Fritidshusförsäkring

Köp här och få 10 % internetrabatt!
Gatuadress

Fritidshusförsäkring

Köp här och få upp till 10 % internetrabatt!
 1. Fritidshusförsäkring

Med en bra fritidshusförsäkring kan du koppla av och njuta av ditt smultronställe. Försäkringen gäller för byggnaderna, tomten och de saker du förvarar där.

Ett fritidshus är ofta mer obevakat än en året runt-bostad, vilket gör att vattenskador inte alltid upptäcks i tid och inbrottsrisken är högre , särskilt på vinterhalvåret. Därför är det extra viktigt att ha en försäkring. I fritidshusförsäkringen ingår även ett personligt skydd som hjälper dig vid rättsliga tvister och om du krävs på skadestånd. Om du äger fritidshuset tillsammans med andra gäller byggnadsförsäkringen även för dem.

 • Stor fritidshusförsäkring – Otur ingår

  I Stor fritidshusförsäkring ingår allriskförsäkring för huset.​​

 • Skadedjursförsäkring

  Sanering av skadedjur ingår och du betalar ingen självrisk. ​

 • Skadejour dygnet runt

  Skadejouren hjälper till om något händer. Den är öppen dygnet runt.​​​

Jämför innehållet Stor Fritidshus Fritidshus
Egendomsskydd

Du får ersättning om försäkrad byggnad eller lösöre skadas eller förloras vid bl.a. stöld/inbrott, uppsåtlig skadegörelse, brand, blixtnedslag, kortslutning, läckage, översvämning eller storm. Mer information finns i de fullständiga försäkringsvillkoren.

Ansvars- och rättsskydd

Vi utreder och ersätter om du blir skadeståndsskyldig i egenskap av fritidshusägare. Du kan få ersättning för advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i en tvist som har med ditt fritidshusägarskap att göra.

Hushållsmaskin, glas och sanitet

Försäkringen ersätter skada på hushållsmaskin, installation för vatten, kyla, värme, avlopp, ventilation, gas eller elektricitet, sanitetsgods, glasruta i fönster eller i dörr i byggnad som gått sönder. Ytliga skador och skönhetsfel ersätts inte.

Översvämning och storm

Försäkringen gäller för skada som orsakats av skyfall, snösmältning, storm eller hagel. Mer information finns i de fullständiga försäkringsvillkoren.

Hyresbortfall

Om du har fritidshuset uthyrt och det blir obrukbart efter en skada får du ersättning för hyresbortfall. Ersättning lämnas under högst ett år.

Skadedjur i fritidshuset

Om du får in skadedjur i bostadshuset, till exempel råttor, möss eller bostadsinsekter, som blir en sanitär olägenhet, får du hjälp med att få bort dem. Saneringen omfattar inte byggtekniska åtgärder eller omhändertagande av de avlidna skadedjuren. Om Husbock eller andra träskadeinsekter angripit virket i huset, repareras skador som påverkar bärigheten.

Nyvärde elektronik

Allriskförsäkring med nyvärdesersättning för elektronikutrustning som inte uppnått 3 års ålder.

 
Flyttskydd

Ger ersättning om dina saker skadas vid flytt/transport till fritidshuset om det är en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Sakerna ska vara avsedda för stadigvarande bruk i fritidshuset.

 
Utökat skydd vid takläckage

Ersätter skada på fritidshusbyggnaden av vatten eller annan vätska som oberäknat trängt in genom yttertak eller fasad (ovan mark).

 
Otur byggnad och tomt

Ersätter skada orsakad av plötslig och oförutsedd yttre händelse, upp till 200 000 kr för fritidshuset och 50 000 kr för annan byggnad, utomhusbad och pool.

 
Maximerat åldersavdrag

Din egen kostnad för åldersavdrag vid skada på fritidshusbyggnaden blir högst 15 000 kr. Åldersavdrag är den kostnad du får om gammalt ersätts med nytt efter en skada. Det gäller främst delar med begränsad livslängd, som maskiner och tapeter. I villkoret finns en fullständig tabell över hur avdragen görs.

 
Snötryck

Ersätter skada av snötryck när yttertak till fritidshuset (inte balkongtak eller liknande) bryter samman.

 
Handikappanpassning

Om fritidshuset behöver handikappanpassas för att du blir rullstolsburen p.g.a. ett olycksfall ersätts skäliga kostnader för handikappanpassning upp till 100 000 kr.

 
Underförsäkring lösöre och byggnad

Du är fullt försäkrad under försäkringsåret även om du glömt meddela oss om du gjort till- eller ombyggnad eller t.ex. köpt nya möbler. Kom bara ihåg att ändra försäkringen innan den förnyas nästa gång.

 
StorskadeXtra

Om fritidshuset skadas i så stor omfattning att reparationskostnaden beräknas uppgå till minst 75 % av kostnaden för att bygga ett motsvarande nytt hus, kan du välja att få resten av huset rivet och få ett motsvarande nytt hus uppförd på samma grund.

 

Tilläggsförsäkringar

för dig som vill vara på den säkra sidan

Småbåt

Du kan försäkra en motor-, segel eller roddbåt vars skrov är högst 6 meter långt och 2 meter brett och tillverkat av plast, aluminium eller gummiväv. Segelytan får vara högst 10 m² och motorstyrka högst 15 hk. Högsta ersättning är 25 000 kr.​ Här kan du läsa mer om tillägget Småbåt​.​​​ 

Kontakta oss​ om du vill försäkra en liten båt med småbåtstillägget.

Har du en liten båt som förvaras på fritidsstället?

Lägg till tilläggsförsäkringen för småbåt till din fritidshusförsäkring. Då behöver du ingen separat båtförsäkring för den båten.Självrisk

Om det inträffar en skada och du får ersättning från försäkringen, får du betala en del av skadekostnaden själv. Det är det som kallas självrisk. Självriskens storlek varierar beroende på vilken typ av skada du råkat ut för.

Flera skadehändelser vid samma tillfälle – endast en självrisk

Inträffar flera skadehändelser vid samma tillfälle och ersättning kan betalas från flera moment i fritidshusförsäkringen, eller från flera av dina privatförsäkringar hos oss, betalar du bara av en självrisk – den högsta. ​​​​​​​​

Din självrisk står i ditt försäkringsbrev

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med BankID eller Mobilt BankID.

Självrisker
Grundsjälvrisk

​Självrisken varierar beroende på vilken typ av skadehändelse du råkar ut för. Vanligtvis har du en grundsjälvrisk i din försäkring. Den är 1 500 kr.

Du kan välja att ha en högre självrisk för att få ett lägre pris på försäkringen. För vissa typer av skador kan det vara en förhöjd självrisk eller en viss procent av skadebeloppet som gäller.

I ditt försäkringsbrev står det vilken grundsjälvrisk du valt. I försäkringsvillkoret står det i vilka situationer annan självrisk än grundsjälvrisken gäller.

Läckage (vattenskada)

​Vid läckage är självrisken 3 000 kr. Om läckaget beror på frysning är den 5 000 kr.

Översvämning och markrörelser

​Vid skada på byggnad och tomtmark är självrisken 10 000 kr.

​Rättsskydd

​För rättsskydd är självrisken 25 % av kostnaden, men lägst den självrisk som i övrigt gäller för försäkringen.

Hushållsmaskiner, installationer, glas och sanitet

Vid skada orsakad av frysning är självrisken 5 000 kr.

Skadedjur

​Sanering av bostadsohyra och Husbock gäller utan självrisk.

Villkor och förköpsinformation

Tips och råd

Är det något mer du behöver?

Fler försäkringar för dig och dina saker
 1. Fritidshusförsäkring