Olycksfallsförsäkringar

Vi har två varianter av olycksfallsförsäkringar. En som endast gäller vid olycksfall och en utökad variant som även gäller vid sjukdom. 

  • Du betalar ingen självrisk
  • Du väljer försäkringsbelopp
  • 10 % rabatt för medlemmar

Försäkringsalternativen

Vi rekommenderar att du i första hand väljer den utökade sjuk- och olycksfallsförsäkringen som gäller om du skulle drabbas av en sjukdom. Om du inte vill, eller kan, ha en sjuk- och olycksfallsförsäkring är det naturligtvis bättre att ha en olycksfallsförsäkring än att inte ha någon försäkring alls.

Jämför försäkringarna

Åldrarna avser när försäkringen kan tecknas. Olycksfallsförsäkring och Vuxenförsäkring 50+ gäller livet ut.

Innehåll Sjuk- och olycksfall
18-49 år
Olycksfall
18-79 år
Vuxen 50 +
50-79 år
Ingår Ingår Ingår

Du får ersättning om du drabbas av en bestående skada efter ett olycksfall (medicinsk invaliditet). Hur nedsatt kroppsfunktionen är bedöms i procent enligt det medicinska tabellverk som är framtaget för försäkringsbranschen. Den ersättning du får är procentsatsen av det valda försäkringsbeloppet. 

Ingår Ingår Ingår

Om du avlider av en direkt följd av ett olycksfall betalas 50 000 kronor ut i dödsfallsersättning.

Ingår Ingår Ingår

Du kan få ersättning om du får ett ärr efter ett olycksfall. Om du har sjuk- och olycksfallsförsäkringen lämnas även ersättning för ärr efter en ersättningsbar sjukdom. Ersättningen påverkas bland annat av din ålder, var ärret sitter och vilket försäkringsbelopp du valt.

Ingår Ingår Ingår

Om du drabbas av allvarlig fraktur, allvarlig ögonskada, brännskada av minst 2:a graden eller om hälsenan brister – hälseneruptur, betalar vi ut ett engångsbelopp som är 0,5 % av det valda försäkringsbeloppet. Se villkoren för information om vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för ersättning.

Ingår Ingår Ingår

Vi ersätter kostnader för kristerapi om du inom två år drabbas av krisreaktion på grund av att du drabbas av en händelse som försäkringen gäller för eller om du drabbas av en krisreaktion på grund av nära anhörigs död genom olycksfall. I sjuk- och olycksfallsförsäkringen ersätts även krisreaktion på grund av nära anhörigs död genom sjukdom. Upp till 10 behandlingstillfällen per händelse ersätts. Behandlingen ska vara godkänd av If i förväg.

Ingår Ingår Ingår

I olycksfallsförsäkringen och sjuk- och olycksfallsförsäkringen får du ersättning med 200 kronor per dag om du behöver vårdas på sjukhus på grund av ett olycksfall.

I Vuxen 50+ får du ersättning med 300 kronor per dag om du behöver vårdas på sjukhus på grund av ett olycksfall.

Ersättning betalas ut för maximalt 90 dagar i olycksfalls- och Vuxen 50+ försäkringen och i maximalt 365 dagar i sjuk- och olycksfallsförsäkringen.

Ingår Ingår Ingår

Du får ersättning för läkarbesök, mediciner, resekostnader och kostnader för tandskadebehandling efter ett olycksfall som inte ersätts av Försäkringskassan eller från annat håll. Högsta ersättningsbelopp 5 % av försäkringsbeloppet.

Ingår Ingår

Du får ersättning om du drabbas av ett olycksfall och skadar dig på ett sådant sätt att din arbetsförmåga blir bestående nedsatt med minst 50 %. Nedsättningen av arbetsförmågan bedöms i förhållande till arbetsförmågan innan olycksfallet inträffade. För att få ersättning måste olycksfallet medfört rätt till ersättning för minst 8 % bestående skada (medicinsk invaliditet). Ersättningen betalas ut när alla möjligheter till rehabilitering och arbetsträning har utretts. 

