Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Köp här och få 10 % internetrabatt!
 1. Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Om vardagen plötsligt förändras på grund av ett olycksfall eller en allvarlig sjukdom, är det en trygghet att ha en sjuk- och olycksfallsförsäkring.

För hur skulle din ekonomi påverkas om du inte skulle kunna arbeta på grund av allvarlig sjukdom eller olycksfall? Om du drabbas av allvarlig sjukdom eller råkar ut för ett olycksfall och blir sjukskriven en längre tid, täcker inte samhällets försäkringsskydd hela inkomstbortfallet. Med vår sjuk- och olycksfallsförsäkring får du ekonomisk trygghet som kan underlätta situationen om din vardag plötsligt förändras.
Du som är mellan 18-49 år kan köpa vår sjuk- och olycksfallsförsäkring. När du är mellan 50-69 år kan du köpa Vuxen 50+försäkringen. ​

 • Dubbel ersättning

  Dubbel ersättning om den medicinska invaliditetsgraden fastställs till 30 % eller högre.​​

 • Ekonomisk första hjälp

  Om du drabbas av en allvarlig sjukdom betalar vi en engångssumma på 50 000 kr, som du kan använda som du vill. ​

 • Sjukhusvistelse ersätts

  Du får 100 kr per dag i upp till 365 dagar om du behöver vårdas på sjukhus.​

Försäkringens innehåll Sjuk- och olycksfall
Bestående skada (medicinsk invaliditet)​

Om du drabbas av ett olycksfall eller någon av ett antal namngivna sjukdomar som leder till en bestående nedsättning av den fysiska eller psykiska kroppsfunktionen innebär det medicinsk invaliditet. Nedsättningen mäts i procent och bedöms av läkare. Den ersättning du får blir så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar den medicinska invaliditetsgraden. Du betalar ingen självrisk. Välj mellan fyra försäkringsbelopp: 500 000 kr, 1 000 000 kr, 1 500 000 kr och 2 000 000 kr.

Dubbel ersättning i svåra fall​

Om den medicinska invaliditetsgraden är minst 30 procent betalar vi dubbel ersättning. Har du valt ett försäkringsbelopp på 1 000 000 kr och den medicinska invaliditeten fastställs till 40 procent får du dubbel ersättning, dvs. 800 000 kr.

Dödsfall

Vid dödsfall orsakat av olycksfall ger försäkringen ersättning med ett engångsbelopp på 50 000 kr.​

Ekonomisk första hjälp​​​

Drabbas du av allvarlig sjukdom betalar vi en engångssumma på 50 000 kr som betalas ut så snart diagnosen säkerställts av läkare. Några exempel på diagnoser som ersätts är vissa cancerdiagnoser, hjärnblödning och hjärtoperation.

Förlorad arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet)​

Om du skadar dig så illa eller blir så svårt sjukt att du förlorar din framtida arbetsförmåga med minst 50 procent är det fråga om ekonomisk invaliditet. Nedsättningen av arbetsförmågan bedöms i förhållande till din arbetsförmåga innan du blev sjuk eller skadades. En förutsättning är att sjukdomen eller olycksfallet också har medfört minst 8 procents medicinsk invaliditet. Ersättning för ekonomisk invaliditet betalas ut när alla möjligheter till arbetsträning och rehabilitering har utretts. Du betalar ingen självrisk. Välj mellan tre försäkringsbelopp: 500 000 kr, 1 000 000 kr och 1 500 000 kr.

Händelseförsäkring​

Försäkringen betalar ett engångsbelopp om du drabbas av allvarlig fraktur, brännskada av minst 2:a graden eller hälseneruptur – om hälsenan brister helt. Ersättningen är 0,5 procent av försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet.

Kris

Vi ersätter kostnad för kristerapi om du inom ett år drabbas av krisreaktion på grund av nära anhörigs död, en olycka eller sjukdom som omfattas av försäkringen överfall, misshandel, hot, rån eller våldtäkt. Upp till 10 behandlingstillfällen per skadehändelse ersätts.​

Rese- och behandlingskostnader​

Du får ersättning för de kostnader för läkarbesök, mediciner och resor efter ett olycksfall som inte betalas ut från Försäkringskassan eller annat håll. Högsta ersättning är 5 procent av försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet. Självrisken är 1 000 kr.

Sjukhusvistelse​

Behöver du vårdas på sjukhus betalar Sjuk- och olycksfallsförsäkringen 100 kr per dag i upp till 365 dagar.

Tandskada

Försäkringen betalar dina kostnader för vissa tandbehandlingar på grund av olycksfall som inte betalats ut från Försäkringskassan eller annat håll. Högsta ersättning är 5 procent av försäkringsbeloppet för bestående skada (medicinsk invaliditet). Självrisken är 1 000 kr.​


Du väljer vilket försäkringsbelopp du vill ha

Du väljer det försäkringsbelopp du vill ha för bestående skada (medicinsk invaliditet) och för förlorad arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet)​, och du kan välja mellan följande belopp.

Bestående skada:

 • 500 000 kr
 • 1 000 000 kr
 • 1 500 000 kr
 • 2 000 000 kr

Förlorad arbetsförmåga:

 • 500 000 kr
 • 1 000 000 kr
 • 1 500 000 kr

FÖRSÄKRINGSBELOPPETS STORLEK PÅVERKAR PRISET​

Väljer du ett lägre försäkringsbelopp får du lägre pris på försäkringen. Samtidigt är det bra att veta att utgifter för behandling ersätts med upp till 5 procent av försäkringsbeloppet.

Fortsättningsförsäkring

Vid 55 års ålder övergår din sjuk- och olycksfallsförsäkring till en Vuxen 50+försäkring utan att du behöver fylla i en ny hälsodeklaration, om inget annat anges i ditt försäkringsbrev.


Självrisk

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen gäller utan självrisk. Ett undantag finns, vid tandskador och när försäkringen ersätter rese- och behandlingskostnader är självrisken 1 000 kr.

Villkor och förköpsinformation

Frågor och svar

Behöver jag göra en hälsodeklaration?

Ja, för att kunna ge dig bästa möjliga försäkringsskydd till rätt pris vill vi att du fyller i en hälsodeklaration. Din försäkring börjar gälla tidigast dagen efter den dag du ansökte om försäkring (skicka in komplett ifylld hälsodeklaration), under förutsättning att vi kan godkänna försäkringen.​
Svar på vanliga frågor om hälsodeklarationen​

Vad innebär det att försäkringen behåller sitt värde?

För att försäkringen alltid ska vara lika mycket värd räknas försäkringsbeloppet upp varje år. Om du köper en försäkring med ett försäkringsbelopp på 1 000 000 kr i år så ska försäkringen lämna ersättning med motsvarande värde om tio år.

Måste jag säga till att jag byter yrke?

Ja, det måste du. Ditt yrke eller sysselsättning påverkar hur försäkringen gäller, och om du byter yrke måste du meddela oss. Gör du inte det riskerar du att få lägre ersättning vid en skada.​

Är det något mer du behöver?

Fler försäkringar för dig och dina saker.
 1. Sjuk- och olycksfallsförsäkring