnader för att begränsa skadan i samband med dataintrånget.
  • Kostnader för att meddela kunder och andra berörda att ett dataintrång skett.
  • Kostnader för att bevaka att annans identitet eller kreditkortsuppgifter inte stjäls.

  VD-och styrelseansvar
  VD och styrelseledamöter har ett långtgående ansvar i ett företag. Man kan bli skadeståndsskyldig enligt reglerna i t.ex. aktiebolagslagen, skattebetalningslagen och även på andra grunder. Skadeståndet kan uppgå till mycket höga belopp och ersätts inte av den allmänna ansvarsförsäkringen.

  När ditt företag har vår ansvarsförsäkring för VD-och styrelse hjälper vi till med att:

  • utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
  • förhandla med den som kräver skadestånd
  • föra företagets talan vid rättegång och betala rättegångskostnaderna
  • betala det skadestånd som företaget är skyldigt att betala.

  Bilförsäkring
  Försäkring för företagets fordon är flexibelt utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov.