Olycksfallsförsäkring

under jakt

Försäkringen gäller vid olycksfall när du deltar i laglig jakt med för- och efterarbete.

Olycksfallsförsäkring ingår i medlemskapet 

I tabellen här nedanför hittar du detaljerad information även för andra situationer då försäkringen gäller. Med olycksfallsskada menar vi kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt råkar ut för genom en plötslig, yttre händelse.

 • Försäkringen gäller utan självrisk.
 • Försäkringen gäller i hela Norden.
 • Vissa restriktioner finns i länder och områden som UD avråder från att resa till.

När gäller försäkringen

Försäkringen gäller olycksfallsskada som inträffar under deltagande i

 • All laglig jakt med för- och efterarbete*
 • jaktskytte, jaktstig
 • inskjutning och övningsskjutning för jakt
 • viltvårdsarbete och alla eftersök av skadat vilt
 • eftersök av trafikskadat vilt eller avlivning av oljeskadade fåglar
 • av Svenska Jägareförbundet organiserade inventeringar av vilt
 • under förtroendeuppdrag eller utbildning inom Svenska Jägareförbundets organisation

Försäkringen gäller vid direkt färd till och från hemmet till ovan nämnda verksamheter.

*Med förarbete avses för jakten företagen skadeförbyggande verksamhet till exempel iordningsställande av pass och jakttorn. Med efterarbete avses transport och tillvaratagande av fällt vilt fram till och med flåning och grovstyckning samt vittjande av fälla och i samband med det företagen avlivning av viltet.

Rese- och behandlingskostader

Vi ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för läkarbesök, mediciner och resor efter ett olycksfall.

Ersättning för läkarkostnader ersätts upp till 3 år efter olycksfallet och tandbehandlingskostnader ersätts i upp till 5 år efter olycksfallet.

Kristerapi

Behandlingskostnaden för kristerapi upp 10 behandlingstillfällen per person hos legitimerad psykolog.

Bestående skada (medicinsk invaliditet)​

Om du efter ett olycksfall får en bestående nedsatt kroppslig funktion kallas det för medicinsk invaliditet.
Ersättningens storlek beror på invaliditetsgraden, som fastställs i procent av en läkare. Försäkringsbeloppet är ​​400 000 kronor.

Om den försäkrade vid skadetillfället fyllt 46 år reduceras ersättningen med 2,5 procentenheter för varje år som åldern överstiger 45 år dock längst till och med 75 års ålder och fram till att lägst 200 000 kronor återstår av försäkringsbeloppet.

Dödsfall

Vid dödsfall ger försäkringen ersättning med ett engångsbelopp.

Dödsfall på grund av olycksfall
​​1 prisbasbelopp. För 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kronor.​

Dödsfall på grund av sjukdom
1 prisbasbelopp, endast under evenemang. Avser inte resa till och från aktivitet.

Undantag

Försäkringen gäller inte för

 • Utländska medborgare som inte är folkbokförda i Sverige gäller försäkringen endast inom Sverige.
 • Olycksfallsförsäkringen gäller inte när du cykeltränar hund.
 • Olycksfallsförsäkringen omfattar inte skada på hunden.

Villkor

I villkoret kan du i detalj läsa om vad försäkring gäller för. Det är viktigt att du läser villkoret och försäkringsbrevet tillsammans, då ser du vad som gäller just för din försäkring. Skador regleras alltid enligt aktuellt villkor.

Vilket villkor är aktuellt för dig?

Den senaste versionen av villkoren för respektive försäkring gäller för dig som har köpt en försäkring, tackat ja till en offert eller förnyat din försäkring efter det datum som står på framsidan av villkoret.

Skador regleras alltid enligt det villkor som gäller för avtalsperioden då skadan inträffade. Har din försäkring inte förnyats ännu gäller tidigare års villkor.

Förköpsinformation

Förköpsinformationen är en sammanfattning av vad försäkringen omfattar, och innehåller även viktiga begränsningar. Du har rätt att få denna information innan du köper en försäkring och det är viktigt att du läser den tillsammans med offerten eller sammanställningen i webbshopen för att få en tydlig bild av försäkringens omfattning. Läs igenom och spara förköpsinformationen.