Barnförsäkring

Trygghet vid både sjukdom och olycksfall
Saknas fullständigt personnummer eller är barnet ännu inte fött, ange (beräknat) födelsedatum
Saknas fullständigt personnummer eller är barnet ännu inte fött, ange (beräknat) födelsedatum
 

Barnförsäkringen gäller dygnet runt vid både sjukdom och olycksfall, och ger ekonomisk trygghet i situationer då samhällets skydd inte räcker till.

Alla barn i Sverige är försäkrade genom sin förskola eller skola. Men det skyddet gäller ofta bara vid olycksfall som inträffar under skoltid eller på väg till och från skolan, trots att sjukdom är en vanligare orsak till att barn behöver försäkras. Vår barnförsäkring ger ditt barn ekonomisk trygghet och hjälp vid allvarlig sjukdom eller olycksfall som leder till bestående skada eller nedsatt arbetsförmåga. Barnförsäkringen gäller dygnet runt tills barnet är 25 år.

Du får 20 % i rabatt på barnförsäkringen om du köper den innan barnet fyller ett år. Om du har köpt en gravidförsäkring hos oss får du hela priset, 1 195 kr, i förstaårsrabatt när du köper vår barnförsäkring, om du gör det inom 30 dagar från barnets födelse. Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden.


 • Ekonomisk första hjälp

  Engångsutbetalning med upp till 150 00 kr vid vissa allvarliga sjukdomar. Beloppet utbetalas till dig som vårdnadshavare.

 • Sjukhusvistelse

  Du får 600 kr per dag i upp till 365 dagar om barnet behöver vårdas på sjukhus.​​

 • Vårdersättning

  Upp till 320 kr per dag ersätts om vårdbidrag eller tillfällig föräldrapenning för allvarligt sjukt barn beviljats från Försäkringskassan.​

Försäkringens innehåll barn
Bestående skada (medicinsk invaliditet)

Drabbas barnet av en bestående skada efter en sjukdom eller ett olycksfall kan ersättning utbetalas. En läkare gör bedömningen hur pass nedsatt kroppsfunktionen är och fastställer det i procent. Den ersättning barnet får är procentsatsen av försäkringsbeloppet. Exempel: Om procentsatsen fastställs till 15 procent och försäkringsbeloppet är 2 000 000 kr utbetalas 300 000 kr. Bedömer läkaren att nedsättningen är 20 procent eller mer betalar vi ut ett högre ersättningsbelopp. Välj mellan fyra försäkringsbelopp: 500 000, 1 000 000, 1 500 000 och 2 000 000 kr.​

Förlorad arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet)

Skadar sig barnet så illa eller blir så svårt sjukt att det förlorar sin framtida arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet) med minst 50 procent kan ersättning betalas. En förutsättning är att sjukdomen eller olycksfallet också har medfört en bestående skada som påverkar den fysiska eller psykiska kroppsfunktionen (medicinsk invaliditet). Välj mellan tre försäkringsbelopp: 500 000 kr, 1 000 000 kr och 1 500 000 kr.​

Tandskada, rese- och behandlingskostnader

Om barnet råkar ut för ett olycksfall ersätter vi kostnader för läkar-, tandläkarbesök och resor som blir nödvändiga på grund av olycksfallet.

Händelseförsäkring

Försäkringen betalar ett engångsbelopp om barnet drabbas av allvarlig fraktur, brännskada av minst 2:a graden eller hälseneruptur – om hälsenan brister helt. Ersättningen är 0,5 procent av försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet.​

Akutersättning

Om barnet akut skrivs in för vård på sjukhus över natt får du ersättning med 600 kr.

Sjukhusvistelse

Om barnet behöver vårdas på sjukhus får du 600 kr per dag i upp till 365 dagar. ​

Vård i hemmet

Om barnet behöver fortsatt vård i hemmet efter en sjukhusvistelse under minst 10 dagar betalar försäkringen 600 kr per dag under högst 30 dagar. Om du får vårdbidrag från Försäkringskassan betalar försäkringen inte ersättning för vård i hemmet. Rätt till ersättning upphör efter 16 års ålder.

Vårdersättning, periodisk sjukersättning

Från Försäkringskassan kan ni som familj få vårdbidrag eller tillfällig föräldrapenning för allvarligt sjukt barn, om barnet blir sjukt en längre tid eller får något funktionshinder. Barnförsäkringens vårdersättning är ett komplement till vårdbidraget, och försäkringen betalar upp till 320 kr per dag beroende på hur stort vårdbidrag som beviljats. Från 18 års ålder kan periodisk sjukersättning lämnas om sjukdom eller olycksfall medför att arbetsoförmågan blir nedsatt med minst 50 procent under 90 dagar i följd. I så fall lämnas ersättning från och med 91:a dagen.​