*Ersättning för förlorad arbetsförmåga ingår om du köper försäkring Olycksfall före 50 års ålder. Rätten till ersättning gäller till förfallodagen på eller närmast efter din 55-årsdag.

Ingår Ingår inte Ingår

Om du drabbas av en, i försäkringen uppräknad, allvarlig sjukdom betalar vi ut 50 000 kronor så snart diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare. Diagnoser som ersätts är bland annat vissa cancerdiagnoser, stroke och öppen hjärtoperation.
Se villkoret för information om vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att kunna få ersättning.

Ingår Ingår inte Ingår

I sjuk- och olycksfallsförsäkringen får du ersättning med 200 kronor per dag om du behöver vårdas på sjukhus på grund av sjukdom.

I Vuxen 50+ får du ersättning med 300 kronor per dag om du behöver vårdas på sjukhus på grund av sjukdom i minst tre dagar.

Ersättning betalas ut för maximalt 90 dagar i Vuxen 50+ försäkringen och i maximalt 365 dagar i sjuk- och olycksfallsförsäkringen.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Du får ersättning om du blir så svårt sjuk att din arbetsförmåga blir bestående nedsatt med minst 50 %. Nedsättningen av arbetsförmågan bedöms i förhållande till arbetsförmågan innan sjukdomen. För att få ersättning måste sjukdomen medfört rätt till ersättning för minst 8 % bestående skada (medicinsk invaliditet). Ersättningen betalas ut när alla möjligheter till rehabilitering och arbetsträning har utretts.

Ingår Ingår inte

Du får ersättning om du drabbas av en bestående skada efter en i försäkringen uppräknad sjukdom (medicinsk invaliditet). Hur nedsatt kroppsfunktionen är bedöms i procent enligt det medicinska tabellverk som är framtaget för försäkringsbranschen. Den ersättning du får är procentsatsen av det försäkringsbelopp du valt.
Se villkoret för information om vilka sjukdomar och diagnoser som ger rätt till ersättning.

Ingår

Om du akut skrivs in för vård på sjukhus över natten får du 600 kr i engångsersättning.

Ingår inte Ingår inte Ingår

Du får tillgång till rådgivning per telefon, bland annat sjukvårdsrådgivning, råd om kost och motion och upplysning om sociala rättigheter och bidrag.

* Förlorad arbetsförmåga efter olycksfall ingår när du köper vår Olycksfallsförsäkring före 50 års ålder.

Vad menas med ett olycksfall?

Med olycksfall menas en fysisk kroppsskada som du ofrivilligt råkar ut för genom en plötslig, yttre, ofrivillig händelse. Det vill säga att du får en skada genom utifrån kommande våld mot kroppen. 

Vi rekommenderar att du köper vår mest omfattande försäkring – den som gäller både vid sjukdom och olycksfall.

Olycksfallsförsäkringen ger aldrig ersättning vid sjukdom, utan enbart vid olycksfall.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring ger ett bättre skydd

En sjuk- och olycksfallsförsäkring ger dig ett skydd både om du skulle drabbas av en allvarlig sjukdom eller om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall.

Utöver ersättning vid olycksfall innehåller vår sjuk- och olycksfallsförsäkring även ett skydd vid sjukdom.

  • Om du drabbas av en, i försäkringen uppräknad, allvarlig sjukdom exempelvis cancer eller stroke så kan du få 50 000 kronor som en ekonomisk första hjälp. Beloppet betalas ut så snart diagnosen blivit fastställd och säkerställd av läkare.
  • Om din sjukdom dessutom innebär bestående skada eller förlorad arbetsförmåga så kan försäkringen även lämna en engångsersättning för detta. Om du i framtiden inte kommer att kunna arbeta på samma sätt som tidigare så kan dessa ersättningar stötta ekonomiskt.
Kvinna tittar ut genom fönstret
En sjuk- och olycksfallsförsäkring även ett skydd vid sjukdom.

För dig som vill veta mer