Olycksfallsförsäkring

Köp här och få 10 % internetrabatt!
 1. Olycksfallsförsäkring

Om du drabbas av ett olycksfall kan din vardag dramatiskt förändras. En olycksfallsförsäkring ger dig ekonomisk trygghet, vilket kan underlätta livet i en svår situation.

Om du efter ett olycksfall får en bestående skada i form av nedsatt kroppslig funktion, kallas det för medicinsk invaliditet. Då får du ekonomisk ersättning från olycksfallsförsäkringen, som kan underlätta om situationen innebär påfrestningar på din ekonomi eller om du behöver göra omställningar i livet efter olycksfallet. Ersättningens storlek beror på valt försäkringsbelopp och invaliditetsgraden, som fastställs i procent av en läkare.

 • Dubbel ersättning

  Dubbel ersättning om den medicinska invaliditetsgraden fastställs till 30 procent eller högre.​

 • Händelseförsäkring

  Drabbas du av en allvarlig fraktur, allvarlig brännskada eller hälseneruptur får du ersättning med 0,5 % av försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet.​​

Jämför innehållet Olycksfall
Bestående skada (medicinsk invaliditet)​​

Om du efter ett olycksfall får en bestående nedsatt kroppslig funktion kallas det för medicinsk invaliditet. Ersättningens storlek beror på valt försäkringsbelopp och invaliditetsgraden, som fastställs i procent av en läkare. Du betalar ingen självrisk. Välj mellan fyra försäkringsbelopp: 500 000 kr, 1 000 000 kr, 1 500 000 kr och 2 000 000 kr.​

Dubbel ersättning i svåra fall

Du får dubbel ersättning från och med en medicinsk invaliditetsgrad på 30 procent. Det innebär att om du valt ett försäkringsbelopp på 1 000 000 kr och invaliditetsgraden fastställs till 40 procent får du dubbel ersättning, dvs. 800 000 kr. Rätt till dubbel ersättning gäller till förfallodagen på eller närmast efter din 70-årsdag. Du betalar ingen självrisk​

Händelseförsäkring

Försäkringen betalar ett engångsbelopp om du drabbas av allvarlig fraktur, brännskada av minst 2:a graden eller hälseneruptur – om hälsenan brister helt. Ersättningen är 0,5 procent av försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet.​

Rese- och behandlingskostnader

Vi ersätter de kostnader för läkarbesök, mediciner och resor efter ett olycksfall som inte betalas ut från Försäkringskassan eller annat håll. Högsta ersättning är 5 procent av försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet. Självrisken är 1 000 kr.​

Dödsfall

Vid dödsfall efter ett olycksfall ger försäkringen ersättning med ett engångsbelopp på 50 000 kr.​

Tandskada

Försäkringen betalar dina kostnader för vissa tandbehandlingar på grund av olycksfall som inte betalats ut från Försäkringskassan eller annat håll. Högsta ersättning är 5 procent av försäkringsbeloppet för bestående skada (medicinsk invaliditet). Självrisken är 1 000 kr.​


Du väljer vilket försäkringsbelopp du vill ha

Du väljer vilket försäkringsbelopp du vill ha på din olycksfallsförsäkring. Det finns fyra nivåer att välja på:

 • 500 000 kr
 • 1 000 000 kr
 • 1 500 000 kr
 • 2 000 000 kr

Försäkringsbeloppets storlek påverkar priset​

Väljer du ett lägre försäkringsbelopp får du lägre pris på försäkringen. Samtidigt är det bra att veta att utgifter för behandling ersätts med upp till 5 % av försäkringsbeloppet.Självrisk

​Självrisk är den del av kostnaden som du betalar själv om det hänt en skada och du behöver använda försäkringen. Du betalar endast självrisk vid tandskador och för rese- och behandlingskostnader. Självrisken är då 1 000 kr.​​​​

Villkor och förköpsinformation

Frågor och svar

När gäller försäkringen?

Försäkringen kan gälla dygnet runt eller endast på fritiden beroende på hur hög olycksfallsrisk det är i ditt arbete. Vilken omfattning din försäkring har står i ditt försäkringsbrev.

Var gäller försäkringen?

Olycksfallsförsäkringen gäller i Norden, men den gäller även vid tillfällig vistelse utanför Norden i högst ett år. I sådana fall ersätts inte tandskada eller rese- och behandlingskostnader.​ ​

Vad menas med ett olycksfall?

Med olycksfall menas kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt genom en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Vridvåld mot knä och total hälseneruptur ersätts som olycksfall. Även smitta genom fästingbett ersätts som olycksfall. Som olycksfall räknas också skada på grund av förfrysning, värmeslag, solsting. Sådan kroppsskada anses ha uppkommit den dag den visade sig.​

Läs mer om vad som menas med ett olycksfall​

Vem kan ha försäkring dygnet runt – heltid?

För barn, ungdom under utbildning eller värnpliktstjänstgöring och icke-yrkesverksamma pensionärer gäller försäkringen dygnet runt. För dig som har ett yrke med låg risk gäller försäkringen dygnet runt.

Exempel på arbeten där försäkringen gäller dygnet runt är:

 • kontorsarbete
 • arbete inom vård och omsorg
 • hantverk med liten grad av fysisk aktivitet och med liten grad av användande av redskap och maskiner

Vem/vilken yrkeskategori kan endast ha försäkring på fritiden – deltid?

På grund av hög olycksfalls risk får du ha olycksfallsförsäkring som bara gäller på din fritid. Försäkringen gäller aldrig under utövande av följande yrken eller under vistelse på arbetsplatsen:
 • dykare
 • fiskare
 • all verksamhet offshore
 • tjänstgöring ombord på militära fordon, militära sjö- och flygfarkoster
 • yrkesmässig provflygning
 • produktionsarbete i stenbrott, sand- och grustag
 • all verksamhet knuten till framställning, lagring och transport av explosiva eller frätande ämnen.

Måste jag säga till att jag byter yrke?

Ja, det måste du. Om din försäkring gäller med heltidsomfattning måste du omedelbart anmäla till oss om du byter yrke, om det nya yrket är mer riskfyllt. Om du inte gör det riskerar du att ersättningen vid skada minskas med ett särskilt avdrag. Hur stort avdraget blir beror på omständigheterna.​​​​​

Är det något mer du behöver?

Fler försäkringar för dig och dina saker.
 1. Olycksfallsförsäkring