Rehabilitering och hjälpmedel

Om barnet efter sjukdom eller olycksfall blir så svårt handikappat att det behöver hjälp med medicinska och praktiska åtgärder kan försäkringen betala kostnaderna för dessa. Det kan avse handikappanpassning av bil och bostad, kvalsterskydd, rehabiliteringsbehandling och hjälpmedel för att förbättra funktionsförmågan. Försäkringen ersätter inte kostnader som inte är medicinskt motiverade och styrkta av läkarintyg. Kostnaderna ska i förväg godkännas av oss. Högsta ersättning är 225 000 kr.​

Ekonomisk första hjälp

​Om ditt barn drabbas av en allvarlig sjukdom får du en engångssumma som du kan använda som du vill. Försäkringen ersätter upp till 150 000 kr som betalas ut till vårdnadshavarna så snart en diagnos är fastställd och säkerställd av läkare. ​De diagnoser som ersätts är bland annat diabetes typ 1, allvarliga hjärnskador, barnreumatism och amputation. Även vissa psykiska sjukdomar och syndrom, bland annat oro, ångest och nedstämdhet omfattas av försäkringen. För dessa diagnoser beror ersättningens storlek på hur mycket försäkringskassan betalar i vårdbidrag.

Se villkoren för information om vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för ersättning.​​

Medfödd sjukdom

Om barnet har en medfödd sjukdom betalar vi ut ett engångsbelopp på högst 100 000 kr. Sjukdomar som omfattas av denna försäkring är bland annat blödarsjuka, neuropsykiatrisk störning (ADHD, Aspergers syndrom och autism m.fl) missbildningar och kromosonavvikelser. Beloppets storlek beror på hur mycket Försäkringskassan betalar i vårdbidrag. Ersättningen betalas ut om inget annat sägs i försäkringsbrevet.​

Övergrepp

En engångsersättning på 10 000 kr betalas ut om barnet har utsatts för våldtäkt eller sexuellt övergrepp. Försäkringen gäller även om barnet misshandlats av en närstående. Händelsen ska polisanmälas så snart som möjlig. Med närstående avses make, registrerad partner, sambo, förälder eller syskon.​

Kris

Vi ersätter kostnad för kristerapi om barnet inom ett år drabbas av krisreaktion på grund av nära anhörigs död, en olycka eller sjukdom som omfattas av försäkringen, överfall, misshandel, hot, rån, våldtäkt eller mobbning. Upp till 10 behandlingstillfällen per skadehändelse ersätts.​

Dödsfall

Vid dödsfall lämnar försäkringen ersättning med ett engångsbelopp på 50 000 kr.


3 gånger högre ersättning vid bestående skada

Om den bestående skadan (medicinska invaliditeten) är 20 % eller mer betalar vi ut förhöjd ersättning som räknas upp beroende hur omfattande den bestående skadan är. Vi kan betala ut upp till tre gånger det valda försäkringsbeloppet. Om det valda försäkringsbelopp för medicinsk invaliditet är 2 000 000 kr och den bestående skadan är 60 % eller mer betalar vi upp till 6 000 000 kr i ersättning. Läs mer om uppräkning av ersättningsbelopp under frågor och svar.

Medfödd sjukdom

Om barnet har en medfödd sjukdom betalar vi ut ett engångsbelopp på högst 100 000 kr. Sjukdomar som omfattas av denna försäkring är bland annat blödarsjuka, neuropsykriatisk störning (ADHD, Aspergers syndrom och autism m.fl) missbildningar och kromosonavvikelser. Beloppets storlek beror på hur mycket Försäkringskassan betalar i vårdbidrag. Ersättningen betalas ut om inget annat sägs i försäkringsbrevet.

Fortsättningsförsäkring

När barnförsäkringen upphör på årsförfallodagen på eller närmast efter barnets 25-årsdag har barnet rätt att köpa en sjuk- och olycksfallsförsäkring hos oss utan hälsoprövning, om inget annat anges i försäkringsbrevet.

Bästa pris på barnförsäkring!

Du får 20 % i rabatt på barnförsäkringen om du köper den innan barnet fyller ett år. För dig som har köpt en gravidförsäkring hos oss blir det ännu bättre, du får istället hela priset för gravidförsäkringen, 1 195 kr, i förstaårsrabatt om du köper vår barnförsäkring inom 30 dagar från barnets födelse. Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden. ​

Möt världen tillsammans​

Läs boken, Välkommen lilla du​​, som ger dig värdefulla tips och råd om hur du skapar en tryggare och säkrare värld för ditt barn.​​


Vår barnförsäkring ger trygghet
Villkor och förköpsinformation

​​​​​​​​

Frågor och svar

Måste jag göra en hälsodeklaration för att få köpa barnförsäkring?

Ja, för att kunna ge ditt barn bästa möjliga försäkringsskydd till rätt pris vill vi att du fyller i en hälsodeklaration för barnet.

Din försäkring börjar gälla tidigast dagen efter den dag du ansökte om försäkring (skicka in komplett ifylld hälsodeklaration), under förutsättning att vi kan godkänna försäkringen. Därför är det viktigt att du så fort som möjligt skickar in din ansökan till oss.

Frågor och svar om hälsodeklarationen​

Vad gäller barnförsäkringen för?

Barnförsäkringen ger bland annat ersättning om barnet drabbas av en sjukdom eller ett olycksfall som leder till bestående skada (medicinsk invaliditet) och förlorad arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet). Hur hög ersättningen blir bestäms av invaliditetsgraden, som fastställs av läkare.

Omfattas mitt barn av det som ingår i barnförsäkringen?

Om något moment inte finns med i din barnförsäkring framgår det av ditt försäkringsbrev.

Hur ersätts bestående skador med invaliditetsgraden 20 % eller högre?

Om invaliditetsgraden är fastställd till 20 % eller högre räknas ersättningsbeloppet upp med en viss faktor (se tabell nedan) beroende på hur hög graden är.

Exempel:Försäkringsbeloppet är 1 000 000 kr och den medicinska invaliditetsgraden fastställs till 40 %, vilket motsvarar 400 000 kr. Eftersom graden är högre än 20 % höjs ersättningsbeloppet med faktor 2,5 i tabellen och ersättningen blir istället 1 000 000 kr.

Invaliditetsgrad: Faktor

20 – 29 %: 1,5

30 – 39 %: 2,0

40 – 59 %: 2,5

60 – 100 %: 3,0

​Vad räknas som ett olycksfall?

Med olycksfall menas fysisk kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt genom en plötslig och oförutsedd yttre händelse.

Läs mer om vad som räknas som olycksfall

När kan jag få ekonomisk första hjälp?

Drabbas barnet av en allvarlig sjukdom får du en engångssumma på upp till 150 000 kr som betalas ut till vårdnadshavarna så snart en diagnos är fastställd och säkerställd av läkare.

De diagnoser som ersätts är bland annat specifika former av malign tumör, benign hjärntumör, diabetes typ 1, multipel skleros, allvarliga hjärnskador, barnreumatism, njursvikt och amputation.

Även vissa psykiska sjukdomar och syndrom (F00-F69) bland annat oro, ångest och nedstämdhet omfattas.​ Diagnosen ska vara fastställd av specialist eller av BUP, och ersättning betalas i förhållande till vårdbidragets storlek.

Från och med 18 års ålder inträder rätt till ersättning då arbetsoförmågan varit minst 50 % och utan avbrott i 180 dagar.

Diagnoser inom F00-F69, psykiska sjukdomar och syndrom, ersätts en gång under försäkringstiden.

Vem får utbetalningen vid en skada?

 • Ersättning utbetalas till barnet om barnet har fyllt 18 år.

 • Är barnet under 18 år sätts ersättning som överstiger ett pris​basbelopp in på överförmyndarspärrat konto.

 • Ersättning som lämnas för momentet Övergrepp sätts in på överförmyndarspärrat konto.

 • Ersättning med ett lägre belopp och ersättning avseende ekonomisk första hjälp samt medfödd sjukdom utbetalas till barnets vårdnadshavare.

 • Ersättning vid dödsfall utbetalas till barnets dödsbo.

Gäller barnförsäkringen bara i Sverige?

Barnförsäkringen gäller i Norden. Den gäller också om barnet tillfälligt vistas utanför Norden under högst ett år. I sådana fall ersätts inte tandskada eller rese- och behandlingskostnader. Om ni planerar en längre vistelse utanför Norden vill vi att ni kontaktar oss. I vissa fall kan försäkringen fortsätta att gälla.

Vad menar ni med att barnförsäkringen behåller sitt värde?

För att försäkringen alltid ska vara värd lika mycket räknas försäkringsbeloppet upp varje år. Om du köper en försäkring med ett försäkringsbelopp på 1 000 000 kr i år ska försäkringen lämna ersättning med motsvarande värde även om 10 år.​​​​​​

Tips och råd

Tips om hur du gör hemmet barnsäkert

Pröva att se hemmet med “barnets ögon”. Vad kan vara spännande att utforska och känna på när man är liten? Det är i köket, badrummet och sovrummet de flesta av olyckorna sker. Barn är nyfikna och lär sig genom att pröva sig fram. De härmar gärna mamma och pappa och vill också laga mat eller byta en glödlampa.

Så här barnsäkrar du hemmet​​​

Att resa med barn

Vaccinering, säkerhet, magsjuka, solskydd, reseförsäkringar och så vidare. Det är en hel del att tänka på inför semesterresan och ska ni ha barnen med er är det ännu viktigare att planera noga för att ni ska få en så smidig och bra semester som möjligt.​​​​​​​​​​​​​

Tips till dig som planerar att resa med barn​​​​​​​​​

Hyr din bilbarnstol

Ditt barn behöver resa tryggt och säkert i bilen och sitta i en bilbarnstol som är anpassad för ålder och storlek. För att slippa köpa flera olika bilbarnstolar kan du hyra din bilbarnstol hos oss.

Läs mer om att hyra bilbarnstol​.

Är det något mer du behöver?

Samla dina försäkringar och få upp till 15 % rabatt.